Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2019, december

Publicerad: 14.12.2012

Inflationen i november 2,2 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat avtog i november till 2,2 procent. I oktober var den 2,6 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att priserna på bränslen och grönsaker gick ned från oktober till november.

Inflationsmätare i Finland, november 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,7 2,2 % -0,3 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 869    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 118,7 3,2 % -0,1 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 117,0 2,3 % -0,1 %

I november steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel och samfärdsel samt högre alkohol- och tobakspriser jämfört med föregående år. Livsmedelspriserna steg mest på grund av högre priser på kött, mjölkprodukter, sötsaker och glass samt dyrare grönsaker och frukter. Samfärdseln blev dyrare särskilt på grund av dyrare bränslen och högre fordonsskatt. Högre priser på restaurang- och kafépriser samt hyreshöjningar bidrog också i hög grad till inflationen. I november dämpades stegringen av konsumentpriserna alltjämt mest på grund av lägre räntor jämfört med året innan.

Konsumentpriserna sjönk med 0,3 procent från oktober till november. Det berodde framför allt på att bränsle- och fastighetspriserna sjönk.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet 2,2 procent i november enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i november 2,2 procent. I oktober var den 2,5 procent. Motsvarande inflation i Finland var i november 3,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för november den 14 december. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 2,3 procent i november

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i november 3,2 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,3 procent. Ändringarna i varuskatter hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,9 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i november -0,1 procent. Inga skatteändringar skedde i november.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (373,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. november 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/11/khi_2012_11_2012-12-14_tie_001_sv.html