Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, heinäkuu

Julkaistu: 29.6.2015

Taloustunnelman nouseva trendi lopahti kesäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 10,8, kun se toukokuussa oli 15,5 ja huhtikuussa 11,4. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 8,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. kesäkuuta 1 358 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta olivat varovaiset ja yleisestä työttömyydestä synkät. Kuitenkin viime vuoteen verrattuna odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat yhä hieman paremmat. Näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät kesäkuussa valoisina.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat kesäkuussa keskimääräistä enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 36 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 22 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 42 ja 17 prosenttia ja vuosi sitten kesäkuussa 34 ja 25 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 15 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 41 prosenttia arvioi kesäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 21 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 36 ja 26 prosenttia ja vuosi sitten 48 ja 16 prosenttia.

Työllisistä 20 prosenttia arvioi kesäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Viime vuoden kesäkuussa kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 42 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuluttajista vain 16 prosenttia aikoi lisätä ja 35 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 4 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Kesäkuussa 51 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista vain 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2014 05/2015 06/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,7 15,5 10,8 =
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 7,5 8,4 6,3 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 2,8 11,9 5,7 =
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,2 1,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,3 27,6 -51,1 -18,2 -6,6 -11,4 -
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,1 7,6 -18,8 -7,3 -8,7 -6,2 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 7,5 16,1 9,7 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,8 36,8 -19,6 3,0 2,9 2,1 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 11,6 26,8 21,5 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,0 52,2 10,9 42,6 48,1 42,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä. Kesäkuussa 2015 kuluttajabarometrin vastauskato oli 42,1 prosenttia (otoskoko 2 347 henkilöä kesäkuussa). Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (538,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/06/kbar_2015_06_2015-06-29_tie_001_fi.html