Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, heinäkuu

Julkaistu: 27.5.2015

Kuluttajien taloususko vahvinta neljään vuoteen

Kuluttajien luottamus talouteen koheni edelleen toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,5, kun se huhtikuussa oli 11,4 ja maaliskuussa 11,2. Luottamus talouteen on viimeksi ollut näin vahvaa keväällä 2011. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 8,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 19. toukokuuta 1 315 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta, yleisestä työttömyydestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Sen sijaan odotukset kuluttajan omasta taloudesta heikkenivät hieman. Kuluttajien näkemykset työttömyydestä olivat paranemisesta huolimatta edelleen synkähköt, kun taas arviot Suomen taloudesta olivat toukokuussa valoisimmat sitten helmikuun 2011.

Kuluttajat pitivät toukokuussa ajankohtaa otollisempana lainanotolle kuin kestotavaroiden ostamiselle tai varsinkaan säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat toukokuussa enemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa kuin huhtikuussa.

Oma ja Suomen talous

Toukokuussa 42 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 33 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten toukokuussa 34 ja 24 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 27 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 22 ja 14 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 36 prosenttia arvioi toukokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 26 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 42 ja 20 prosenttia ja vuosi sitten 47 ja 18 prosenttia.

Työllisistä 24 prosenttia arvioi toukokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Viime vuoden toukokuussa kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,6 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 47 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja vain 6 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Toukokuussa 52 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista kuitenkin vain 12 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 05/2014 04/2015 05/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 8,7 11,4 15,5 +
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 4,3 10,7 8,4 =
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 3,6 5,0 11,9 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,6 1,2 1,2  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,3 27,6 -51,1 -16,5 -12,5 -6,6 =
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -1,1 7,6 -18,8 -8,2 -2,8 -8,7 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 4,6 18,6 16,1 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 10,8 36,8 -19,6 6,1 -0,1 2,9 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,9 42,0 -47,1 8,4 26,1 26,8 +
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 39,0 52,2 10,9 43,5 42,2 48,1 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Toukokuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 43,8 prosenttia (otoskoko 2 341 henkilöä toukokuussa). Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (463,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/05/kbar_2015_05_2015-05-27_tie_001_fi.html