Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2021, heinäkuu

Julkaistu: 27.1.2015

Talousluottamuksen lievä nousuvire jatkui tammikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 6,0, kun se joulukuussa oli 4,4 ja marraskuussa 2,6. Tammikuussa 2014 luottamusindikaattori sai arvon 9,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 19. tammikuuta 1 272 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyskehityksestä paranivat hieman tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista pysyivät ennallaan. Näkemykset omasta ja Suomen taloudesta olivat edelleen varovaiset ja kuva työttömyydestä synkkä. Sen sijaan odotukset omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Tammikuussa ajankohdan katsottiin olevan pitkästä aikaa otollisempi kestotavaroiden ostamiselle kuin säästämiselle tai lainanotolle. Työlliset kuluttajat kokivat tammikuussa omakohtaisen työttömyyden uhkaa suunnilleen saman verran kuin joulukuussa tai vuotta aiemmin.

Oma ja Suomen talous

Tammikuussa 27 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 29 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat joulukuussa 26 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten 39 ja 21 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 24 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 13 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 57 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 11 ja 60 prosenttia ja vuosi sitten tammikuussa 17 ja 47 prosenttia.

Tammikuussa työllisistä 9 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 24 prosenttia puolestaan arvioi riskin kasvaneen. Työllisistä 21 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Tammikuussa 2014 kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,7 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista keskimääräistä useampi eli 48 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuluttamista varsinkin kotimaan matkailuun ja asunnon korjauksiin suunniteltiin. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Tammikuussa 54 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle tai lomanviettoa varten. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 59 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista kuitenkin vain 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 01/2014 12/2014 01/2015 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 9,9 4,4 6,0 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 7,3 5,5 6,7 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 7,3 -4,6 -2,5 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,7 2,0 1,7  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,1 27,6 -51,1 -16,8 -27,6 -24,0 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,9 7,6 -18,8 -9,9 -7,5 -8,9 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 12,9 12,1 19,2 =
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,0 36,8 -19,6 8,8 2,4 6,8 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,8 42,0 -47,1 15,2 11,8 14,3 =
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,9 52,2 10,9 41,9 44,5 44,0 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Tammikuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 45,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2015, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (474,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/01/kbar_2015_01_2015-01-27_tie_001_fi.html