Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2010

Konsumenternas förtroende förstärktes i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 17,9 medan den i mars var 15,4 och i februari 15,9. Konsumenternas förtroende var i april klart bättre än för ett år sedan och också starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-20 april 1 373 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i april uppfattningarna om arbetslösheten och om Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. Tron på Finlands ekonomi var på sin starkaste nivå sedan år 1994. Konsumenternas bild av sin egen ekonomi och sina möjligheter att spara var nästan oförändrad och fortfarande ljus. Dessutom förbättrades uppskattningarna om risken för egen arbetslöshet. Konsumenterna ansåg att tidpunkten att ta lån och köpa kapitalvaror var gynnsam i april.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2010, nettotal1)

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
April
 2009
Mars
2010
April
2010
Utsikter2)
Konsumenternas förtroendeindikator 13,0 21,8 -6,5 1,0 15,4 17,9 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,4 10,1 10,2 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,7 52,0 10,9 45,3 46,4 45,2 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,8 24,2 -27,1 -2,7 22,0 24,2 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,4 27,6 -51,1 -42,0 -17,0 -7,9 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 1,4 2,0 2,3  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,4 7,6 -18,8 -15,1 -4,4 0,9 +/-
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,9 35,1 14,7 31,6 32,1 30,7 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
21,0 41,8 -14,2 31,3 30,5 31,9 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 6,8 10,5 12,8 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,3 42,0 -47,1 9,0 21,2 27,0 +
1) Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från
den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator
beräknas som ett
genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100,
ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

2) ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter.
Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I april trodde 57 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 11 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 35 och 34 procent. I april litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 9 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 21 och 15 procent.

I april litade 26 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 39 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i mars 20 och 49 procent och för ett år sedan ytterst dystra 10 och 75 procent.

I april bedömde 16 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 17 procent åter bedömde att risken ökat. I mars var dessa andelar 13 och 21 procent och för ett år sedan dystra 8 och 32 procent. 44 procent av de sysselsatta uppskattade i april att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I april antog 59 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 65 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I april ansåg 70 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel var i mars 65 procent och för ett år sedan 56 procent. I april planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 55 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar t.ex. till att resa, reparera bostaden och skaffa fordon under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad. I april i fjol var motsvarande andelar 14 och 8 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2010

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-4/2010

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, mars 20101)

1) räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2010, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2010, april (pdf 206,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/04/kbar_2010_04_2010-04-27_tie_001_sv.html