Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2010

Konsumenternas förtroende för ekonomin stabilt

I mars var konsumenternas förtroende för ekonomin fortfarande starkare än långtidsmedelvärdet. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 15,4 medan den i februari var 15,9 och i januari 14,5. I mars var konsumenternas förtroende också klart bättre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-19 mars 1 480 personer bosatta i Finland.

I mars förändrades alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator bara något jämfört med föregående månad. Konsumenternas bild av sin egen ekonomi och i synnerhet av Finlands ekonomi var fortsatt ljus. Tron på Finlands ekonomi har legat på sin starkaste nivå sedan år 1994. Också pessimismen ifråga om den allmänna och den egna arbetslösheten minskade åter något. Konsumenterna ansåg i mars att tidpunkten alltjämt var gynnsam för att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas syn på ekonomin i mars 2010, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Mars
 2009
Februari
2010
Mars
2010
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -1,5 15,9 15,4 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,4 10,8 10,1 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,6 52,0 10,9 50,3 50,9 46,4 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,6 22,0 -27,1 -13,6 21,2 22,0 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,4 27,6 -51,1 -46,1 -19,2 -17,0 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 1,8 1,9 2,0  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,4 7,6 -18,8 -18,8 -5,9 -4,4 -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,9 35,1 14,7 33,5 33,2 32,1 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
21,0 41,8 -14,2 25,5 37,7 30,5 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 9,4 10,4 10,5 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,2 42,0 -47,1 7,6 21,4 21,2 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I mars trodde 56 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. 12 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar pessimistiska 25 och 45 procent. I mars litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 20 och 14 procent.

I mars trodde 20 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 49 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var mycket dystra för ett år sedan: 7 och 80 procent. I mars antog 13 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent åter antog att risken hade ökat. Som dystrast var andelarna för ett år sedan: 5 och 31 procent. 47 procent av de sysselsatta uppskattade i mars att risken för arbetslöshet var oförändrad och 20 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I mars förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,0 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I mars bedömde 57 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. 66 procent av hushållen hade sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars uppskattade 65 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 55 procent. I mars planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

I mars ansåg 53 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar t.ex. till att resa och skaffa fordon under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i mars i fjol 15 och 8 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-3/2010

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-3/2010

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, februari 2010*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, February 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2010, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2010, mars (pdf 204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 29.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/03/kbar_2010_03_2010-03-29_tie_001_sv.html