Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2010

Konsumenterna har förtroende för ekonomin trots risken för arbetslöshet

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare något i februari. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 15,9, då den i januari var 14,5 och i december 14,4. I februari var konsumenternas förtroende samtidigt starkare än för ett år sedan och starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-17 februari 1 460 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i februari synen på de egna möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Övriga förväntningar var nästan oförändrade. Konsumenternas bild av sin egen och isynnerhet av Finlands ekonomi var ljus. Däremot var synen på den allmänna och också på den egna arbetslösheten fortfarande dyster i februari. Konsumenterna ansåg att tidpunkten i synnerhet för att köpa kapitalvaror var fördelaktig i februari.

Konsumenternas syn på ekonomin i februari 2010, nettotal1)

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Februari
 2009
Januari
2010
Februari
2010
Utsikter2)
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -3,9 14,5 15,9 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,0 10,2 10,8 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,5 52,0 10,9 45,1 44,7 50,9 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,5 21,7 -27,1 -14,4 21,7 21,2 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,5 27,6 -51,1 -49,4 -18,7 -19,2 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 1,8 1,9 1,9  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,5 7,6 -18,8 -14,6 -9,4 -5,9 -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,9 35,1 14,7 30,9 30,7 33,2 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 41,8 -14,2 28,6 38,2 37,7 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 6,7 8,6 10,4 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,2 42,0 -47,1 2,3 23,2 21,4 +/-
1) Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
2) ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I februari trodde 56 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 14 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar pessimistiska 26 och 46 procent. I februari litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 21 och 15 procent.

I februari litade 18 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 50 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var ännu mer dystra för ett år sedan: 7 och 80 procent. I februari antog bara 12 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 22 procent åter bedömde att risken ökat. För ett år sedan var andelarna 7 och 28 procent. 44 procent av de sysselsatta uppskattade i februari att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I februari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,9 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I februari antog 58 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 68 procent av hushållen hade sparat och rentav 81 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

I februari ansåg 66 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 51 procent. I februari planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 58 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. resor och renovering av bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. I februari i fjol var motsvarande andelar 15 och 9 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för februari utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens webbsida.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-2/2010

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-2/2010

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, januari 20101)

1) Räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2010, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2010, februari (pdf 371,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 25.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/02/kbar_2010_02_2010-02-25_tie_001_sv.html