Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Kvalitetsbeskrivning, erhållande av finskt medborgarskap 2019

1. Relevans av statistikuppgifterna

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland ansvarar för att upprätthålla uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Registreringen av uppgifter grundar sig på kommunernas, medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar. Största delen av uppgifterna i befolkningsdatasystemet fås direkt från myndigheter, till exempel skickar sjukhus uppgifter om personer som fötts och avlidit och församlingarna meddelar namn på barn som döpts direkt till befolkningsdatasystemet elektroniskt genom en informationsöverföring från det egna systemet. Utöver myndigheter kommer det också information från medborgare, det vanligaste sättet är genom en flyttanmälan som ifylls i samband med att man flyttar.

Den senaste mantalsskrivningen i Finland verkställdes 1.1.1989. Därefter har befolkningsdatasystemet uppdaterats med ändringsanmälningar. I lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661) definieras vilka uppgifter som ska registreras i befolkningsdatasystemet. Meddelanden om befolkningsförändringar för det år som gått inväntas fram till den sista januari följande år.

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena (Lag om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik. Statistikcentralens arbetsordning fastställer att enheten för individstatistik gör upp befolkningsstatistiken (Statistikcentralens arbetsordning, TK-00-1808-19).

Enligt lagen om hemkommun antecknas en persons hemkommun och bostadsort i befolkningsdatasystemet. Hemkommunen är den kommun där en person bor eller den kommun han på grund av boende, familjeförhållanden, utkomst eller andra motsvarande omständigheter betraktar som sin hemkommun eller den kommun dit han på grund av omständigheterna ovan är fast anknuten (lagen om hemkommun 201/1994). I befolkningsdatasystemet uppdelas befolkningen på närvarande och frånvarande befolkning. Alla som är stadigvarande bosatta i landet hör till den närvarande befolkningen. De är antingen finska medborgare eller utlänningar. Till den frånvarande befolkningen förs finska medborgare som vid flyttningen meddelat att de stannar utomlands minst ett år. Ett undantag är de finska medborgare som är diplomater, verksamma i utvecklingssamarbete e.d. (lagen om hemkommun 201/1994). Då statistiken över befolkningsförändringar görs upp beaktas bara förändringar i den närvarande befolkningen på dagen av händelsen.

En person som flyttat till Finland tas med i befolkningsstatistiken, om den bostadsort han i flyttningsanmälan uppgivit som hemort senare godkänns som stadigvarande bostadsort. Vistelsen av tydligen över ett år är en förutsättning till utländska medborgare för registrering i befolkningen i Finland. Efter att en medborgare utanför EU länder kommit till Finland ska dennes arbete eller studier vara eller personen ha ett arbetsavtal på över två år innan han kan få hemortsrätt. Vistelsen av ett år är till EU-ländernas medborgare en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland när denne har redan varit ett års tid i landet.

På motiverad begäran kan den utländska medborgares uppgifter registreras också efter en kortvarig vistelse, om denne t.ex. har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och registreringen är nödvändig för att denne ska kunna göra sina rättigheter gällande när det gäller arbete eller motsvarande omständigheter.

Medborgarskap

Med medborgarskap avses ett rättsligt förhållande mellan individen och staten som definierar förhållandet mellan individen och staten samt deras inbördes rättigheter och skyldigheter. Vanligen är medborgarskap något man förvärvar vid födseln, men den kan ändras via flyttning till ett annat land. Barnet får vid födseln finskt medborgarskap enligt härstamningsprincipen, om barnets mor är finsk medborgare eller barnets far är finsk medborgare och gift med barnets mor. Ett adoptivbarn under 12 år, av vars adoptivföräldrar åtminstone den ena är finsk medborgare, förvärvar finskt medborgarskap automatiskt på grundval av adoptionen räknat från den tidpunkt då adoptionen blev giltig i Finland.

Migrationsverket beslutar om förvärv av finskt medborgarskap och kan bevilja medborgarskapet antingen efter anmälan eller på ansökan. I statistiken över personer som erhållit medborgarskap ingår både de som erhållit finskt medborgarskap genom ansökningsförfarande och de som erhållit det genom anmälningsförfarande. Antalet personer som fått finskt medborgarskap genom anmälningsförfarande har varit exceptionellt stort under åren 2004–2008.

En person kan också vara medborgare i flera länder (se medborgarskapslagen 359/2003). Om en person är medborgare i två länder, av vilka det ena är Finland, ingår hen i statistiken som finsk medborgare. Om en utländsk medborgare som bor i Finland har medborgarskap i flera andra länder, ingår hen i statistiken som medborgare i det land som utfärdat det pass med vilket hen kommit till Finland.

Man kodar medborgarskap enligt ISO 3166 -standarden.

2. Metodbeskrivning

Befolkningsstatistiken i Finland baserar sig på uppgifterna i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får uppgifter från församlingarna, posten och privatpersoner. Migrationsverket fattar de flesta beslut om beviljande av finskt medborgarskap (Medborgarskapslag 359/2003) och för in uppgifterna om besluten i befolkningsdatasystemet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skriver ibland Finland som medborgarskap på begäran på grund av föräldrars uppgifter, om dessa uppgifter förändrer sig så att kriterium av erhållande av medborgarskap fylls. Ur befolkningsdatasystemet får Statistikcentralen varje vecka uppgifterna om befolkningsförändringar.

Statistikcentralen har väntat på uppgifter om statistikårets befolkningsförändringar ända till utgången av januari efter årskiftet. Uppgifter om statistikårets och förra årets befolkningsförändringar som lämnats efter detta ingår i materialet för följande år.

Fr.o.m. statistikåret 2018 väntas kompletteringar eller korrigeringar i bakgrundsuppgifterna i materialet över befolkningsförändringar fram till slutet av februari året efter statistikåret. Det totala antalet demografiska händelser som fastställts i slutet av januari ändras dock inte, utan syftet med kompletteringarna och korrigeringarna av uppgifterna är att förbättra kvaliteten på materialet.

3. Felfrihet och exakthet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem kan allmänt taget anses mycket täckande. För att en person skall få en personbeteckning måste han/hon registreras i befolkningsdatasystemet. Personbetekningen har de personer som hör till stadigvarande befolkningen. Registreringen kan göras också, om personen flyttar tillfälligt för tre månader till Finland. I praktiken är det omöjligt att leva i Finland utan personbeteckning. Lagligt arbete, att öppna ett bankkonto, att sköta ärenden med myndigheter osv. förutsätter en personbeteckning. Man kan anta att det inte finns i Finland betydande antal personer med ’svart arbete’ under perioder på mer än ett år och som får lön kontant. Vistelsen på minst ett år är en förutsättning för registrering i befolkningen i Finland och medborgare av EU-länder krävdes också ett års vistelse före denna planerade vistelse.

Befolkningsdatasystemet har upprätthållits efter indragningen av mantalsskrivningen sedan år 1989 bara på basis av anmälningar om befolkningsförändringar. Den tillförlitlighetsundersökning som gjorts om befolkningsdatasystemet beträffande adresser berättar om riktigheten av anmälningar.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beställts av Statistikcentralen en urvalsundersökning om adressuppgifternas felfrihet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den senaste undersökningen år 2012 hade 98,9 procent av de personer som besvarat rätt adress.

I samband med kommunalvalen avslöjar returnerade anmälningar om utlänningars rösträtt i allmänhet omkring 1 000 personer, som flyttat från landet utan flyttningsanmälan och som således fortsättningsvis är statistikförda i befolkningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata avlägsnar dessa före följande årsskifte ur den i landet bosatta befolkningen i befolkningsdatasystemet.

4. Tidsenlighet och rättidighet

Den slutliga statistiken över befolkningsförändringarna publiceras årligen i april–maj, med undantag av antalet dödfödda, som publiceras i september. Sedan år 1999 har man som områdesindelning använt områdesindelningen den första dagen följande år. De kommuner som årets första dag sammanslås har redan statistikförts i statistiken för föregående år. Uppgiften om de sammanslagna kommunernas befolkningsförändringar före sammanslagningen finns tillgängliga fr.o.m. år 2003.

5. Tillgänglighet och transparens

Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga i elektronisk form kommunvis eller med en större områdesindelning i Statistikcentralens avgiftsfria Statistiska databasen (StatFin statistiktjänst) under adress:

http://tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index_sv.html

Befolkningsstatistik från åren 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:

Publikationer om Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (huvudsakligen på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (huvudsakligen på svenska)

Mera specificerade uppgifter om befolkningen, bl.a. efter kommunens delområde, finns under den avgiftsbelagda elektroniska informationstjänsten. Mera information om Statistikcentralens avgiftsbelagda tjänster finns under adress:

http://tilastokeskus.fi/tup/vaestotilastopalvelu/index_sv.html

6. Jämförbarhet

Jämförbara regionala tidsserier för befolkningsförändringar finns tillgängliga i statistikdatabasen StatFin avgiftsfritt fr.o.m. år 1990. I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Migrationsverkets statistik om erhållande av finskt medborskap skiljer sig från Statistikcentralens sifror eftersom Migrationsverkets sifror innehåller också uppgifter om utomlands beboende personer.

7. Tydlighet och konsistens

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som primäruppgifter i fråga om befolkningen. Således stämmer Statistikcentralens statistik överens med varandra när det gäller uppgifter om befolkning.


Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Katariina Heikkilä 029 551 3638, Timo Nikander 029 551 3250

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2019, Kvalitetsbeskrivning, erhållande av finskt medborgarskap 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2019/kans_2019_2020-05-07_laa_001_sv.html