Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vaadeluokitus

AF1 Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

Monetaarinen kulta (AF11) ja erityiset nosto-oikeudet (SDR:t) (AF12) ovat osa keskuspankin valuuttavarantoa.

AF11 Monetaarinen kulta

Rahaviranomaisten tai viranomaisten tehokkaassa kontrollissa olevien, muiden yksiköiden hallussa oleva kulta, joka on osa valuuttavarantoa. Kulta on arvotettu EKT95:n mukaisesti markkinahintaan. Vaade näytetään EKT95:n mukaisesti vain keskuspankin saatavana eikä minkään sektorin velkana.

AF12 Erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) luomia varantovälineitä, joita rahasto jakaa jäsenmailleen. Ne ovat osa maiden valuuttavarantoa.

AF2 Käteisraha ja talletukset

Kierrossa oleva raha ja kaikki oman ja vieraan valuutan määräiset talletukset. Vaateeseen luetaan Käteisraha (AF21), Käteistalletukset (AF22) ja Muut talletukset (AF29).

AF21 Käteisraha

Käteisrahaa ovat Suomessa liikkeessä olevat, yleisesti maksamiseen käytetyt setelit ja kolikot, sekä kotimaisten talousyksiköiden hallussa olevat ulkomailla liikkeeseen lasketut setelit ja kolikot. Käteisrahaa pidetään sen liikkeeseen laskeneen institutionaalisen yksikön velkana. Kolikot ovat valtion ja setelit keskuspankin velkaa rahan hallussapitäjille.

AF22 Siirtokelpoiset talletukset

Oman tai ulkomaan rahan määräiset talletukset, jotka voidaan vaadittaessa vaihtaa käteiseen rahaan tai enintään yhden pankkipäivän kuluessa. Luokkaan luetaan myös luottolaitosten (myös pankkien ja keskuspankin) väliset käteistalletukset sekä pankkien keskuspankkiin suorittamat pakolliset varantotalletukset silloin, kun ne säilyvät siirtokelpoisina. Muissa institutionaalisissa yksiköissä kuin rahalaitoksissa olevat talletusnimikkeiset sijoitukset luetaan lainoihin (esim. säästökassatalletukset). Suomen Pankin hallussa olevan valuuttavarannon erä valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta luetaan kokonaisuudessaan (ulkomaisiin) käteistalletuksiin, vaikka erä sisältääkin myös muita rahoitusvaateita. Talletukset voivat olla vain rahalaitosten tai ulkomaiden velkaa.

AF29 Muut talletukset

Muihin talletuksiin luetaan kaikki muut kuin käteistalletukset. Talletuksia voivat Suomessa vastaanottaa vain rahalaitokset.

AF3 Muut arvopaperit kuin osakkeet

Sellaiset rahoitusvarat, jotka ovat haltijapapereita, joita yleensä voidaan siirtää ja joilla yleensä käydään kauppaa jälkimarkkinoilla. Ne eivät takaa mitään omistajan oikeuksia siihen institutionaaliseen yksikköön, joka on laskenut paperit liikkeeseen. Arvopapereihin paitsi osakkeisiin luetaan Rahamarkkinainstrumentit (AF331), Joukkovelkakirjalainat (AF332) ja Johdannaissopimukset (AF34).

AF331 Rahamarkkinainstrumentit

Rahamarkkinainstrumenteiksi luetaan pääasiassa lyhytaikaiseen rahoitukseen (enintään vuosi) tarkoitetut jälkimarkkinakelpoiset saamistodistukset. Tähän luetaan sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, (valtion) velkasitoumukset sekä muut lyhytaikaiset jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit.

AF332 Joukkovelkakirjalainat

Tähän luetaan sellaiset joukkovelkakirjalainat, joilla voidaan käydä jälkimarkkinakauppaa, kuten obligaatiolainat, debentuurilainat, optiolainat ja vaihtovelkakirjalainat. Suunnatut joukkovelkakirjalainat, joita ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle, luetaan lainoihin.

AF34 Johdannaissopimukset

Rahoitusvarat, jotka perustuvat toiseen instrumenttiin tai jotka on johdettu jostakin toisesta instrumentista. Perustana on yleensä joku muu rahoitusvarallisuuserä mutta perustana voi olla myös hyödyke tai indeksi. Instrumentin arvo muuttuu kun alla olevan kohde-etuuden markkina-arvossa tapahtuu muutoksia. Esim. arvopapereihin tai hyödykkeisiin sidotut optiot, termiinit, futuurit ja swapit ovat johdannaisia. Tähän vaadeluokkaan kuuluvilla johdannaissopimuksilla käydään kauppaa markkinoilla, joten niille voidaan määritellä markkinahinta tai ne voidaan korvata vastakkaisilla sopimuksilla. Johdannaissopimuksia käytetään sekä riskeiltä suojautumiseen että kaupankäyntiin. Rahoitustilinpidon johdannaiset -erä on vuonna 1999 laajentunut kattamaan paitsi maksutaseen myös pankkien tilastoimat johdannaiset. Muiden kotimaisten yksiköiden väliset saamis- ja velkasuhteet sekä rahoitustaloustoimet on tietojen puuttuessa tilastoitu toistaiseksi vain osittain.

AF341 Vakioidut johdannaiset

Johdannaiset, joiden sopimusehdot on määritelty johdannaisia välittävän yhteisön (esim. johdannaispörssi) yleisissä säännöissä.

AF342 Vakioimattomat johdannaiset

Johdannaiset, joiden sopimusehtoja ei ole standardisoitu vaan niistä sovitaan vapaasti ostajan ja myyjän kesken.

AF4 Lainat

Lainoiksi luokitellaan suoraan tai välittäjän kautta myönnetyt luotot, joista on yleensä todisteena velkakirja. Tähän luokkaan kuuluvat mm. asuntolaina, kulutusluotto, talletustiliin liittyvä tililuotto, vekseli, valtion varoista välitetyt lainat, repot (muiden kuin pankkien velkana olevat takaisinostosopimukset), markkinarahavelkakirjat, kapitalisaatiosopimukset, rahoitusleasingin luototus sekä osamaksuluotto. Lainoihin luetaan myös säästökassatalletukset.

AF5 Osakkeet ja osuudet

Osakkeiden ja osuuksien omistukseen liittyy varallisuuspitoisia (omistajan) oikeuksia yrityksiin ja yritysmäisiin yhteisöihin. Tällaisia ovat oikeus osuuteen yrityksen tai yhteisön voitosta sekä oikeus jako-osaan yrityksen tai yhteisön lopetusvaroista. Osakkeisiin ja osuuksiin kuuluvat Noteeratut osakkeet (AF511) ja Noteeraamattomat osakkeet (AF512), joihin puolestaan kuuluvat Asunto-osakkeet (AF5121), Kiinteistöosakkeet (AF5122) ja Muut noteeraamattomat osakkeet ( AF5123) sekä Muut osuudet (AF513) ja Rahasto-osuudet (AF52).

AF51 Osakkeet ja muut osuudet kuin rahasto-osuudet

Rahoitusvarat, jotka tuottavat yrityksiin tai yritysmäisiin yhteisöihin omistajan oikeuksia, lukuun ottamatta sijoitusrahasto-osuuksia. Yleensä nämä rahoitusvarat oikeuttavat hallussapitäjänsä osuuteen yrityksen tai yritysmäisen yhteisön voitosta sekä osuuteen niiden omista varoista selvitystilassa. Muihin osakkeisiin ja osuuksiin paitsi rahasto-osuuksiin kuuluvat Noteeratut osakkeet (AF511) Noteeraamattomat osakkeet (AF512), joihin puolestaan kuuluvat Asunto-osakkeet (AF5121), Kiinteistöosakkeet (AF5122) ja Muut noteeraamattomat osakkeet ( AF5123) sekä Muut osuudet (AF513).

AF511 Noteeratut osakkeet

Noteerattuihin osakkeisiin luetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevat pörssinoteeratut osakkeet. Noteeratuilla osakkeilla tarkoitetaan tilastointiajankohtana Arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisterissä mukana olleiden noteerattujen yritysten osakkeita. Vuoteen 1995 asti kaikki osakkeet ovat perustietojen puuttumisen takia yhtenä eränä. EKT95:n mukaisesti liikkeeseen laskijan hallussa olevat omat osakkeet eivät ole tilastossa mukana. Samoin EKT:n mukaisesti noteerattujen yritysten noteeraamattomat osakesarjat on tilastoitu saman yrityksen noteerattujen osakkeiden kurssiin ja myös ne sisältyvät vaateeseen noteeratut osakkeet.

AF512 Noteeraamattomat osakkeet

Noteeraamattomiin osakkeisiin kuuluvat Kiinteistöosakkeet (AF5122) ja Muut noteeraamattomat osakkeet ( AF5123).

AF513 Muut osuudet

Muut osuudet kattavat kaikki alaryhmiin Noteeratut osakkeet (AF511) ja Noteeraamattomat osakkeet (AF512) ja alaluokkaan Sijoitusrahasto-osuudet (AF52) luokittelemattomat osuudet. Muihin osuuksiin luetaan osakkaiden sijoittama pääoma avoimeen yhtiöön, osuudet kommandiittiyhtiössä, laivanisännistössä, keskinäisessä yhtiössä, kuntayhtymässä sekä osuudet osuuskunnan osuuspääomasta. Näitä ovat myös omistajien sijoitukset yritysmäisiin yhteisöihin, joita ovat mm. sellaiset valtion ja kuntien liikelaitokset, jotka tuottavat tavaroita ja palveluita markkinoille.

AF52 Rahasto-osuudet

Sijoitusrahastojen ja muiden rahastojen rahasto-osuudet. Ulkomaisia rahasto-osuuksia (so. ulkomaisiin rahastoihin tehtyjä sijoituksia) ei tietojen puuttuessa ole voitu tilastoida edelleen.

AF6 Vakuutustekninen vastuuvelka

Tähän vaateeseen luetaan yksilölliseen (vapaaehtoiseen) eläkevakuutukseen sekä henkivakuutukseen kuuluvat, vakuutuslaitosten tulevia korvauksia varten keräämät rahastot ja niiden muutokset. Vaade luetaan EKT95:n mukaan kokonaisuudessaan kotitalouksien (koti- tai ulkomaisten) saamisiin riippumatta siitä, mikä sektori on vakuutuksen ottajana (maksajana). Lakisääteisessä ja kollektiivisessa eläkevakuutusjärjestelmässä (esim. TEL) syntyvät rahastot eivät sisälly vaateeseen. Jos työeläkemaksujen määrä ylittää maksetut eläkkeet, ylijäämä on kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen (sosiaaliturvarahastojen) säästämistä. Tähän luetaan myös vahinkovakuutuksen vakuutusmaksu- ja korvausvastuut ja niiden muutokset.

AF61 Kotitalouksien osuus henki- ja eläkevakuutusrahastoista

Varat, joita kyseisissä yrityksissä ja yritysmäisissä yhteisöissä on rahastoitu ennakoitavissa olevien korvausten maksamista varten ehtojen täytyttyä. Tähän vaateeseen ei lueta mukaan sosiaaliturvarahastoihin luettavien yksiköiden rahoituseriä.

AF611 Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista

Henkivakuutuksen korvausvastuut sekä rahastot, jotka kasvattavat ylijäämän jakoon osallisen vakuutuksen tai muun vastaavan vakuutuksen arvoa vakuutuksen erääntyessä.

AF612 Kotitalouksien osuus eläkevakuutusrahastoista

Työnantajien ja/tai työntekijöiden tai ammatinharjoittajaryhmien perustamia itsenäisiä tai epäitsenäisiä eläkerahastoja, jotka on perustettu työntekijöiden tai ammatinharjoittajien muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi. Tähän vaateeseen ei lueta mukaan sosiaaliturvarahastoihin luettavien yksiköiden rahoituseriä.

AF62 Vakuutusmaksu ja korvausvastuu

Vakuutuslaitosten ja itsenäisten tai epäitsenäisten eläkerahastojen vakuutustekniset vastuuvelat, joihin sisältyy se osa vakuutusmaksutuloista, joka kohdistuu seuraavalle tilikaudelle (vakuutusmaksuvastuu). Lisäksi erään sisältyy se arvioitu kokonaiskustannus, joka aiheutuu korvauksista, jotka ovat tapahtuneet tilinpitokauden aikana riippumatta siitä, onko niistä ilmoitettu tai ei, vähennettynä vastaavilla jo maksetuilla korvauksilla (korvausvastuu).

AF7 Muut saamiset ja velat

Tähän vaadeluokkaan luetaan kauppaluotot (tilisaamiset ja -velat, toimitusluotot, myyntisaamiset, ostovelat) sekä ennakot tekeillä olevista tai tulevista suorituksista. Muihin saamisiin ja velkoihin luetaan myös kaikki edellä luokittelemattomat rahoitusvaateeksi luokiteltavat erät, esimerkiksi vielä maksamatta olevat tai ennakkoon maksetut verot, osingot, vuokrat, palkat, sosiaaliturvamaksut yms. Muihin saamisiin ja velkoihin kuuluvat Kauppaluotot ja ennakot (AF71) ja Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot (AF79).

AF71 Kauppaluotot ja ennakot

Rahoitussaamiset, jotka syntyvät tavaroihin ja palveluksiin liittyvien taloustoimien yhteydessä, kun tavaroiden ja palveluiden toimittajat antavat maksuaikaa. Niihin luetaan myös ennakkomaksut töistä, jotka ovat työn alla tai joihin ollaan ryhtymässä, kun maksut liittyvät tällaisiin taloustoimiin. Kauppaluottoja ja ennakoita ovat tilisaamiset ja -velat, toimitusluotot, myyntisaamiset ja ostovelat sekä ennakot tekeillä olevista tai tulevista suorituksista. Kauppaluottojen rahoittamiseen otetut lainat luokitellaan lainoihin.

AF79 Muut saamiset ja velat kuin kauppaluotot ja ennakot

Rahoitussaamiset, jotka syntyvät tulonjakotaloustoimien tai jälkimarkkinakauppaan liittyvien rahoitustaloustoimien ja toisaalta niihin liittyvien maksujen ajoituseroista. Niihin luetaan myös saamiset, jotka kertyvät tulojen (suoriteperusteisesta) kertymisestä ajassa. Siirtosaamiset ja velat kuuluvat tähän luokkaan. Niitä ovat esimerkiksi vielä maksamatta olevat tai ennakkoon maksetut verot, osingot, vuokrat, palkat, sosiaaliturvamaksut yms.


Päivitetty 7.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/jyev_2006-04-07_luo_002.html