Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Sektoriluokitus

S0 Sektorit yhteensä

S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt

S111 Yritykset

Yritykset ovat kotimaisia talousyksiköitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa tavaroita ja palveluita myytäväksi markkinoilla normaalisti vähintään tuotantokustannukset peittävään hintaan. Yritykset ovat juridisesti itsenäisiä yhteisöjä tai niiden kaltaisia yksiköitä, joiden toiminta on erotettavissa omistajiensa taloudesta ja joita hoidetaan ikään kuin yrityksiä, vaikka ne eivät olekaan muodollisesti itsenäisiä. Yritys tai yrityksen kaltainen yksikkö pitää taloudestaan kahdenkertaista kirjanpitoa. myös yrityksiä palvelevat, niiden rahoittamat ja kontrolloimat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt kuuluvat tähän luokkaan. Yrityksiin luetaan yksityiset ja julkiset kotimaiset yritykset sekä ulkomaalaisomisteiset yritykset.

S112 Asuntoyhteisöt

Asuntoyhteisöjä ovat asunto-osakeyhtiöt, asunto-osuuskunnat, asuinkiinteistöyhtiöt, asumisoikeusyhdistykset ja muut asuntoyhteisöt.

S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Rahoitus- ja vakuutuslaitosten pääasiallinen toiminta on rahoituksen välitys ja/tai rahoituksen välitystä avustavat toiminnot. Sektoriin luetaan Keskuspankki (S121), Muut rahalaitokset (S122), Muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset (S123), Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset (S124) ja Vakuutuslaitokset (S125).

S121 Suomen Pankki

Keskuspankin tehtävä on laskea liikkeelle rahaa, säilyttää rahan sisäinen ja ulkoinen arvo ja pitää hallussaan joko kaikkea tai osaa maan kansainvälisestä valuuttavarannoista. Sektoriin luetaan kansallinen keskuspankki (Suomen Pankki) myös silloin, kun se on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää.

S121+2 Rahalaitokset

Rahalaitoksiin luetaan Keskuspankki (S121) ja muut rahalaitokset (S122)

S122 Muut rahalaitokset

Tähän luetaan ne rahoitusyritykset ja yritysmäiset yhteisöt, jotka pääasiallisesti välittävät rahoitusta ja jotka ottavat vastaan talletuksia ja/tai talletuksiin verrattavia vastikkeita sekä myöntävät lainoja ja/tai tekevät arvopaperisijoituksia omaan lukuunsa.

S1221 Talletuspankit

Sektoriin luetaan kaikki Suomessa toimivat talletuspankit mukaan lukien ulkomaisten luottolaitosten Suomessa pankkitoimintaa harjoittavat sivukonttorit.

S1222 Rahamarkkinarahastot

Rahamarkkinarahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat varansa lyhytaikaisiin pääasiassa jälkimarkkinakelpoisiin instrumentteihin, kuten valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin, lyhytaikaisiin joukkolainoihin yms., joiden jäljellä oleva juoksuaika on enintään vuosi. Usein sijoitus ei ole määräaikainen vaan voidaan muuttaa käteiseksi osittain tai kokonaan vaadittaessa.

S1223 Muut rahoitusta välittävät rahalaitokset

Luokkaan kuuluvat muut rahoitusvalvonnan alaiset Euroopan Keskuspankin rahalaitoksiksi määrittelemät rahoitustoiminnan yritykset kuin talletuspankit (S1221) ja rahamarkkinarahastot (S1222)Nämä rahalaitokset harjoittavat mm. rahoitusyhtiötoimintaa, kiinnitysluottopankkitoimintaa, luottokorttiyhtiötoimintaa. Tähän luetaan myös ulkomaisten luottolaitosten em. toimintaa Suomessa harjoittavat sivukonttorit.

S123 Muut rahoituslaitokset

Luokkaan kuuluvat rahoitusyritykset välittävät rahoitusta velkaantumalla pääasiallisesti muuten kuin ottamalla vastaan talletuksia ja tai talletuksiin verrattavia vastikkeita. Hallintayhtiöt, jotka eivät itse ole rahoitusyrityksiä ja jotka valvovat ja tai johtavat rahoituksen välitystä avustavia palveluja tuottavien tytäryhtiöiden ryhmää luokitellaan tähän luokkaan.

S1231 Sijoitusrahastot

Tähän luetaan kaikki sijoitusrahastot.

S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

Luokka koostuu rahoitusyrityksistä ja yritysmäisistä yhteisöistä, jotka pääasiallisesti avustavat rahoituksen välitystä so. toimintoja, jotka liittyvät läheisesti rahoituksen välitykseen, mutta jotka eivät ole rahoituksen välitystä. Ao. laitokset eivät hanki välitettäviä rahoitusvaroja velkaantumalla omaan lukuunsa.

S125 Vakuutuslaitokset

Tähän luokkaan kuuluvat laitokset ovat pääasiallisesti riskien hallintaan liittyvän rahoituksen välittäjiä. Näitä ovat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset sekä yksilöllistä eläkevakuuttamista harjoittavat yhtiöt.

S13 Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt ovat muita markkinattomia tuottajia, joiden tuotoksesta suurin osa tarjotaan ilmaiseksi tai taloudellisesti merkityksettömään hintaan yksilölliseen ja kollektiiviseen kulutukseen. Tuotanto rahoitetaan muihin sektoreihin kuuluvien yksiköiden suorittamin pakollisin maksuin. Julkisyhteisöt harjoittavat myös kansantulon ja -varallisuuden uudelleenjakoa. Sektoriin luetaan Valtionhallinto (S1311), Paikallishallinto (S1313) ja Sosiaaliturvarahastot (S1314), joihin puolestaan kuuluvat Työeläkelaitokset (S13141) ja Muut sosiaaliturvarahastot (S13149).

S1311 Valtionhallinto

Valtionhallintoa ovat valtion budjetin alaiset talousyksiköt eli ministeriöt ja valtion virastot sekä valtion laitokset, joiden toimivalta ulottuu koko Suomen talousalueelle. Luokkaan kuuluvat julkista toimintaa palvelevat budjetin ulkopuoliset rahastot. Valtion omistuksessa olevat yritykset ja liikelaitokset luetaan yrityssektoriin (S11).

S1313 Paikallishallinto

Paikallishallintoon kuuluvat kuntien, kuntayhtymien ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon budjettien alaiset talousyksiköt eli elimet, joiden toimivalta ulottuu ainoastaan talousalueen paikalliseen osaan. Kuitenkin paikallishallinnon omistuksessa olevat yritykset ja liikelaitokset kuuluvat yrityssektoriin (S11).

S1314 Sosiaaliturvarahastot

Sosiaaliturvarahastojen pääasiallinen toiminta on sosiaalisten etuisuuksien tuottaminen. Lait ja asetukset määräävät tietyt väestöryhmät osallistumaan järjestelmään tai maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Lisäksi julkisyhteisö vastaa laitoksen hallinnosta maksuja ja etuisuuksia koskevissa ratkaisuissa ja hyväksymisissä. Sektoriin luetaan Työeläkelaitokset (S13141) ja Muut sosiaaliturvarahastot (S13149).

S13141 Työeläkelaitokset

Lakisääteistä työeläkevakuutusta ja sitä täydentävää lisäeläkejärjestelmää hoitavat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä itsenäiset julkiset laitokset, kuten Kuntien eläkevakuutus.

S13149 Muut sosiaaliturvarahastot

Muita sosiaaliturvarahastoja ovat julkisen vallan perusturvaa toteuttavat yksiköt (esim. Kansaneläkelaitos) sekä työttömyys-, sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat.

S14 Kotitaloudet

Kotitalouksia ovat kaikki kotimaiset kotitaloudet sekä niiden harjoittama yritystoiminta, mikäli sitä ei voida erottaa kotitalouden toiminnasta erilliseksi yritystoimintaan luokiteltavaksi yksiköksi.

S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ovat juridisesti itsenäisiä yksiköitä, jotka tarjoavat palveluita pääasiassa kotitalouksille tuotantokustannukset alittavaan hintaan. Niiden pääasialliset varat ovat kotitalouksilta saatuja vapaaehtoisia maksuja ja omaisuustuloja. Sektoriin luetaan mm. terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, valtionkirkot, säätiöt, rahastot, puolueet, työntekijäjärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt.

S2 Ulkomaat

Ulkomaiden luokkaan kuuluvat kaikki ulkomaiset talousyksiköt, Suomessa sijaitsevat lähetystöt, konsulaatit ja kansainvälisten järjestöjen yksiköt. Lisaksi siihen kuuluvat kotimaisten yksiköiden ulkomailla sijaitsevat toimipaikat, mikäli näillä katsotaan olevan itsenäinen päätäntävalta perustoimintoihinsa nähden.


Päivitetty 7.4.2006

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/jyev_2006-04-07_luo_001.html