Julkaistu: 31.1.2018

Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen menoista kasvoi edelleen vuonna 2016

Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista nousi 45,8 prosenttiin vuonna 2016. Edellisvuonna sosiaaliturvan osuus oli 44,8 prosenttia. Sosiaaliturvan menot myös kasvoivat eniten vuodesta 2015. Eniten aiemmasta vuodesta kasvoivat vanhuuteen kohdistuvat menot, joista suurin osa oli eläkkeitä.

Julkisyhteisöjen menojen tehtäväjakauma vuonna 2016, tehtävän osuus menoista

  Tehtävän osuus kokonaismenoista,
%
Tehtävän osuus nettomenoista,
%    1)
Tehtävän osuus kulutusmenoista,
%
G01 Yleinen julkishallinto 14,4 11,0 12,7
G02 Puolustus 2,3 2,5 5,4
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,1 2,1 4,3
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 8,1 7,7 8,3
G05 Ympäristönsuojelu 0,4 0,3 0,6
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 0,6 0,1 0,3
G07 Terveydenhuolto 12,9 12,5 24,5
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,6 2,6 3,6
G09 Koulutus 10,8 11,4 18,3
G10 Sosiaaliturva 45,8 49,8 22,0
G0 Tehtävät yhteensä 100,0 100,0 100,0
1) Nettomenot = kokonaismenot vähennettynä saaduilla myynti- ja maksutuloilla sekä tuotoksella omaan loppukäyttöön.

Sosiaaliturvaan kohdistuneet menot kasvoivat 3,1 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna ja yhteensä menoja oli 55,3 miljardia euroa. Suurin osa sosiaaliturvan menojen lisäyksestä selittyy vanhuuteen liittyvien menojen kasvulla. Vanhuuteen liittyvien menojen kasvu johtui suurelta osin maksettujen työeläkkeiden kasvusta. Sosiaaliturvan osuus kokonaismenoista kasvoi 45,8 prosenttiin. Muiden tehtäväluokkien osuudet kokonaismenoista pysyivät pääosin samoina tai supistuivat hieman.

Julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista 26,5 prosenttia oli valtionhallinnon, 39,5 prosenttia paikallishallinnon ja 34 prosenttia sosiaaliturvarahastojen menoja.

Valtionhallinnon sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 prosenttia eli 868 miljoonaa euroa. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,4 prosenttia eli 178 miljoonaa euroa. Eläkemenojen kasvun vuoksi työeläkelaitoksien menot kasvoivat 1,9 prosenttia eli 479 miljoonaa euroa. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot vähenivät 0,7 prosenttia eli 138 miljoonaa euroa.

Menolajeista eniten kasvoivat rahamääräiset sosiaalietuudet, noin 705 miljoonaa euroa eli 1,7 prosenttia aiemmasta vuodesta. Myös tavaroiden ja palveluiden ostot (välituotekäyttö) kasvoi noin 607 miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia. Lisäksi kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) kasvoi 7 prosenttia eli noin 570 miljoonaa euroa. Maksetut palkansaajakorvaukset supistuivat 333 miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia.

Vuonna 2016 julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat 120,8 miljardia euroa eli 56,0 prosenttia suhteessa bkt:hen. Nettomenot olivat 106,2 miljardia euroa ja niiden bkt-suhde oli 49,2 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat 0,7 prosenttia ja ne olivat 51,7 miljardia euroa eli 24,0 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja. Ne sisältävät merkittävän määrän julkisyhteisöjen välisiä ostomenoja, jotka ovat samalla myös julkisyhteisöjen tuloja.

Vertailukelpoisempi tunnusluku, nettomenot, saadaan vähentämällä kokonaismenoista myynti- ja maksutulot sekä tuotos omaan loppukäyttöön, jolloin palveluista saadut tulot, kuten julkisyhteisöjen väliset palveluostot ja omaan käyttöön tuotettujen investointien tuotantokustannukset eivät vaikuta tunnuslukuun. Nettomenoista ei kuitenkaan ole vähennetty julkisyhteisöjen toisilleen tai itselleen maksamia veroja kuten arvonlisäveroa eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Vertailukelpoinen mittari on myös julkisyhteisöjen kulutusmenot, joka kuvaa julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja, vähennettyinä palveluista saaduilla palvelumaksuilla ja muilla palveluiden myyntituloilla.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2016/jmete_2016_2018-01-31_tie_001_fi.html