Publicerad: 31.1.2014

Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år 2012

År 2012 var den offentliga sektorns utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten 56,7 procent. År 2011 var de 55,1 procent. Den offentliga sektorns totala utgifter ökade med 4,8 procent från år 2011 och uppgick till totalt 109,1 miljarder euro. De största utgifterna hade ändamålsgrupperna socialt skydd samt hälso- och sjukvård, vars sammanlagda utgifter utgjorde mer än hälften av den offentliga sektorns totala utgifter.

Konsoliderade totalutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2011–2012*

Ändamål År Miljon euro BNP-förhållande, %
G0 Ändamål, totalt 2011 104 049 55,1
2012 109 071 56,7
G01 Allmän offentlig förvaltning 2011 13 827 7,3
2012 14 280 7,4
G02 Försvar 2011 2 753 1,5
2012 3 108 1,6
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2011 2 825 1,5
2012 2 933 1,5
G04 Näringslivfrågor 2011 9 129 4,8
2012 9 329 4,9
G05 Miljöskydd 2011 471 0,2
2012 486 0,3
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 2011 1 012 0,5
2012 871 0,5
G07 Hälso- och sjukvård 2011 14 841 7,9
2012 15 743 8,2
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2011 2 336 1,2
2012 2 419 1,3
G09 Utbildning 2011 12 074 6,4
2012 12 213 6,3
G10 Social trygghet 2011 44 781 23,7
2012 47 689 24,8

Den största ändamålsgruppen för offentliga utgifter år 2012 var socialt skydd, vars utgifter uppgick till 47,7 miljarder euro, dvs. 24,8 procent i förhållande till BNP. Den näst största utgiftsgruppen var hälso- och sjukvård, vars totala utgifter uppgick till 15,7 miljarder euro och 8,2 procent i förhållande till BNP. Mest ökade utgifterna för socialt skydd, med totalt 2,9 miljarder euro. Största delen av ökningen av utgifterna för socialt skydd förklaras av en ökning av transfereringarna med anknytning till ålderdom, dvs. pensionerna.

Den största undergruppen var fortfarande ålderdom, vars största utgiftspost är utbetalda arbetspensioner. Den näst största undergruppen var sjukdom och funktionshinder. Mest ökade utgifterna för ändamålsgruppen ålderdom och utgifterna för öppen- och institutionsvård inom hälso- och sjukvård. Utgifterna minskade också något för flera undergrupper, t.ex. för bostadsförsörjning, jordbruk, skogsbruk och fiske samt för verkställande och lagstiftande organ.

Av den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter var 27 procent utgifter för statsförvaltningen. Lokalförvaltningens andel var 40 procent. Socialskyddsfondernas andel av de konsoliderade totala utgifterna var 32 procent.

Konsumtionsutgifterna ökade med 4,7 procent och uppgick till 48,3 miljarder euro. I förhållande till BNP var konsumtionsutgifterna 25,1 procent. Den största ändamålsgruppen inom konsumtionsutgifterna var hälso- och sjukvård. Konsumtionsutgifterna beskriver de löpande utgifter som åsamkas den offentliga sektorn av produktionen av tjänster.

Med den offentliga sektorns totala utgifter avses här den offentliga sektorns konsoliderade totala utgifter. Kapitalutgifter, kapitaltransfereringar och andra löpande transfereringar inom den offentliga sektorn har eliminerats från de konsoliderade totalutgifterna. Eftersom de totala utgifterna till sin natur är bruttoutgifter, omfattar de t.ex. anskaffningar som kommunerna gjort från egna affärsverk. Dessa anskaffningar ingår på motsvarande sätt i sektorns totala inkomster. Till den offentliga sektorn hör staten, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder.


Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Hytönen 09 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2012/jmete_2012_2014-01-31_tie_001_sv.html