Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

16. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisellä yhteistyöllä tarkoitettiin tutkimuksessa organisoitua, aktiivista yhteistyötä sekä myös muuta osaamisen siirtoa, yhdessä tekemistä ja tavoitteellista kanssakäymistä ja yhteydenpitoa. Tutkimusorganisaatiolla viitattiin sekä kotimaisiin että ulkomaisiin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin.

Kaikkiaan yrityksistä 23 prosenttia ilmoitti yhteistyöstä tutkimusorganisaatioiden kanssa vuosina 2016–2018. Innovaatioyhteistyötä oli tutkimusorganisaatioiden kanssa ollut 15 prosentilla yrityksistä ja muuta yhteistyötä teki 17 prosenttia yrityksistä.

Yliopistojen kanssa yhteistyöstä ilmoitti 16 prosenttia yrityksistä. Ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä oli ollut 15 prosentilla. Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä oli tehnyt 11 prosenttia kaikista yrityksistä.

Taulukko 2. Yhteistyö tutkimusorganisaatioiden kanssa 2016–2018, osuus yrityksistä, %

Kaikki yritykset Yliopistot Ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset Yhteistyö tyypeittäin
Innovaatioyhteistyö 11.0 6.8 7.9 14.6
Muu yhteistyö 10.1 11.5 6.6 16.8
Yhteistyö organisaatioittain 15.7 14.5 11.3 22.8
Teollisuus Yliopistot Ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset Yhteistyö tyypeittäin
Innovaatioyhteistyö 15.2 10.5 11.7 19.9
Muu yhteistyö 13.3 15.7 9.5 22.0
Yhteistyö organisaatioittain 21.2 20.5 16.4 29.7
Palvelut Yliopistot Ammattikorkeakoulut Tutkimuslaitokset Yhteistyö tyypeittäin
Innovaatioyhteistyö 7.9 3.9 4.9 10.6
Muu yhteistyö 7.6 8.3 4.4 12.9
Yhteistyö organisaatioittain 11.6 10.0 7.5 17.5

Yhteistyön tuloksista yleisimmin mainituiksi tulivat näkemys tulevaisuuden kehitystrendeistä ja markkinoista, uuden teknologian, menetelmän tai laitteen käyttöönotto ja uudet tai parannetut tuotteet. Teollisuudessa yleisimmin mainittu tulos oli teknologian käyttöönotto ja palvelualoilla näkemys tulevaisuuden kehitystrendeistä ja markkinoista.

Harvimmin tuloksina tutkimusorganisaatioyhteistyöstä mainittiin kansainvälisille markkinoille pääsy tai markkinoille pääsyn edistyminen ja osallistuminen kansainvälisiin tutkimus- tai innovaatio-ohjelmiin.

Yliopistoyhteistyön tuloksina koettiin yleisimmin tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen mukaan lukien patentit ja muut immateriaalioikeudet sekä tulevaisuuden trendejä ja markkinoita koskevat näkemykset. Tulevaisuutta koskevat näkemykset todettiin palvelualoilla huomattavasti teollisuutta yleisemmin. Näiden jälkeen yleisimmin mainittiin uuden teknologian käyttöönotto ja tuotekehitys.

Ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä tehneet valitsivat myös yleisimmin yhteistyön tuloksiksi uuden teknologian käyttöönoton etenkin teollisuudessa, tulevaisuuteen liittyvät näkemykset etenkin palvelualoilla sekä uudet ja parannetut tuotteet sekä teollisuudessa että palvelualoilla.

Tutkimuslaitosyhteistyö tuotti teollisuudessa yleisimmin uusia tai parannettuja tuotteita, laajensi edelleen yhteistyötä, vahvisti tietopohjaa ja osaamista, myös patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien muodossa, sekä tarjosi näkymiä tuleviin trendeihin ja markkinoihin, mikä nähtiin myös palvelualoilla yleisimmin tutkimuslaitosyhteistyön tuloksena.

Taulukko 3. Tutkimusorganisaation kanssa tehdyn yhteistyön tulokset vuosina 2016–2018 tai tuloksiin liittyvät odotukset vuoden 2020 loppuun mennessä, osuudet eri tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteistyötä tehneistä

  Yhteistyötä yliopistojen kanssa tehneet Yhteistyötä ammattikorkea- koulujen kanssa tehneet Yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa tehneet
  % % %
Tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen mukaan lukien patentit ja muut immateriaalioikeudet' 47.5 25.6 39.8
Näkemys tulevaisuuden kehitystrendeistä ja markkinoista 45.1 28.0 43.5
Uuden teknologian, menetelmän tai laitteen käyttöönotto 41.8 33.4 35.9
Uusia tai parannettuja tuotteita (eli tavaroita tai palveluita) 42.0 31.9 40.6
Kansainvälisille markkinoille pääsy tai sen edistyminen 15.0 6.8 26.6
Yhteistyön laajentuminen tutkimusorganisaation kanssa 36.4 17.3 38.9
Osallistuminen kansainvälisiin tutkimus- tai innovaatio-ohjelmiin 22.3 7.4 29.9
Muita tuloksia 2.8 4.9 0.8

Yhteistyötä tehneistä tilaustutkimuksia oli vajaalla 60 prosentilla ja innovaatioiden yhteiskehittämistä ja tutkimusorganisaation tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimuspalveluiden käyttöä reilulla 60 prosentilla. Myös demot, pilotointi tai tuotetestaus olivat yhteistyön kohteena reilulla 60 prosentilla yhteistyötä tehneistä. Yhteistyömuotoja ilmoitettiin teollisuuden yrityksissä yleisemmin kuin palvelualoilla.

Yleisimmin tutkimusorganisaatioyhteistyö kohdistui vuosina 2016–2018 koulutukseen ja opiskelijoihin. Yli 80 prosenttia yhteistyötä tehneistä – teollisuudessa 89 prosenttia ja palvelualoilla 74 prosenttia yhteistyötä tehneistä yrityksistä – oli tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden harjoittelun tai opinnäytetöiden muodossa. Kaikkiaan 77 prosenttia yhteistyötä tehneistä oli rekrytoinut uusia osaajia yritykseen, ja 68 prosentilla oli ollut koulutusyhteistyötä.

Valtaosa erilaista yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa tehneistä arvioi yhteistyön eri muotojen säilyneen ennallaan vuosina 2016–2018, mutta uusien osaajien rekrytoinnin katsottiin varsin yleisesti kasvaneen merkitykseltään aiempaan verrattuna. Myös opiskelijoiden harjoittelun ja opinnäytetöiden nähtiin kasvattaneen merkitystä, etenkin teollisuudessa. Seuraavaksi yleisimmin kasvua arvioitiin tapahtuneen innovaatioiden yhteiskehittämisessä ja koulutusyhteistyössä sekä teollisuudessa pilotoinnissa ja tuotetestauksessa.

Kuvio 27. Tutkimusorganisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön muodot, yleisyys ja merkityksen kehitys vuosina 2016–2018 aiempaan verrattuna teollisuudessa ja palveluissa, osuus tutkimusorganisaatioyhteistyötä tehneistä

Kuvio 27. Tutkimusorganisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön muodot, yleisyys ja merkityksen kehitys vuosina 2016–2018 aiempaan verrattuna teollisuudessa ja palveluissa, osuus tutkimusorganisaatioyhteistyötä tehneistä

Teollisuuden yritykset ilmoittivat palvelualojen yrityksiä hieman yleisemmin lähiajan yhteistyöaikeista innovaatiotoimintaan liittyen. Yleisimmin yhteistyötä suunniteltiin kotimaisten yritysten kanssa, teollisuuden yrityksistä 72 prosenttia ja palvelualojen yrityksistä 56 prosenttia. Seuraavaksi yleisimmin yhteistyötä arvioitiin tehtävän kotimaisten ammattikorkeakoulujen kanssa, teollisuudessa 53 prosenttia ja palveluissa 35 prosenttia.

Aikeet tehdä yhteistyötä ulkomaisten yritysten kanssa olivat hieman yleisemmät, 47 prosenttia teollisuuden yrityksistä ja 38 prosenttia palvelualojen yrityksistä, kuin kotimaisten yliopistojen kanssa, 44 ja 32 prosenttia vastaavasti, tai kotimaisten tutkimuslaitosten kanssa, 49 ja 29 prosenttia vastaavasti.

Suhteellisesti eniten yhteistyön merkityksen arvioitiin kasvavan kotimaisten yliopistojen ja ulkomaisten yritysten kanssa, mutta yhteistyöhön kotimaisten yritysten ja kotimaisten ammattikorkeakoulujen kanssa liitettiin lähes yhtä paljon odotuksia.

Kuvio 28. Arvio yhteistyökumppaneiden merkityksestä t&k- ja muulle innovaatiotoiminnalle vuoden 2020 loppuun asti, osuus kaikista yrityksistä

Kuvio 28. Arvio yhteistyökumppaneiden merkityksestä t&k- ja muulle innovaatiotoiminnalle vuoden 2020 loppuun asti, osuus kaikista yrityksistä

Lisätietoja yritysten ja tutkimuslaitosten välisestä yhteistyöstä toimialoittain ja kokoluokittain

Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 16. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_016_fi.html