Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10. Lainsäädännöllä sekä innovaatiotoimintaa edistäviä että innovaatiotoimintaa haittaavia piirteitä – tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa yritysten mahdollisuuteen innovoida

Tutkimuksen kaikista yrityksistä 16 prosenttia, ja lähes joka neljäs innovaatiotoimintaa harjoittaneesta, arvioi vähintään jonkin kyselyssä mainitun lainsäädännön osa-alueen synnyttäneen tai mahdollistaneen innovaatiotoimintaa vuosina 2016–2018. Kyselyssä tiedustellut lainsäädännön osa-alueet olivat tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö, immateriaalioikeudet, verolainsäädäntö, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö, tietosuoja (kuten GDPR), terveyslainsäädäntö ja liikennelainsäädäntö. Vain pari prosenttia yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa, arvioi lainsäädännön merkityksen innovaatiotoiminnalle myönteisesti.

Joka neljäs kaikista yrityksistä koki, että lainsäädäntö esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai että lainsäädäntö kasvatti innovaatiotoiminnan kustannuksia. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista näin arvioi karkeasti joka kolmas, ja yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa, yhdeksän prosenttia yrityksistä.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta vastasi, ettei mainituilla sääntelyn osa-alueilla ollut vaikutusta innovaatiotoimintaan tai ne eivät olleet innovaatiotoiminnan kannalta relevantteja.

Suuret yritykset kokivat pieniä yrityksiä yleisemmin lainsäädännöllä olleen jonkinlaisia vaikutuksia innovaatiotoimintaan.

Eniten innovaatiotoimintaan tulosten perusteella vaikuttavat tuoteturvallisuus- ja kuluttajalainsäädäntö sekä ympäristölainsäädäntö, mutta ennen kaikkea tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö.

Tuoteturvallisuus- ja kuluttajalainsäädäntö näyttäytyivät myönteisempinä innovaatiotoiminnalle teollisuudessa kuin palvelualojen yrityksille. Innovaatiotoimintaa haittaavana tekijänä tuoteturvallisuus- ja kuluttajalainsäädäntö arvioitiin yhtä yleisesti teollisuuden ja palvelualojen innovaatiotoimintaa harjoittaneissa yrityksissä. Ympäristölainsäädännöllä on teollisuuden yrityksille palvelualojen yrityksiä suurempi merkitys sekä innovaatiotoimintaa edistävänä tekijänä, mutta ennen kaikkea innovaatiotoimintaa haittaavana tekijänä. Kaikkiaan ympäristölainsäädäntö koettiin yleisemmin innovaatioita lisäävänä ja edistävänä kuin haittaavana tekijänä. Immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai terveys- ja liikennelainsäädäntö eivät innovaatiotoimintaan liittyvine vaikutuksineen juurikaan eroa teollisuudessa ja palvelualoilla.

Verolainsäädännöllä ei koeta olevan juurikaan innovaatiotoimintaa edistäviä piirteitä. Sen sijaan tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö on mainituista lainsäädännön osa-alueista kaikkein yleisimmin innovaatiotoimintaan vaikuttava, ennen kaikkea palvelualoilla, kuten rahoitus- ja vakuutustoiminnassa, tietopalvelutoiminnassa, kustannustoiminnassa ja mainostoiminnassa ja markkinatutkimuksessa, joiden yritykset arvioivat sillä olevan myönteisiä vaikutuksia innovaatiotoimintaan, mutta ennen kaikkea innovaatiotoimintaa estäviä ja hankaloittavia piirteitä tai innovaatiotoiminnan kustannuksia lisäävä vaikutus. Myös teollisuudessa tietosuojalainsäädäntö koettiin yleisesti innovaatiotoimintaa hankaloittavana tekijänä.

Kuvio 14. Yritysten arvio lainsäädännön eri osa-alueiden vaikutuksista innovaatiotoimintaan teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 14. Yritysten arvio lainsäädännön eri osa-alueiden vaikutuksista innovaatiotoimintaan teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Lisätietoja lainsäädännön vaikutuksista innovaatiotoimintaan toimialoittain ja kokoluokittain

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan ja innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan ja innovaatiotoimintaa haittaavat tekijät toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 10. Lainsäädännöllä sekä innovaatiotoimintaa edistäviä että innovaatiotoimintaa haittaavia piirteitä – tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa yritysten mahdollisuuteen innovoida . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_010_fi.html