Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Valtaosa tuotteita innovoineista uudistaa tuotevalikoimaansa sekä oman yrityksensä että markkinoidensa näkökulmasta

Valtaosa, lähes 90 prosenttia, tuotteita innovoineista ilmoitti tuoneensa markkinoille sellaisia tuotteita, jotka olivat omalle yritykselle uusia, mutta joiden kaltaisia oli ollut jo olemassa yrityksen markkinoilla. Tämä oli liki kolmannes kaikista tutkituista yrityksistä.

Hieman harvempi, 67 prosenttia, tuotteita innovoineista ilmoitti sellaisten tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonnista, jotka olivat uusia myös näiden markkinoiden kannalta. Markkinoiden kannalta uusia tuotteita lanseeranneet edustivat neljäsosaa kaikista yrityksistä.

Uutuusarvoltaan erilaisten tuotteiden innovointi oli yleisesti ottaen yleisyydeltään hyvin samankaltainen teollisuudessa ja palvelualoilla. Usein tuotteita innovoiva yritys tuo markkinoille sekä tuoteuudistuksia, jotka ovat uusia ainoastaan oman yrityksen näkökulmasta, että uusia tai parannettuja tuotteita, jotka ovat uusia myös yrityksen markkinoiden kannalta.

Kuvio 3. Tuoteinnovaatioiden yleisyys ja uusien tai parannettujen tuotteiden markkinoille tuonti uutuusarvon mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus kaikista yrityksistä

Kuvio 3. Tuoteinnovaatioiden yleisyys ja uusien tai parannettujen tuotteiden markkinoille tuonti uutuusarvon mukaan teollisuudessa ja palveluissa 2016–2018, osuus kaikista yrityksistä

Tuoteinnovaatioita markkinoille vuosina 2016–2018 tuoneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli teollisuudessa 72 prosenttia kaikkien tutkimuksen yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2018. Palvelualoilla vastaava osuus oli 58 prosenttia. Kaksi kolmesta tutkittujen yritysten liikevaihtoeurosta vuonna 2018 kertyi siis yrityksissä, jotka tekivät tuoteinnovaatioita.

Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden liikevaihdosta 14 prosenttia – ja yhdeksän prosenttia kaikkien tutkimukseen kuuluneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta – kertyi vuonna 2018 sellaisista vuosina 2016–2018 markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista, jotka olivat uusia niitä tuottaneille yrityksille.

Kahdeksan prosenttia tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten liikevaihdossa – ja 5 prosenttia kaikkien tutkimukseen kuuluneiden yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta – kertyi vuonna 2018 sen sijaan sellaisista vuosina 2016–2018 markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista, jotka oli uusia niitä tuottaneiden yritysten markkinoiden kannalta.

Kuvio 4. Vuosina 2016–2018 markkinoille tuoduista uusista tai parannetuista tuotteista saadun liikevaihdon osuus vuonna 2018

Kuvio 4. Vuosina 2016–2018 markkinoille tuoduista uusista tai parannetuista tuotteista saadun liikevaihdon osuus vuonna 2018

Uusia tai parannettuja tuotteita markkinoille tuoneista 78 prosenttia ilmoitti oman yrityksen kehittäneen tuoteinnovaatioita. Yli puolet innovoineista, 56 prosenttia, oli kehittänyt tuoteinnovaatioita yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa. Joka neljäs innovoinut oli mukauttanut tai muokannut alun perin muiden yritysten tai organisaatioiden kehittämiä tuotteita, ja 13 prosenttia oli tuonut markkinoille innovaatioita, joiden kehittäjinä olivat muut yritykset tai organisaatiot. Palvelualoilla yritys itse kehitti tuoteinnovaatioita hieman teollisuusaloja harvemmin, ja palvelualoilla innovaatiot perustuivat teollisuutta yleisemmin muiden kehittämiin tuotteisiin.

Valtaosa uusia tai parannettuja tuotteita vuosina 2016–2018 markkinoille tuoneista arvioi innovaatioiden täyttäneen niille asetetut odotukset vähintään osittain. Lähes puolet, 48 prosenttia, tuotteita innovoineista arvioi innovaatioihin liittyneiden odotusten täyttyneen tutkimusjakson loppuun mennessä. Joka kymmenes arvioi odotusten ylittyneen. Kaikkiaan 30 prosenttia innovoineista koki odotusten täyttyneen vain osittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Neljä prosenttia arvioi, etteivät odotukset täyttyneet ja kahdeksan prosenttia koki, että kyselynajankohtana oli vielä liian varhaista arvioida odotusten täyttymistä.

Lisätietoja tuoteinnovaatioista ja niistä saadusta liikevaihdosta toimialoittain ja kokoluokittain

Yritysten innovaatiotoiminta toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Yritysten innovaatiotoiminta toimialan mukaan
Yritysten innovaatiomenot ja innovaatioista saatu liikevaihto toimialoittain

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 5. Valtaosa tuotteita innovoineista uudistaa tuotevalikoimaansa sekä oman yrityksensä että markkinoidensa näkökulmasta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_005_fi.html