Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

8. Big data ja julkisen sektorin avoin data yritysten liiketoiminnassa

Big datalla – massadatalla, suuraineistolla – tarkoitetaan tässä dataa, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää ja joka on muodoltaan vaihtelevaa. Sitä syntyy sähköisistä toiminnoista ja koneiden välisestä viestinnästä, ja sen käsittelyssä laitteilta ja sovelluksilta vaaditaan suurta tallennuskapasiteettia ja suorituskykyä.

Julkisen sektorin avoimella datalla puolestaan tarkoitetaan julkisen hallinnon viranomaisen tuottamaa tai viranomaiselle kertynyttä dataa, joka on julkisesti saatavilla ja kenen tahansa uudelleen käytettävissä maksutta, luvallisesti ja koneluettavassa muodossa.

Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntämisestä yritysten liiketoiminnassa tiedusteltiin ensimmäistä kertaa edellisen innovaatiotutkimuksen yhteydessä eli vuosia 2012–2014 koskien.

Datan mainituista käyttökohteista tärkeimmäksi vuosina 2014–2016 nousi edelliskerran lailla sen käyttö markkinoinnissa. Lähes joka neljäs yritys mainitsi datan käytön markkinoinnissa merkitykseltään joko suurena tai kohtalaisena. Joka viides yrityksistä arvioi datan merkityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa suureksi tai kohtalaiseksi, ja lähes yhtä suuri osa merkitsi datan roolin prosessi- ja markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä, kuten myös tuotantoprosessin hallinnassa, merkittäväksi. Big datan merkitys tuotteiden kehittämisessä ja parantamisessa on hienoisesti noussut, missä sen sijaan julkisen sektorin avoimen datan merkitys on edelleen vaatimattomampi. Big datan osto ja myynti yritysten välillä oli edelleen vuosina 2014–2016 vain harvoille merkittävää liiketoimintaa.

Vaikka big datan ja avoimen datan hyödyntäminen ovat merkittävässä roolissa vielä rajalliselle joukolle yrityksiä ja valtaosalle merkitys on vähäinen tai data ei ole lainkaan käytössä, datan käytön omalle yritykselleen relevantiksi arvioineiden osuus oli kuitenkin kaikkien datan käyttökohteiden osalta nyt hieman noussut edellistutkimukseen verrattuna.

Joka seitsemäs yritys on arvioinut vähintään yhden mainituista datan hyödyntämiskohteista merkitykseltään suureksi, ja joka neljännelle yrityksille datan käyttöön liittyvistä vaihtoehdoista löytyy korkeintaan kohtalaisen merkittäviä käyttökohteita. Noin joka viides arvioi, että datalla on yrityksen liiketoiminnan kannalta ainoastaan vähäistä merkitystä, ja 42 prosenttia yrityksistä on todennut etteivät mainitut datan käyttökohteet kosketa lainkaan oman yrityksen liiketoimintaa. Edellistutkimuksessa niiden yritysten osuus, jotka arvioivat ettei datan käyttöön liittyneet seikat koskettaneet omaa yritystä, oli 52 prosenttia, eli sikälikin datan käytöstä on tullut osa yhä suuremman yritysjoukon toimintaa, vaikka sen merkitys ei vielä niin kovin suuri olisikaan.

Kuvio 21. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 (kuviossa 2014) ja 2014–2016 (kuviossa 2016), osuus yrityksistä

Kuvio 21. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 (kuviossa 2014) ja 2014–2016 (kuviossa 2016), osuus yrityksistä

Datan käyttö ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa vaihtelevat luonnollisesti toiminnan luonteen ja toimialan mukaan. Lukuun ottamatta datan käyttöä tuotantoprosessin hallinnassa palvelualojen yritykset arvioivat datan käyttökohteet merkittävämpänä kuin teollisuuden yritykset vaikkakin teollisuuden yritykset mainitsivat datan käytön suhteellisesti yleisemmin kuin palvelualojen yritykset. Toimialoittaiset tiedot löytyvät tilaston kotisivulta tietokantataulukoista http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ttt__inn /

Teollisuudessa merkitykseltään tärkeitä datan käyttökohteita ovat datan käyttö tuotantoprosessien hallinnassa, datan käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja datan hyödyntäminen prosessi-innovaatioiden kehittämisessä, sekä myös markkinoinnissa. Palvelualoilla taas yritykset vastasivat tärkeinä datan käytön markkinoinnissa ja markkinointi-innovaatioiden kehittämisessä, mutta myös big datan käytön sekä tuotteiden parantamisessa että uusien tuotteiden kehittämisessä. Teollisuuden lailla palvelualojen yritykset arvioivat tärkeäksi myös datan hyödyntämisen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä prosessien hallinnassa.

Kuvio 22. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa teollisuudessa 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 22. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa teollisuudessa 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 23. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa palvelualoilla 2014–2016, osuus yrityksistä

Kuvio 23. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan merkitys yritysten liiketoiminnassa palvelualoilla 2014–2016, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2016, 8. Big data ja julkisen sektorin avoin data yritysten liiketoiminnassa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2016/inn_2016_2018-04-12_kat_008_fi.html