Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta 2012–2014

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta kattaa tutkimuksessa tuoteinnovaatioiden markkinoille tuomisen ja prosessi-innovaatioiden käyttöönoton sekä sellaiset toimenpiteet, joiden tavoitteena on kehittää tai ottaa käyttöön tuote- tai prosessi-innovaatio. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa ilmoitti harjoittaneensa kaikkiaan siis 48 prosenttia yrityksistä vuosina 2012–2014. Valtaosa näistä ilmoitti tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonnista ja/tai prosessi-innovaatioiden käyttöönotosta. Harvempi raportoi ainoastaan tuote- ja prosessi-innovaatioihin tähdänneistä toimista.

Markkinoille tuodut tuoteinnovaatiot

Tutkituista yrityksistä kaikkiaan 35 prosenttia ilmoitti tuoneensa tuoteinnovaatioita markkinoille vuosina 2012–2014. Edellistutkimuksissa osuudet olivat 31 ja 33 prosenttia. Tutkimuksen pienimmistä eli 10–49 henkilöä työllistävistä yrityksistä vajaa kolmannes ilmoitti uusista tai parannetuista tuotteista, 50–249 henkilöä työllistävistä 43 prosenttia ilmoitti innovatiivisista tuotteista ja suurimmista eli vähintään 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä noin kaksi kolmesta toi markkinoille innovaatioita.

Kuvio 6. Tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti yrityksen kokoluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 6. Tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti yrityksen kokoluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä
Teollisuudessa tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden osuus oli 38 prosenttia, ja palveluissa hieman alempi, 32 prosenttia. Teollisuudessa innovaatiot painottuvat tavarainnovaatioihin, joiden käyttöönotosta ilmoitti 35 prosenttia teollisuusyrityksistä. Palvelualoilla tavarainnovaatioita ilmoitti 14 prosenttia. Palvelualoilla sen sijaan korostuvat palveluinnovaatiot, joiden markkinoille tuonnista raportoi joka neljäs näillä aloilla toimiva yritys. Teollisuudessa osuus oli 14 prosenttia.

Yleisimmin tuoteinnovaatioista ilmoitettiin tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ja ohjelmistoalalla.

Kuvio 7. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 7. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 8. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet palveluissa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 8. Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneet palveluissa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä
Innovaatioiden kehittäjänä on usein innovaatioita markkinoille tuonut yritys itse, ainakin osittain. Tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista 79 prosenttia oli kehittänyt tavaroita itse ja 47 prosenttia oli kehittänyt tavaroita yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa. Noin joka neljäs, 27 prosenttia oli muokannut muiden kehittämiä tuotteita ja 15 prosentilla innovoineista innovaatioiden kehittäjänä olivat muut yritykset tai organisaatiot. Kehittäjäprofiileja ja kehittämistapoja voi olla useanlaisia yhdessä yrityksessä.

Myös innovatiivisten palveluiden kehittäjänä on usein oma, innovaation markkinoille tuonut yritys. Kaikkiaan 77 prosenttia palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista oli kehittänyt innovatiivisia palveluita itse, noin puolet oli kehittänyt innovaatioita yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa. Reilu neljännes oli muokannut muiden kehittämiä palveluita ja useampi kuin joka kymmenes toi markkinoille innovaation, jonka kehittäjä oli joku muu kuin oma yritys. Palveluiden kehittämisen ”profiili” on täten yleiskuvaltaan samankaltainen tavaroiden kehittämisen kanssa.

Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä 59 prosenttia – viidennes kaikista tutkimuksen yrityksistä – lanseerasi innovaatioita, jotka olivat yrityksen markkinoiden kannalta uusia. Kaikkiaan 73 prosenttia tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä – joka neljäs kaikista tutkituista yrityksistä – taas toi markkinoille innovaatioita, jotka olivat uusia oman yrityksen näkökulmasta, mutta joita vastaavia oli jo saatavissa kilpailijoiden toimesta yrityksen markkinoilla.

Kuvio 9. Tuoteinnovaatioiden uutuus 2012–2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Kuvio 9. Tuoteinnovaatioiden uutuus 2012–2014, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista
Tutkittujen toimialojen ja kokoluokkien kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2014 noin yhdeksän prosenttia kertyi vuosien 2012–2014 aikana markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista. Innovaatioita markkinoille tuoneiden kokonaisliikevaihdosta tämä edusti 15 prosenttia. Teollisuudessa vastaavat osuudet olivat 13 ja 17 prosenttia, ja palveluissa 5 ja 11 prosenttia, eli teollisuudessa innovaatioiden rooli liikevaihdon kerryttäjänä oli edelleen palvelualoja suurempi.

Yritysten markkinoille tuomien, mutta vain kyseisten yritysten kannalta uusista tuotteista saadun liikevaihdon osuus oli viitisen prosenttia tutkimuksen kohdejoukon kokonaisliikevaihdosta ja yhdeksän prosenttia tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yhteenlasketusta liikevaihdosta. Yritysten markkinoille tuomien ja myös markkinoiden kannalta uusien tuotteiden osuus vuoden 2014 liikevaihdosta sen sijaan oli 4 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta ja kuusi prosenttia tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden liikevaihdosta. Muutamia vuosia aiemmin teollisuuden yritykset raportoivat jonkin verran suurempia liikevaihto-osuuksia innovatiivisista tuotteista.

Kuvio 10. Tuoteinnovaatioiden merkitys yritysten liikevaihdossa vuosina 2012–2014, osuus kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta

Kuvio 10. Tuoteinnovaatioiden merkitys yritysten liikevaihdossa vuosina 2012–2014, osuus kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta
Prosessi-innovaatioiden käyttöönotto

Prosessi-innovaatioita otti vuosina 2012–2014 käyttöönsä 32 prosenttia tutkimuksen yrityksistä. Teollisuudessa prosessi-innovaatioista ilmoitti 36 prosenttia ja palvelutoimialoilla 29 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin innovaatioiden käyttöönotosta ilmoittivat yritykset tekstiilien valmistuksessa, paperin ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksessa, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa, rahoitusta ja vakuuttamista palvelevassa toiminnassa ja ohjelmistotoimialalla sekä kone- ja laitevalmistuksessa.

Kuvio 11. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneet teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 11. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneet teollisuudessa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 12. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneet palveluissa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 12. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneet palveluissa toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä
Prosessi-innovaatiot kohdistuivat edellisvuosien tavoin yleisimmin tuotteiden valmistukseen ja tuotantoon sekä prosessien tukitoimintoihin. Valmistukseen liittyvien prosessi-innovaatioiden käyttöönotosta ilmoitti joka viides yritys, teollisuudessa reilu neljännes yrityksistä ja palveluissa 15 prosenttia yrityksistä. Tukitoimintoihin liittyvistä innovaatioista raportoi 21 prosenttia yrityksistä osuuden oltua sama teollisuudessa ja palvelualoilla. Logistiikkaratkaisuihin tai toimitus- ja jakelumenelmiin liittyviä innovaatioita oli ottanut käyttöönsä 11 prosenttia yrityksistä.

Kuvio 13. Prosessi-innovaatioiden käyttöönotto yrityksen kokoluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 13. Prosessi-innovaatioiden käyttöönotto yrityksen kokoluokan mukaan 2012–2014, osuus yrityksistä
Kaikkiaan 61 prosenttia prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista oli kehittänyt innovaatioita itse. Noin puolet innovoineista, 52 prosenttia, oli kehittänyt prosesseja yhdessä muiden yritysten tai organisaatioiden kanssa ja noin joka neljäs oli mukauttanut tai muokannut alun perin muiden kehittämiä prosesseja. Kaikkiaan 16 prosenttia prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista oli innovoinut ottaen käyttöönsä muiden yritysten tai organisaatioiden kehittämiä prosesseja. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin tähtäävät hankkeet ja toimet

Yrityksistä 30 prosenttia ilmoitti innovatiivisiin tuotteisiin tai prosesseihin tähdänneistä hankkeista tai toimista, jotka eivät vielä tutkimusajanjaksolla 2012–2014 johtaneet innovaatioihin. Hankkeet olivat joko keskeytyneet tai ne jatkuivat edelleen vuoden 2014 päättyessä.

Teollisuudessa 15 prosenttia ja palveluissa yhdeksän prosenttia yrityksistä ilmoitti vuosina 2012–2014 ennen valmistumistaan päättyneistä innovaatiohankkeista. Teollisuuden yrityksistä 32 prosenttia ja palvelualojen yrityksistä 23 prosenttia raportoi innovaatioihin tähtäävistä toimista, jotka olivat meneillään vuoden 2014 päättyessä.

Innovaatiotoimet, toiminnan menot ja innovaatiotoiminnan julkinen rahoitustuki

Edellistutkimuksen tavoin kolme neljästä tuotteita tai prosesseja innovoineesta harjoitti omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa (t&k) vuosina 2012–2014. Vajaalla puolella näistä, 47 prosentilla, t&k-toiminta oli säännöllistä. Tarkastelun pienimmän kokoluokan innovoineista yrityksistä t&k-toimintaa harjoitti 71 prosenttia, ja keskisuurista innovoineista yrityksistä kaikkiaan 84 prosenttia. Vähintään 250 henkilöä työllistävistä, tuotteita tai prosesseja innovoineista ainoastaan viisi prosenttia ilmoitti ettei ollut harjoittanut t&k-toimintaa tarkastelujaksolla 2012–2014.

Puolet tuote- tai prosessi-innovaatioita kehittäneistä tai käyttöönottaneista oli tilannut tutkimus- ja kehittämistoimintaa yrityksen ulkopuolelta. Teollisuudessa tilattua t&k:ta ilmoitti 56 prosenttia innovoineista ja palveluissa 46 prosenttia innovoineista.’

Innovaatiotoimintaan liittyviä kone- ja laitehankintoja (ml. ohjelmistot ja rakennukset) ilmoitettiin yleisemmin teollisuuden kuin palvelualojen yrityksissä. Teollisuudessa innovoineista yrityksistä kaikkiaan 74 prosenttia oli tehnyt innovaatiotoimintaan liittyviä kone- ja laitehankintoja, kun palvelualoilla vastaava osuus oli 57 prosenttia. Yleisimmin hankinnoista ilmoittivat tutkimuksen suurimmat innovoineet yritykset, 78 prosenttia, kun 10–49 henkilöä työllistävistä yrityksistä kone- ja laitehankinnoista raportoi 63 ja keskikokoisista yrityksistä 69 prosenttia.

Noin 40 prosenttia tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli hankkinut olemassa olevaa tietoa yrityksen ulkopuolelta innovaatioiden kehittämiseksi. Tiedon hankinta voi kohdistua esimerkiksi tekijänoikeuksien suojaamien töiden tai patentoitujen ja ei-patentoitujen keksintöjen hankintaan. Yhtä lailla 40 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista oli järjestänyt tai hankkinut henkilöstökoulutusta tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Innovaatioiden markkinoille tuomiseen liittyviä toimia ilmoitti kaikkiaan 46 prosenttia innovoineista.

Innovoineista teollisuusyrityksistä 32 prosentilla oli ollut muotoiluun liittyviä toimia – joko yrityksen omia tai muilta hankittuja – innovaatiotoiminnassaan. Palvelualojen yrityksistä muotoiluun liittyvistä toimista raportoi vastaavasti 24 prosenttia. Suurimman kokoluokan innovoineista yrityksistä reilu puolet, 55 prosenttia vastasi designin olleen osa innovaatiotoimintaa, kun pienimmässä kokoluokassa ja keskisuurten yritysten osalta osuudet olivat vastaavasti 25 ja 29 prosenttia.

Edellä mainittuihin toimenpiteisiin ja toimiin lukeutumattomia muita innovaatiotoimia ilmoitti 42 prosenttia tuotteita ja palveluita kehittäneistä tai käyttöönottaneista.

Kuvio 14. Innovaatiotoiminnan yleisyys 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 14. Innovaatiotoiminnan yleisyys 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista
Innovaatiotoiminnan menot säilyivät vuonna 2014 jotakuinkin paria vuotta edeltäneellä tasolla, jolloin yritysten ilmoittamat innovaatiomenot olivat kaikkiaan 6,2 miljardia euroa. Vuonna 2014 innovaatiotoiminnan menoiksi ilmoitettiin yhteensä noin 6 miljardia euroa. Teollisuuden osuus tästä oli 4,4 miljardia euroa ja palvelualojen 1,6 miljardia euroa.

Valtaosa innovaatiomenoista kohdistui edellisvuosien lailla tutkimus- ja kehittämistoimintaan, ja erityisesti yritysten omaan t&k:hon.

Kuvio 15. Innovaatiotoiminnan menojen jakauma teollisuudessa 2014, %

Kuvio 15. Innovaatiotoiminnan menojen jakauma teollisuudessa 2014, %

Kuvio 16. Innovaatiotoiminnan menojen jakauma palvelualoilla 2014, %

Kuvio 16. Innovaatiotoiminnan menojen jakauma palvelualoilla 2014, %
Tuotteita tai prosesseja vuosina 2012–2014 kehittäneistä tai käyttöönottaneista kaikkiaan 35 prosenttia sai julkista rahoitustukea. Teollisuudessa tukea saaneiden osuus oli 42 prosenttia ja palvelualoilla 27. Pienimmän kokoluokan yrityksistä tukea saaneiden osuus oli 31 prosenttia, keskikokoisista yrityksistä 39 prosenttia ja tutkimuksen suurimmista yrityksistä 60 prosenttia.

Valtion tukea saaneiden osuus oli 27 prosenttia paikallis- tai alueviranomaisilta tukea saaneiden osuuden oltua yhdeksän prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. EU:lta tulevan tuen saajien osuus oli kuusi prosenttia, joista edelleen 36 prosenttia ilmoitti osallistuneensa EU:n seitsemänteen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmaan tai tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan.

Kuvio 17. Innovaatiotoiminnan julkinen rahoitustuki 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 17. Innovaatiotoiminnan julkinen rahoitustuki 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista
Tuotteiden ja prosessien kehittämiseen liittyvä yhteistyö

Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista kaikkiaan 38 prosenttia ilmoitti innovointiin liittyneestä yhteistyöstä. Teollisuudessa osuus oli 41 ja palveluissa 36 prosenttia. Tutkimuksen pienimmistä yrityksistä yhteistyöstä ilmoitti 32 prosenttia, keskikokoisista yrityksistä 47 prosenttia ja suurimmista yrityksistä 75 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista.

Yrityksen, ja konserniyhtiöiden tapauksessa myös konsernin, sisäisen yhteistyön lisäksi merkittävämmät yhteistyökumppanit löytyvät edellistutkimusten tapaan laite- ja materiaalitoimittajista ja yksityisen sektorin asiakkaista. Esimerkiksi kilpailijat ja korkeakoulut mainittiin nyt aiempaa harvemmin yhteistyökumppaneina.

Kuvio 18. Yrityksen/konsernin ulkopuolinen, innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö merkityksen mukaan 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Kuvio 18. Yrityksen/konsernin ulkopuolinen, innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö merkityksen mukaan 2012–2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista
Lähes kaikilla innovaatioyhteistyötä tehneistä oli yhteistyökumppaneita kotimaassa. Noin kaksi kolmesta innovaatiotoiminnan merkeissä yhteistyötä tehneestä teki yhteistyötä Euroopassa sijaitsevien kumppaneiden kanssa, ja joka neljännellä oli yhteistyötä Yhdysvalloissa. Kaikkiaan 13 prosenttia ilmoitti yhteistyöstä Kiinassa tai Intiassa, ja 14 prosentilla oli yhteistyökumppaneita muilla alueilla.

Käytännössä, suhteutettuna yhteistyötä tehneiden osuudet aineiston kaikkiin yrityksiin, näin ollen vajaa viidennes tarkasteltujen toimialojen ja kokoluokkien yrityksistä tekee innovointiin liittyvää yhteistyötä kotimaassa tarkastelujaksoittain ja esimerkiksi useampi kuin joka kymmenes tekisi tämän mukaan innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä Euroopassa sijaitsevien yhteistyötahojen kanssa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 3. Tuotteisiin ja prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_003_fi.html