Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2010

Innovaatiotoiminta edelleen yleisempää teollisuudessa kuin palvelualojen yrityksissä

Lähes puolet vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä harjoitti tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa vuosina 2006–2008. Valtaosa näistä otti myös käyttöönsä tuote- tai prosessi-innovaatioita. Kyseisen ajanjakson innovaatiotoimet kohdentuivat yleisimmin kehittämis- ja tutkimustoimintaan sekä kone- ja laitehankintoihin. Yritykset ilmoittivat innovaatiomenoja kaikkiaan noin seitsemän miljardia euroa vuonna 2008. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta.

Innovaatiotoimien yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Innovaatiotoimien yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2006–2008, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Tuoteinnovaatioita vuosina 2006–2008 markkinoille tuoneista yrityksistä 57 prosenttia toi markkinoille markkinoidensa kannalta uusia tuotteita. Kolme neljästä innovoineesta toi markkinoille oman yrityksensä kannalta uusia tuotteita. Yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta vuonna 2008 noin 16 prosenttia kertyi vuosina 2006–2008 markkinoille tuoduista innovaatioista.

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta oli edelleen yleisempää teollisuudessa kuin palveluissa ja suuret yritykset harjoittivat innovaatiotoimintaa pieniä yrityksiä yleisemmin. Keskeisimpinä tavoitteina innovaatiotoiminnassa olivat tuotteiden laadun parantaminen, tuotevalikoiman laajentaminen ja markkinaosuuden kasvattaminen, mutta esimerkiksi prosessien joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen näyttäytyivät yhtälailla tärkeinä tavoitteina. Merkittävimpinä tietolähteinä tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvässä työssä yritykset kokivat asiakkaat ja laite- ja materiaalitoimittajat sekä konserniyrityksillä oman konsernin muut yritykset.

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä 37 prosenttia oli tehnyt innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä muiden yritysten ja laitosten kanssa. Merkittävimpinä yhteistyökumppaneina innovaatioiden kehittämisessä olivat tärkeimpien tietolähteiden lailla asiakkaat, laite- ja materiaalitoimittajat sekä konserniyrityksille oma konserni. Yhteistyötä tehdään laajalti myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa; esimerkiksi vajaa kolmannes yhteistyötä tehneistä ilmoitti yhteistyökumppaneista Yhdysvalloissa ja vajaa viidennes kumppaneista Kiinassa.

Markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita ilmoitti tehneensä kolmannes kaikista yrityksistä. Organisaatioinnovaatioiden keskeisimpänä tavoitteena yritykset kokivat asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tarpeisiin vastaamisen nopeutumisen, kun markkinointiin liittyvillä innovaatioilla tavoitellaan markkinaosuuden vahvistamista ja uusien asiakkaiden tavoittamista.

Lähes kaksi kolmesta vuosina 2006–2008 tuote-, prosessi-, markkinointi- tai organisaatioinnovaatioita käyttöönottaneista ilmoitti innovaatioidensa tuottaneen ympäristöhyötyjä. Teollisuudessa osuus oli 73 prosenttia innovoineista, ja palveluissa 53 prosenttia. Tuotteiden tuotantoon liittyvistä ympäristöhyödyistä yleisimpiä olivat tehokkaampi materiaalien ja energian käyttö ja jätteiden, veden tai tuotannossa käytettävien materiaalien kierrätys. Tuotteiden loppukäyttöön liittyvistä ympäristöhyödyistä yleisimmin mainittiin energian käytön tehostuminen. Tärkeimpinä syinä ympäristöinnovaatioiden käyttöönottoon yritykset näkivät ympäristöinnovaatioiden kysynnän sekä ympäristöystävällisen toiminnan vapaaehtoiset sopimukset ja ohjeet.

Tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) ja eräillä palvelualoilla.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (886,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tie_001_fi.html