Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys

Innovaatiotoiminta edelleen yleisempää teollisuusyrityksissä kuin palvelualojen yrityksissä

Tutkimuksen yrityksistä kaikkiaan noin puolet, 51 prosenttia, harjoitti tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa vuosina 2004–2006. Valtaosa, noin 90 prosenttia, innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä teki kyseisellä ajanjaksolla myös innovaatioita eli toi markkinoille tavara- tai palveluinnovaatioita tai otti käyttöönsä prosessi-innovaatioita. Kaikista yrityksistä innovaatioita tehneiden osuus oli 46 prosenttia.

Tutkimuksen pienimmistä eli 10-19 henkilöä työllistäneistä yrityksistä 41 prosenttia ja 20-99 henkilöä työllistäneistä yrityksistä 55 prosenttia ilmoitti harjoittaneensa innovaatiotoimintaa vuosina 2004–2006. Vähintään 100 henkilöä työllistäneistä yrityksistä innovaatiotoimintaa oli noin 73 prosentilla. Innovaatiotoiminnan harjoittaminen yleistyy näin ollen yrityskoon kasvaessa.

Lukuun ottamatta kaikkein pienimpien tarkasteltujen yritysten kokoluokkaa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden sekä innovaatioita tehneiden osuudet olivat korkeampia teollisuudessa kuin palvelualoilla. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli 55 prosenttia, palvelualoilla 47 prosenttia. Teollisuuden yrityksistä puolet ilmoitti tehneensä tuote- tai prosessi-innovaatioita, palveluissa osuus oli 42 prosenttia yrityksistä. Teollisuuden toimialoista innovaatiotoiminta oli suhteellisesti yleisintä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistuksessa. Palvelualoista innovaatiotoiminta oli yleisintä teknisessä testauksessa ja analysoinnissa.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa toimialoittain 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys palveluissa toimialoittain 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan harjoittaminen oli yleisempää konserniin kuuluvissa yrityksissä kuin itsenäisissä yrityksissä. Vuosina 2004–2006 kaikista itsenäisistä yrityksistä 47 prosenttia oli harjoittanut innovaatiotoimintaa, kun taas kotimaisiin konserneihin kuuluneista yrityksistä 57 prosentilla ja ulkomaisiin konserneihin kuuluneista yrityksistä 61 prosentilla oli ollut innovaatiotoimintaa.

Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys yritysmuodon mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Korkean ja korkean keskitason teknologian aloilla innovaatiotoiminnan harjoittaminen oli vuosina 2004–2006 jonkin verran yleisempää kuin tutkimuksen muilla aloilla. Korkean teknologian toimialoilla innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli 71 prosenttia. Korkean keskitason teknologian toimialoilla osuus oli vastaavasti 63 prosenttia. Tietointensiivisissä palveluissa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus oli 56 prosenttia. Matalan ja matalan keskitason teknologian toimialoilla innovaatiotoimintaa oli hieman reilulla puolella yrityksistä.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teknologiatason mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teknologiatason mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

Innovaatiotoimintaa vuosina 2004–2006 harjoittaneet yritykset edustivat merkittävää osaa toimialojensa henkilöstöstä ja liikevaihdosta vuonna 2006. Teollisuudessa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus liikevaihdosta oli 90 prosenttia ja työllisyydestä 87 prosenttia. Palveluissa innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuudet liikevaihdosta ja työllisyydestä olivat 73 ja 71 prosenttia.

Tavarainnovaatioiden markkinoille tuominen palveluinnovaatioita yleisempää

Kaikista yrityksistä kolmannes ilmoitti tehneensä tuoteinnovaation tai -innovaatioita vuosina 2004–2006. Teollisuudessa tuoteinnovaatioita tehneiden yritysten osuus oli 35 prosenttia ja palveluissa 31 prosenttia. Teollisuudessa tuoteinnovaatioita tehneitä yrityksiä oli suhteellisesti eniten tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden sekä instrumenttien valmistuksessa, palvelualoilla teknisessä testauksessa ja analysoinnissa.

Tavarainnovaatioiden markkinoille tuominen oli hieman palveluinnovaatioiden markkinoille tuomista yleisempää, sillä neljäsosa yrityksistä toi vuosina 2004–2006 markkinoille tavarainnovaatioita kun taas 17 prosenttia yrityksistä ilmoitti tehneensä palveluinnovaatioita. Sekä teollisuuden että palvelualojen yritykset tekivät niin tavara- kuin palveluinnovaatioitakin.

Tavara- ja palveluinnovaatioiden yleisyys 2004–2006, osuus yrityksistä

Tavara- ja palveluinnovaatioiden yleisyys 2004–2006, osuus yrityksistä

Vaikka innovaation markkinoille tuojan ei tarvitse olla sen alkuperäinen kehittäjä, 70 prosentilla tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä innovaatioiden ensisijaisena kehittäjänä oli oma yritys tai oma konserni. Kaikista tuoteinnovaatioita tehneistä yrityksistä 24 prosenttia ilmoitti, että tuoteinnovaatioiden ensisijaisena kehittäjänä oli oma yritys yhdessä muiden yritysten ja laitosten kanssa. Kuudella prosentilla innovaatioiden ensisijaisena kehittäjänä olivat muut yritykset ja laitokset.

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Tuoteinnovaatioiden kehittäjät teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneista

Tutkimuksessa käytetyn määritelmän mukaan innovaation on oltava uusi sen markkinoille tuoneen tai käyttöön ottaneen yrityksen kannalta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen toimialan tai markkinoiden kannalta.

Kaikkiaan 70 prosenttia tuoteinnovaatioita tehneistä – 23 prosenttia kaikista yrityksistä – ilmoitti tuoneensa markkinoille tuotteita, jotka olivat uusia yrityksen markkinoiden kannalta. Markkinoiden kannalta uusia tuotteita tehneiden yritysten osuus kaikista toimialan yrityksistä oli teollisuudessa korkein tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistuksessa, 62 prosenttia, ja palveluissa korkein tietojenkäsittelypalvelussa, 44 prosenttia. Myös kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä instrumenttien valmistuksessa osuus oli hieman yli 40 prosenttia.

Vuonna 2006 kaikkiaan 16 prosenttia toimialojen kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta kertyi vuosina 2004–2006 markkinoille tuoduista tuoteinnovaatioista. Teollisuudessa tuoteinnovaatioiden osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia ja palveluissa noin viisi prosenttia. Innovaatioista saadusta liikevaihdosta valtaosa oli peräisin markkinoille uusista tuotteista; kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta markkinoiden kannalta uusien tuotteiden osuus oli 11 prosenttia eli noin kaksi kolmasosaa innovaatioista saadusta liikevaihdosta.

Innovaatioista peräisin olevan liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta vaihtelee toimialoittain. Useilla toimialoilla innovaatioiden liikevaihto-osuus oli alle kymmenen prosenttia vuonna 2006, mutta joillakin aloilla neljännes tai kolmannes liikevaihdosta kertyi innovaatioista. Teollisuudessa innovaatioiden liikevaihto-osuus oli korkein tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistuksessa, 53 prosenttia, palvelutoimialoista rahoitusta palvelevassa toiminnassa, 15 prosenttia.

Reilulla kolmanneksella yrityksistä prosessi-innovaatioita

Prosessi-innovaatioita teki vuosina 2004–2006 kaikkiaan 36 prosenttia tutkituista yrityksistä. Prosessi-innovaatiot kattavat uudet valmistus- ja tuotantomenetelmät, uudet logistiikkaratkaisut ja toimitus- ja jakelumenetelmät sekä uudet tukitoiminnot prosesseille. Teollisuudessa prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneiden osuus oli 40 prosenttia yrityksistä ja palvelualoilla 31 prosenttia. Teollisuuden aloista prosessi-innovaatioita tehneiden osuudet olivat korkeimmat kumi- ja muovituotteiden sekä autojen valmistuksessa. Palvelualoista prosessi-innovaatioiden käyttöönotto oli suhteellisesti yleisintä posti- ja teleliikenteessä sekä teknisessä testauksessa ja analysoinnissa.

Prosessi-innovaatiot kohdistuivat yleisimmin tuotteiden valmistus- ja tuotantomenetelmiin ja yrityksen prosesseihin liittyviin tukitoimintoihin. Kaikkiaan 23 prosenttia yrityksistä - teollisuudessa 30 ja palveluissa 15 prosenttia - oli ottanut käyttöönsä valmistus- ja tuotantomenetelmiin liittyviä innovaatioita ja 22 prosenttia yrityksistä - sekä teollisuudessa että palveluissa - oli ottanut käyttöönsä prosessien tukitoimintoihin liittyviä innovaatioita. Toimitus- ja jakelumenetelmiin liittyvien innovaatioiden käyttöönotto oli sen sijaan hieman harvinaisempaa, sillä kaikista yrityksistä 14 prosenttia oli ottanut niitä käyttöönsä vuosina 2004–2006.

Erityyppisten prosessi-innovaatioiden yleisyys 2004–2006, osuus yrityksistä

Erityyppisten prosessi-innovaatioiden yleisyys 2004–2006, osuus yrityksistä

Verrattuna tuoteinnovaatioiden kehittäjiin prosessi-innovaatioiden kehittäjänä on useammin jokin muu kuin sen käyttöönottaja; prosessi-innovaatiot kehitetään tuoteinnovaatioita yleisemmin yhdessä muiden yritysten kanssa tai muiden yritysten ja laitosten toimesta. Reilu puolet, 55 prosenttia, prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista yrityksistä ilmoitti innovaatioiden ensisijaisen kehittäjän olleen oma yritys tai oma konserni. Sen sijaan 35 prosentilla innovoineista innovaatioiden ensisijainen kehittäjä oli oma yritys yhdessä muiden yritysten ja laitosten kanssa ja kymmenellä prosentilla muut yritykset ja laitokset.

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Prosessi-innovaatioiden kehittäjät teollisuudessa ja palveluissa 2004–2006, osuus prosessi-innovaatioita käyttöön ottaneista

Lukuisilla yrityksillä innovaatioprojekteja meneillään vuoden 2006 lopussa

Hieman vajaalla kolmasosalla yrityksistä oli vuosina 2004–2006 projekteja, joiden tavoitteena oli kehittää ja/tai ottaa käyttöön tuote- tai prosessi-innovaatioita, mutta jotka keskeytyivät tai eivät valmistuneet kyseisellä ajanjaksolla. Teollisuuden yrityksistä hieman vajaalla kolmanneksella ja palvelualojen yrityksistä neljänneksellä oli innovaatioprojekteja, jotka jatkuivat edelleen vuoden 2006 päättyessä. Kaikki innovaatiotoimet eivät kuitenkaan johda innovaation käyttöön ottoon tai markkinoille tuomiseen; 16 prosenttia teollisuusyrityksistä ja 11 prosenttia palvelualojen yrityksistä ilmoitti innovaatioprojekteista, jotka keskeytyivät vuosien 2004–2006 aikana.

Tutkimusajanjaksolla keskeytyneet ja edelleen tutkimusajanjakson päättyessä jatkuneet innovaatioprojektit 2004–2006, osuus yrityksistä

Tutkimusajanjaksolla keskeytyneet ja edelleen tutkimusajanjakson päättyessä jatkuneet innovaatioprojektit 2004–2006, osuus yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, 2. Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_kat_002_fi.html