Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Kunnianhimoinen tavoite: Laadukasta tietoa yhdeltä luukulta

10.3.2021
Twitterissä: @VilleVertanen
Kuva: Eeva Anundi

Miten lisätä laadukkaan tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa? Yksi oleellinen asia on tiedon saatavuus – tiedon löytämisen tulee olla helppoa. Kun tilastotiedon tuottajia on useita, muodostaa löydettävyys ison haasteen. Ideaalitilanteessa asiakkaan ei tarvitse harhailla etsimässä tietoa, vaan kaikki tieto – tai ainakin virallinen tilastotieto – löytyy samasta paikasta.

Suomen virallisia tilastoja tuottavat organisaatiot eli SVT-toimijat muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan tilastoekosysteemiksi. Toimijoiden välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta on tärkeää tehdä se näkyväksi. Luonnontieteistä lainattu käsite ekosysteemi kuvaa hyvin usean toimijan muodostamaa kokonaisuutta, jossa vuorovaikutuksessa pyritään kohti yhteisiä tavoitteita. Luonnontieteilijät saattavat olla termin laajentuneesta käyttöalasta harmissaan, mutta muille termi on hyödyllinen uudenlaisen kumppanuuden ja yhteistyön kuvaajana.

Kuva: Kansallisen tilastoekosysteemin toimijat
Tilastoviranomaisia ovat Tilastokeskus, Tulli, Luonnonvarakeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoja laativia viranomaisia ovat Maahanmuttovirasto, Suomen ympäristökeskus, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Työterveyslaitos ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi SVT-tuottajia ovat Eläketurvakeskus ja Kela.

 

Ekosysteemi kuvaa hyvin mallia, jossa kaikki osapuolet win-win-hengessä hyötyvät yhdessä tekemisestä ja yhteiselosta. Ekosysteemin sisällä tavoitteena on jakaa osaamista ja tietoa, sekä yhdessä innovoida ja luoda uusia ratkaisuja tämän hetken ja tulevaisuuden haasteisiin.

Komealta kalskahtava ekosysteemiyhteistyö konkretisoituu käytännön tasolla. Esimerkiksi Tullin aloitteesta on pohdittu, miten virheellistä tietoa voidaan torjua ja tilastontuottajien tunnettuutta ja näkyvyyttä somessa lisätä. Luonnonvarakeskuksen ja muiden tilastoviranomaisten kanssa puolestaan selvitetään yhteistyötä muun muassa tutkijoille tarjottavien tutkimusaineistojen, tiedon jakelun ja yhteisten tiedonkeruiden osalta.

Miten vastataan tiedon käyttäjien tarpeisiin?

Tilastoekosysteemin kehittämislinjaukset kaudelle 2021-2023 vahvistettiin loppuvuodesta 2020. Kun toiveena on lisätä tiedon käyttöä, niin kehittämistä ohjaavat luonnollisesti asiakkaiden tarpeet. Tiedon täytyy olla helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Tuleville vuosille linjauksissa on neljä kehittämistavoitetta. Haluamme yhdessä nostaa esille tiedon arvon ymmärtämisen yhteiskunnassa, laadukkaan tiedon tärkeyden, yhteistyön merkityksen ja tietojen käytön edistämisen. Tavoitteet liittyvät tiiviisti toinen toisiinsa – tiedon laatu muodostaa perustan sen arvostukselle, joka taas mahdollistaa tiedon lisääntyvän käytön. Avataanpa näitä vähän enemmän.

Tiedon arvo syntyy sen laajasta käytöstä ja hyödyntämisestä yhteiskunnassa. Tilastotiedon arvo kytkeytyy myös tiedon laatuun, joka tarkoittaa niin käytettyjä menetelmiä ja lopputulosta kuin prosessia, jolla tilastotieto kerätään, tuotetaan ja julkaistaan.

Laadun merkitys luotettavan tiedon tunnusmerkkinä korostuu valeuutisten ja tiedon väärinkäytön myötä. Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on viestiä laajasti yhteiskunnassa siitä, miten luotettavan tiedon tunnistaa.

Yhteistyön edistäminen on sisäänkirjoitettu koko ekosysteemiajattelun perusideaan – yhdistämällä voimamme pääsemme parempiin tuloksiin tehokkaammin ja nopeammin. Monilla alueilla olemme uuden äärellä, ja toimintaperiaatteita ja menetelmiä on järkevää muodostaa yhdessä.

Lisäksi tilastoekosysteemin ulkopuolella on yhä kasvava joukko muita toimijoita, jotka tekevät työtä tiedon parissa. Siksi kumppanuudet niin julkisella sektorilla kuin julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat yksi ratkaisu yhä haastavampien tehtävien ratkaisemisessa. Esimerkiksi suurten aineistojen käsittely edellyttää uusia ratkaisuja, kuten data-analytiikan, koneoppimisen ja pilvipalveluiden hyödyntämistä.

Lopulta kaikki kiertyy tiedon käyttäjään. Asiakkaan saama hyöty toteutuu, kun käytettävissä oleva tieto on laadukasta ja vastaa tiedon käyttäjän tarpeita. Kun tiedon tuottajia on yhteiskunnassa useita, löydettävyys voi aiheuttaa ongelmia tiedon etsijälle. Vastuu tämän ongelman ratkaisemisesta on tiedon tuottajilla.

Kunnianhimoisena tavoitteenamme on yhden luukun periaate – asiakkaan ei enää tarvitse harhailla etsimässä tietoa, vaan kaikki virallinen tilastotieto löytyy samasta paikasta.

Missä olemme viiden vuoden kuluttua? Miten tiedon löydettävyyttä ja käyttöä tulisi edistää? Osallistu keskusteluun Twitterissä tunnisteella #tilastoekosysteemi.

 

Kirjoittaja työskentelee Kumppani- ja ekosysteemisuhteet -palvelualueen ylijohtajana Tilastokeskuksessa.

Tilaa Tieto&trendit-juttukooste sähköpostiisi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
19.5.2021
Tiina Karppinen, Heidi Pirtonen

Kannustamme kuntia ja kuntapäättäjiä seuraamaan omaa materiaalien- ja energiankulutustaan, jätteiden syntyä, suojeltujen luontokohteiden määrää sekä kuntalaisten hyvinvointia. Kiertotalouteen panostava kunta houkuttelee alueelleen myös kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja investointeja.

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

Artikkeli
26.3.2021
Hanna Jokimäki, Jari Nieminen, Aura Pasila, Jukka Pitkäjärvi, Kaija Ruotsalainen

Rekisterit ovat 1980-luvulta lähtien tehostaneet tilasto­tuotantoa merkittävästi. Viime vuosina monet rekisterin­pitäjät ovat rakentaneet uudenlaisia tieto­varantoja kuten Verohallinnon tulorekisteri. Ne tuovat tilastointiin mahdollisuuksia mutta myös niin paljon työtä, että uusia kustannus­säästöjä ja tuottavuus­loikkia ei ole ainakaan lyhyellä tähtäimellä luvassa – pikemminkin päinvastoin.

tk-icons