Ämnen
Hälsa och social trygghetArbete, löner och utkomst

Moderskapsunderstöd

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över moderskapsunderstöd innehåller uppgifter om mottagarna av moderskapsunderstöd och om de utbetalda beloppen. Statistiken innehåller även uppgifter om utbetalda adoptionsbidrag. Uppgifterna fås från FPA:s förmånssystem, och de publiceras månadsvis och årsvis.

Producent:

Folkpensionsanstalten