Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Klassificeringsnyckel mellan PRODCOM 2019 - PRODCOM 2018

PRODCOM 2019 PRODCOM 2018
0610100000 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral 0610100000 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral
0610200000 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand 0610200000 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand
0620100000 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform 0620100000 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
07101010 Järnmalm, även anrikad, osintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider) 07101000 Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)
07101020 Järnmalm, även anrikad, sintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider) 07101000 Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)
07291100 Kopparmalm, även anrikad 07291100 Kopparmalm, även anrikad
07291200 Nickelmalm, även anrikad 07291200 Nickelmalm, även anrikad
07291300 Aluminiummalm, även anrikad 07291300 Aluminiummalm, även anrikad
07291410 Silvermalm, även anrikad 07291400 Ädelmetallmalm, även anrikad
07291420 Annan ädelmetallmalm, även anrikad (utom silvermalm, även anrikad) 07291400 Ädelmetallmalm, även anrikad
07291510 Blymalm, även anrikad 07291500 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07291520 Zinkmalm, även anrikad 07291500 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07291530 Tennmalm, även anrikad 07291500 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07291905 Koboltmalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291910 Krommalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291915 Manganmalm, även anrikad, även järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt på minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291920 Volframmalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291925 Molybdenmalm, även anrikad, rostad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291926 Molybdenmalm, även anrikad, annan än rostad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291930 Titanmalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291935 Zirkoniummalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291940 Niobmalm, tantalmalm och vanadinmalm, även anrikade 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291945 Antimonmalm, även anrikad 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07291990 Annan malm, även anrikad, i.a.n. 07291900 Annan icke-järnmalm, även anrikad
08111133 Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen 08111133 Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen
08111136 Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor 08111136 Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor
08111150 Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet på >= 2,5 08111150 Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av >= 2,5
08111220 Kvartsit (obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad) 08111290 Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)
08111233 Granit, obearbetad eller grovhuggen 08111233 Granit, obearbetad eller grovhuggen
08111236 Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor 08111236 Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor
08111250 Sandsten 08111250 Sandsten
08111260 Annan monument- eller byggnadssten 08111290 Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)
08112030 Gipssten och anhydrit 08112030 Gipssten och anhydrit
08112050 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar) 08112050 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar)
08113010 Krita 08113010 Krita
08113030 Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.) 08113030 Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)
08114000 Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor 08114000 Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor
08121150 Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk) 08121150 Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk)
08121190 Sand, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (utom sand av kiseldioxid och metallhaltig sand) 08121190 Sand avsedd för konstruktionsändamål, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (exkl. sand av kiseldioxid och metallhaltig sand)
08121210 Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta 08121210 Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta
08121235 Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad 08121230 Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)
08121240 Annan krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (utom småsten, grus, singel, flinta, kalksten, dolomit och annan kalkartad sten) 08121230 Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)
08121250 Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver 08121250 Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver
08121290 Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver 08121290 Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver
08121300 Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål 08121300 Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål
08122140 Kaolin, ej kalcinerad 08122140 Kaolin, ej kalcinerad
08122160 Andra kaolinartade leror 08122160 Andra kaolinartade leror
08122210 Bentonit 08122210 Bentonit
08122230 Eldfast lera 08122230 Eldfast lera
08122255 Annan lera 08122250 Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
08122260 Andalusit, cyanit och sillimanit 08122250 Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
08122270 Mullit 08122250 Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
08122280 Chamotte och dinas 08122250 Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
08911100 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita 08911100 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
08911220 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade 08911200 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)
08911230 Råsvavel och oraffinerat svavel (även återvunnet svavel) 08911200 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)
08911900 Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel 08911900 Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel
0892100000 Torv 0892100000 Torv
08931000 Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel 08931000 Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel
08991000 Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten 08991000 Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten
08992110 Diamanter, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade 08992100 Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
08992120 Ädelstenar (andra än diamanter) eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade 08992100 Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
08992210 Industridiamanter Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade men inte monterade eller infattade 08992200 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08992220 Pimpsten 08992200 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08992230 Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även värmebehandlade 08992200 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08992900 Andra mineraler 08992900 Övriga mineraler
0990190000 Stödtjänster till annan utvinning 0990190000 Stödtjänster till annan utvinning
10111140 Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda 10111140 Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda
10111190 Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv 10111190 Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv
10111230 Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering) 10111230 Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)
10111250 Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering) 10111250 Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)
10111290 Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben) 10111290 Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben)
10111300 Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar 10111300 Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar
10111400 Kött av get, färskt eller kylt 10111400 Kött av get, färskt eller kylt
10111500 Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt 10111500 Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt
10112000 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda 10112000 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda
10113100 Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar 10113100 Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar
10113230 Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar 10113230 Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar
10113250 Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben 10113250 Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben
10113290 Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben 10113290 Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben
10113300 Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar 10113300 Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar
10113400 Kött av get, fryst 10113400 Kött av get, fryst
10113500 Kött av häst och andra hästdjur, fryst 10113500 Kött av häst och andra hästdjur, fryst
10113910 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst 10113910 Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst
10113930 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get) 10113930 Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get)
10114100 Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull 10114100 Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull
10114200 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90) 10114200 Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90)
10114300 Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur 10114300 Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
10114400 Skinn av får och lamm 10114400 Skinn av får och lamm
10114500 Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade 10114500 Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade
10115040 Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält) 10115040 Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält)
10115060 Ister och annat svinfett; smält 10115060 Ister och annat svinfett; smält
10115070 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta 10115070 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta
10116030 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar 10116030 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar
10116090 Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar) 10116090 Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar)
10121010 Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda 10121010 Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda
10121020 Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda 10121020 Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda
10121030 Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda 10121030 Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda
10121050 Styckningsdelar av höns, färska eller kylda 10121050 Styckningsdelar av höns, färska eller kylda
10121060 Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda 10121060 Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda
10121070 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda 10121070 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda
10122013 Frysta hela kycklingar 10122013 Frysta hela kycklingar
10122015 Frysta hela kalkoner 10122015 Frysta hela kalkoner
10122017 Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns 10122017 Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns
10122053 Styckningsdelar av kyckling, frysta 10122053 Styckningsdelar av kyckling, frysta
10122055 Styckningsdelar av kalkon, frysta 10122055 Styckningsdelar av kalkon, frysta
10122057 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta 10122057 Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta
10123000 Fett av fjäderfä 10123000 Fett av fjäderfä
10124000 Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä 10124000 Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä
10125000 Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv. 10125000 Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv.
10131120 Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 10131120 Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
10131150 Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt 10131150 Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt
10131180 Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta 10131180 Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta
10131200 Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt 10131200 Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt
10131300 Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt) 10131300 Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt)
10131430 Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter) 10131430 Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter)
10131460 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter) 10131460 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter)
10131505 Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter) 10131505 Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter)
10131515 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter) 10131515 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter)
10131525 Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter) 10131525 Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)
10131535 Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter) 10131535 Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)
10131545 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter) 10131545 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)
10131555 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter) 10131555 Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)
10131565 Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) 10131565 Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131575 Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) 10131575 Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131585 Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) 10131585 Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131595 Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter) 10131595 Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)
10131600 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar 10131600 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar
10139100 Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter 10139100 Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter
10201110 Fiskfiléer och fiskkött (även hajfenor), färskt eller kylt, även hackat eller malet 10201100 Fiskfiléer och fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda
10201200 Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda 10201200 Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda
10201330 Saltvattenfisk, ostyckad, fryst 10201330 Saltvattenfisk, ostyckad, fryst
10201360 Insjöfisk, ostyckad, fryst 10201360 Insjöfisk, ostyckad, fryst
10201400 Fiskfiléer, frysta 10201400 Fiskfiléer, frysta
10201510 Fiskkött, även hackat eller malet, fryst (utom filéer och surimi) 10201500 Fiskkött (utom filéer), även hackat eller malet, fryst
10201520 Surimi, fryst, rå 10201500 Fiskkött (utom filéer), även hackat eller malet, fryst
10201600 Lever, rom och mjölke av fisk, fryst 10201600 Lever, rom och mjölke av fisk, fryst
10202100 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta 10202100 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta
10202250 Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 10202250 Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
10202350 Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor) 10202350 Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202425 Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor) 10202425 Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202455 Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor) 10202455 Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202470 Rökt öring (även filéer, utom huvuden, stjärtar och simblåsor) 10202485 Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202475 Rökt fisk (utom sill och strömming, öring och stillahavs-, atlanthavs- och donaulax) 10202485 Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)
10202510 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202510 Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202520 Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202520 Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202530 Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202530 Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202540 Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202540 Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202550 Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202550 Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202560 Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202560 Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202570 Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter) 10202570 Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter)
10202580 Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter) 10202580 Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)
10202590 Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (utom hel eller i bitar samt lagad mat och färdigrätter) 10202590 Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (utom hel eller i bitar samt lagad mat och färdigrätter)
10202630 Kaviar (störrom) 10202630 Kaviar (störrom)
10202660 Kaviarersättning 10202660 Kaviarersättning
10203100 Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10203100 Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
10203250 Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10203250 Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, saltade eller i saltlake
10203350 Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, saltade eller i saltlake 10203350 Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
10203400 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt alger, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt 10203400 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt alger, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt
10204100 Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel 10204100 Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel
10204200 Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller alger (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetad eller enkelt preparerad/naturlig tvättsvamp) 10204200 Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller alger (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetad eller enkelt preparerad/naturlig tvättsvamp)
10311110 Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten 10311110 Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten
10311130 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts) 10311130 Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)
10311200 Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd 10311200 Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd
10311300 Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar 10311300 Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar
10311430 Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra 10311430 Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
10311460 Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra 10311460 Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
10321100 Tomatsaft 10321100 Tomatsaft
10321210 Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst 10321210 Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst
10321220 Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst 10321220 Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst
10321230 Apelsinsaft, i.a.n. 10321230 Övrig apelsinsaft
10321300 Grapefruktsaft 10321300 Grapefruktsaft
10321400 Ananassaft 10321400 Ananassaft
10321500 Druvsaft (även druvmust) 10321500 Druvsaft (inbegripet druvmust)
10321600 Äppelsaft 10321600 Äppelsaft
10321700 Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft 10321700 Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft
10321910 Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad 10321910 Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad
10321920 Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft) 10321920 Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft)
10321930 Annan grönsaks-, frukt- och bärsaft, i.a.n. 10321930 Övrig grönsaks-, frukt- och bärsaft
10391100 Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis) 10391100 Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis)
10391200 Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd 10391200 Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd
10391330 Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd 10391330 Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd
10391350 Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda 10391350 Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
10391390 Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda 10391390 Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
10391500 Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter 10391500 Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10391600 Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter 10391600 Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10391710 Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391710 Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391721 Tomatpuré, ej koncentrerad 10391721 Tomatpuré, ej koncentrerad
10391725 Tomatpuré, koncentrerad 10391725 Tomatpuré, koncentrerad
10391730 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391730 Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391740 Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra) 10391740 Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)
10391750 Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391750 Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391760 Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391760 Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391770 Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391770 Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391780 Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra) 10391780 Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)
10391790 Grönsaker och blandningar av grönsaker, i.a.n. (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker) 10391790 Övriga grönsaker och blandningar av grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)
10391800 Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra 10391800 Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
10392100 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta 10392100 Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta
10392230 Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar) 10392230 Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar)
10392290 Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade beredningar) 10392290 Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade beredningar)
10392330 Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor) 10392330 Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor)
10392390 Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker) 10392390 Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker)
10392410 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar 10392410 Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar
10392430 Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd 10392430 Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd
10392500 Jordnötter och nötter utan skal samt solrosfrön utan skal 10392500 Jordnötter och nötter utan skal samt solrosfrön utan skal
10392910 Torkade vindruvor (russin och korinter) 10392910 Torkade vindruvor (russin och korinter)
10392930 Torkade frukter och bär (utom vindruvor), blandningar av nötter och/eller torkade frukter och bär 10392920 Torkade frukter och bär (utom dadlar, ananas, avokado, guava, mango, mangostan, citrusfrukter och vindruvor); blandningar av nötter och/eller torkade frukter
10392950 Beredd eller konserverad frukt, i.a.n. (utom müsli) 10392950 Övrig beredd eller konserverad frukt (utom müsli)
10393000 Vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur, i.a.n. 10393000 Övriga vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur
10399100 Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter 10399100 Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter
10411100 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda 10411100 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
10411200 Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade 10411200 Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade
10411900 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 10411900 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
10412110 Oraffinerad jordnötsolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade 10412110 Oraffinerad jordnötsolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade
10412210 Jungfruolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade 10412210 Jungfruolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade
10412220 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, oraffinerade (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor) 10412220 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, oraffinerade (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)
10412300 Oraffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade 10412300 Oraffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade
10412410 Oraffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade 10412410 Oraffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade
10412510 Oraffinerad palmolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade 10412510 Oraffinerad palmolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade
10412910 Andra vegetabiliska oljor, oraffinerade (utom kemiskt modifierade oljor) 10412910 Övriga vegetabiliska oljor, oraffinerade (med undantag av kemiskt modifierade oljor)
10413000 Bomullslinters 10413000 Bomullslinters
10414130 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja 10414130 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja
10414150 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön 10414150 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön
10414170 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön 10414170 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön
10414190 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön) 10414190 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön)
10414200 Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön 10414200 Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön
10415100 Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415100 Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415200 Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415200 Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415310 Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415310 Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415330 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor) 10415330 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)
10415400 Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415400 Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415500 Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415500 Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415600 Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415600 Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415700 Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415700 Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415800 Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10415800 Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10415900 Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, i.a.n., raffinerade men inte kemiskt modifierade 10415900 Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, raffinerade men inte kemiskt modifierade
10416030 Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade) 10416030 Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)
10416050 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade) 10416050 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)
10417100 Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider 10417100 Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider
10417200 Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer 10417200 Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer
10421030 Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande 10421030 Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande
10421050 Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin 10421050 Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin
10511133 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på <= 2 liter 10511133 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter
10511137 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på > 2 liter 10511137 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter
10511142 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på <= 2 liter 10511142 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter
10511148 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på > 2 liter 10511148 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter
10511210 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2 liter 10511210 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
10511220 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2 liter 10511220 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
10511230 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2 liter 10511230 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter
10511240 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på över 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på över 2 liter 10511240 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter
10512130 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2,5 kg 10512130 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg
10512160 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2,5 kg 10512160 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg
10512230 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2,5 kg 10512230 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg
10512260 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2,5 kg 10512260 Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg
10513030 Smör med en fetthalt på <= 85 % 10513030 Smör med en fetthalt av <= 85 %
10513050 Smör med en fetthalt på > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt på < 80 %) 10513050 Smör med en fetthalt av > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %)
10513070 Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt på < 80 % 10513070 Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %
10514030 Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost) 10514030 Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost)
10514050 Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa 10514050 Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa
10514070 Smältost, ej riven eller pulveriserad 10514070 Smältost, ej riven eller pulveriserad
10515104 Koncentrerad mjölk, osötad 10515104 Koncentrerad mjölk, osötad
10515108 Annan koncentrerad mjölk 10515108 Annan koncentrerad mjölk
10515241 Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter 10515241 Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter
10515245 Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao) 10515245 Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao)
10515263 Kärnmjölkspulver 10515263 Kärnmjölkspulver
10515265 Kärnmjölk 10515265 Kärnmjölk
10515300 Kasein och kaseinater 10515300 Kasein och kaseinater
10515400 Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos) 10515400 Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos)
10515530 Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel 10515530 Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel
10515560 Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel 10515560 Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel
10515600 Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, i.a.n. 10515600 Övriga produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar
10521000 Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser 10521000 Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser
10611100 Råris 10611100 Råris
10611230 Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat 10611230 Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat
10611250 Brutet ris 10611250 Brutet ris
10612100 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg 10612100 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
10612200 Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg 10612200 Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg
10612300 Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter 10612300 Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter
10612400 Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk 10612400 Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk
10613133 Krossgryn och grovt mjöl av durumvete 10613133 Krossgryn och grovt mjöl av durumvete
10613135 Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält 10613135 Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält
10613230 Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete 10613230 Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete
10613240 Pelletar av vete 10613240 Pelletar av vete
10613250 Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete 10613250 Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete
10613333 Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris 10613333 Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris
10613335 Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris 10613335 Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris
10613351 Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor 10613351 Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor
10613353 Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål 10613353 Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål
10613355 Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd 10613355 Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
10614010 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs 10614010 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs
10614030 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris 10614030 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris
10614050 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete 10614050 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete
10614090 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete 10614090 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete
10621111 Vetestärkelse 10621111 Vetestärkelse
10621113 Majsstärkelse 10621113 Majsstärkelse
10621115 Potatisstärkelse 10621115 Potatisstärkelse
10621119 Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse 10621119 Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse
10621130 Inulin 10621130 Inulin
10621150 Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin) 10621150 Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin)
10621170 Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin) 10621170 Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin)
10621200 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse 10621200 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
10621310 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 10621310 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621320 Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 10621320 Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621330 Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 10621330 Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10621390 Annat socker (även invertsocker), i.a.n. 10621390 Övrigt socker inkl. invertsocker
10621430 Oraffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10621430 Oraffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10621460 Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade 10621460 Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade
10622000 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder 10622000 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
10711100 Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett 10711100 Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett
10711200 Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel 10711200 Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel
10721130 Knäckebröd 10721130 Knäckebröd
10721150 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter 10721150 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter
10721230 Pepparkaka o.d. 10721230 Pepparkaka o.d.
10721253 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao 10721253 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721255 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao 10721255 Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721257 Våfflor och rån med en vattenhalt på mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter) 10721257 Våfflor och rån med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter)
10721259 Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao 10721259 Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao
10721910 Matzos 10721910 Matzos
10721920 Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d. 10721920 Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d.
10721940 Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån 10721940 Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån
10721950 Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade 10721950 Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade
10721990 Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor) 10721990 Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor)
10731130 Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda 10731130 Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda
10731150 Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda 10731150 Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda
10731200 Couscous 10731200 Couscous
10811100 Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen 10811100 Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
10811230 Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form 10811230 Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form
10811290 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker) 10811290 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)
10811300 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap 10811300 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap
10811430 Sockerrörsmelass 10811430 Sockerrörsmelass
10811450 Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass 10811450 Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass
10812000 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning 10812000 Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning
10821100 Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 10821100 Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10821200 Kakaosmör, -fett eller -olja 10821200 Kakaosmör, -fett eller -olja
10821300 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel 10821300 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10821400 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel 10821400 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
10822130 Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger med en vikt på mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar som innehåller mer än 2 kg, med minst 18 viktprocent kakaosmör 10822130 Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande > 2 kg, innehållande >= 18 viktprocent kakaosmör
10822150 "Chocolate milk crumb" med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg 10822150 "Chocolate milk crumb" innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg
10822170 Chokladglasyr med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg 10822170 Chokladglasyr innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg
10822190 Livsmedelsberedningar med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”) 10822190 Livsmedelsberedningar innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”)
10822233 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad) 10822233 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad)
10822235 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad) 10822235 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad)
10822239 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad) 10822239 Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad)
10822243 Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger 10822243 Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger
10822245 Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger 10822245 Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger
10822253 Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad 10822253 Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad
10822255 Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad 10822255 Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad
10822260 Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad) 10822260 Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad)
10822270 Smörgåspålägg innehållande kakao 10822270 Smörgåspålägg innehållande kakao
10822280 Kakaoberedningar för framställning av drycker 10822280 Kakaoberedningar för framställning av drycker
10822290 Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar som väger mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg) 10822290 Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar vägande mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg)
10822310 Tuggummi 10822310 Tuggummi
10822320 Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser 10822320 Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser
10822330 Vit choklad 10822330 Vit choklad
10822353 Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt på minst 1 kg 10822353 Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg
10822355 Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper) 10822355 Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper)
10822363 Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar) 10822363 Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar)
10822365 Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi) 10822365 Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi)
10822373 Karameller, även fyllda 10822373 Karameller, även fyllda
10822375 Kola o.d. 10822375 Kola o.d.
10822383 Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller 10822383 Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller
10822390 Sockerkonfektyrer, i.a.n. 10822390 Övriga sockerkonfektyrer
10822400 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker 10822400 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker
10831130 Kaffe, orostat, koffeinfritt 10831130 Kaffe, orostat, koffeinfritt
10831150 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt 10831150 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt
10831170 Kaffe, rostat, koffeinfritt 10831170 Kaffe, rostat, koffeinfritt
10831210 Kaffesurrogat innehållande kaffe 10831210 Kaffesurrogat innehållande kaffe
10831240 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe 10831240 Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe
10831270 Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter 10831270 Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter
10831300 Te i förpackningar av <= 3 kg 10831300 Te i förpackningar av <= 3 kg
10831400 Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte 10831400 Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte
10831500 Örtteer 10831500 Örtteer
10841130 Vinvinäger 10841130 Vinvinäger
10841190 Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin 10841190 Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin
10841210 Sojasås 10841210 Sojasås
10841230 Tomatketchup och annan tomatsås 10841230 Tomatketchup och annan tomatsås
10841253 Senapspulver 10841253 Senapspulver
10841255 Beredd senap 10841255 Beredd senap
10841270 Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap 10841270 Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap
1084210000 Peppar (Piper spp.), bearbetad 1084210000 Peppar (Piper spp.), bearbetad
1084220000 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad 1084220000 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad
1084230000 Bearbetade kryddor, exkl. Peppar, chillipeppar och paprika 1084230000 Bearbetade kryddor, exkl. Peppar, chillipeppar och paprika
10843000 Salt lämpligt som människoföda 10843000 Salt lämpligt som människoföda
10851100 Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod 10851100 Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod
10851200 Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur 10851200 Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur
10851300 Lagad mat och färdigrätter av grönsaker 10851300 Lagad mat och färdigrätter av grönsaker
10851410 Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta 10851410 Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta
10851430 Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta) 10851430 Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta)
10851910 Annan lagad mat och andra färdigrätter, inklusive fryst men inte färsk pizza 10851910 Annan lagad mat och andra färdigrätter, inklusive fryst men inte färsk pizza
10861010 Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter) 10861010 Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter)
10861030 Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta 10861030 Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta
10861050 Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter 10861050 Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
10861060 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande <= 250 g 10861060 Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande <= 250 g
10861070 Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar) 10861070 Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar)
10891100 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa 10891100 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa
10891230 Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal) 10891230 Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal)
10891250 Äggalbumin 10891250 Äggalbumin
10891334 Bagerijäst 10891334 Bagerijäst
10891339 Annan aktiv jäst, ej bagerijäst 10891339 Annan aktiv jäst, ej bagerijäst
10891350 Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda 10891350 Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda
10891370 Beredda bakpulver 10891370 Beredda bakpulver
10891400 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur 10891400 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
10891600 Färsk färdigmat, t.ex. smörgåsar och färsk pizza 10891600 Färsk färdigmat, t.ex. smörgåsar och färsk pizza
10891700 Kosttillskott (produkter avsedda som näringstillskott för människor) 10891700 Kosttillskott (produkter avsedda som näringstillskott för människor)
10891910 Sockerkulör 10891910 Sockerkulör
10891925 Maltextrakt 10891925 Maltextrakt
10891930 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc. 10891930 Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc.
10891935 Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar 10891935 Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar
10891950 Andra livsmedelsberedningar, i.a.n. 10891950 Övriga livsmedelsberedningar
10911010 Förblandningar för djur i animalieproduktion 10911010 Förblandningar för djur i animalieproduktion
10911033 Beredda djurfoder (utom förblandningar), till svin 10911033 Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till svin
10911035 Beredda djurfoder (utom förblandningar), till nötkreatur 10911035 Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till nötkreatur
10911037 Beredda djurfoder (utom tillsättningsfoder), till fjäderfä 10911037 Beredda djurfoder (exkl. tillsättningsfoder), till fjäderfä
10911039 Beredda djurfoder (utom förblandningar), i.a.n. 10911039 Övriga beredda djurfoder (exkl. förblandningar)
10912000 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa) 10912000 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
10921030 Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar 10921030 Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar
10921060 Foderberedning för sällskapsdjur (exkl. hund- och kattfoder i detaljhandelsförpackningar) 10921060 Foderberedning för sällskapsdjur (exkl. hund- och kattfoder i detaljhandelsförpackningar)
11011020 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt) 11011020 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)
11011030 Whisky (obs! exkl. alkoholskatt) 11011030 Whisky (obs! exkl. alkoholskatt)
11011040 Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt) 11011040 Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt)
11011050 Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt) 11011050 Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt)
11011063 Vodka med en alkoholhalt på högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt) 11011063 Vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)
11011065 Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt) 11011065 Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)
11011070 Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt) 11011070 Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt)
11011080 Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, vodka med en alkoholhalt på högst 45,4 volymprocent, sprit erhållen genom destillering av frukt) (obs! exkl. alkoholskatt) 11011080 Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, sprit erhållen genom destillering av frukt) (obs! exkl. alkoholskatt)
11021130 Champagne (obs! exkl. alkoholskatt) 11021130 Champagne (obs! exkl. alkoholskatt)
11021190 Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt) 11021190 Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt)
11021211 Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) 11021211 Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
11021215 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av >= 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin) 11021215 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av >= 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin)
11021217 Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt på <= 15 % (exkl. vitt och mousserande vin) 11021217 Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. vitt och mousserande vin)
11021220 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt på <= 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB]) 11021220 Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB])
11021231 Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 % 11021231 Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 %
11021250 Druvmust (exkl. alkoholskatt) 11021250 Druvmust (exkl. alkoholskatt)
11031000 Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen) 11031000 Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen)
11041000 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt) 11041000 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt)
11051000 Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt) 11051000 Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt)
11051010 Alkoholfri öl och öl innehållande <= 0,5 % alkohol 11051010 Alkoholfri öl och öl innehållande <= 0,5 % alkohol
11052000 Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt) 11052000 Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt)
11061030 Malt, orostat (exkl. alkoholskatt) 11061030 Malt, orostat (exkl. alkoholskatt)
11061050 Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat) 11061050 Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat)
11071130 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat 11071130 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat
11071150 Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt 11071150 Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt
11071930 Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker) 11071930 Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker)
11071950 Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne) 11071950 Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne)
11071970 Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett 11071970 Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett
12001130 Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt) 12001130 Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001150 Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt) 12001150 Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001170 Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt) 12001170 Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)
12001200 Torkade tobaksblad utan stjälk 12001200 Torkade tobaksblad utan stjälk
12001930 Röktobak (exkl. tobaksskatt) 12001930 Röktobak (exkl. tobaksskatt)
12001990 Varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak, i.a.n. 12001990 Andra varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak
13101000 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin) 13101000 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin)
13102100 Råsilke, inte snott eller tvinnat 13102100 Råsilke, inte snott eller tvinnat
13102200 Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad 13102200 Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad
13102300 Kamavfall av ull eller fina djurhår 13102300 Kamavfall av ull eller fina djurhår
13102400 Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops 13102400 Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops
13102500 Bomull, kardad eller kammad 13102500 Bomull, kardad eller kammad
13102600 Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna 13102600 Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna
13102900 Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna 13102900 Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna
13103100 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 13103100 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
13103200 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning 13103200 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
13104010 Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar 13104010 Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar
13104030 Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar 13104030 Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar
13104050 Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut 13104050 Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut
13105010 Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar 13105010 Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13105030 Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar 13105030 Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13105050 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar 13105050 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar
13106132 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor) 13106132 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)
13106133 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning 13106133 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning
13106135 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor) 13106135 Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)
13106152 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor) 13106152 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)
13106153 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning 13106153 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning
13106155 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor) 13106155 Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)
13106160 Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd) 13106160 Garn av bomull, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar
13106200 Sytråd av bomull 13106200 Sytråd av bomull
13107110 Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar 13107110 Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar
13107120 Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar 13107120 Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar
13107200 Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn 13107200 Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn
13108110 Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108110 Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108130 Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd) 13108130 Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar, ej sytråd
13108150 Garn av konstfilament, i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd) 13108150 Garn av konstfilament, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar
13108210 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar 13108210 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar
13108250 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar 13108250 Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
13108320 Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108320 Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108333 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108333 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108336 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108336 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108340 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108340 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108380 Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar, i.a.n. 13108380 Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108390 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar 13108390 Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
13108410 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar 13108410 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar
13108430 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar 13108430 Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar
13108510 Sytråd av konstfilament 13108510 Sytråd av konstfilament
13108550 Sytråd av konststapelfibrer 13108550 Sytråd av konststapelfibrer
1310920000 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull 1310920000 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull
13201100 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke 13201100 Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke
13201230 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår 13201230 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår
13201260 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel 13201260 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel
13201330 Vävnader av lin innehållande >= 85 viktprocent lin 13201330 Vävnader av lin innehållande >= 85 viktprocent lin
13201360 Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin 13201360 Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin
13201400 Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami) 13201400 Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami)
13201900 Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn 13201900 Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn
13202014 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till kläder 13202014 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till kläder
13202017 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier 13202017 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier
13202019 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas) 13202019 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas)
13202020 Vävnader av bomull som väger högst 100 g/m², till förbandsgas, bandage och plåster 13202020 Vävnader av bomull som väger <= 100 g/m², till förbandsgas, bandage och plåster
13202031 Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger högst 200 g/m², till skjortor, blusar 13202031 Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger <= 200 g/m², till skjortor, blusar
13202042 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till kläder 13202042 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till kläder
13202044 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier 13202044 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till hushållstextilier eller till inredningstextilier
13202049 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till tekniskt eller industriellt bruk 13202049 Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till tekniskt eller industriellt bruk
13202060 Vävnader av bomull, denim, som väger mer än 200 g/m² (även annan än blå denim) 13202060 Vävnader av bomull, denim vägande > 200 g/m² (inkl. annan än blå denim)
13202072 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder 13202072 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder
13202074 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier 13202074 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier
13202079 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk 13202079 Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk
13203130 Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos) 13203130 Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos)
13203150 Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.) 13203150 Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.)
13203170 Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn) 13203170 Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn)
13203210 Vävnader av syntetstapelfibrer med >= 85 viktprocent sådana fibrer 13203210 Vävnader av syntetstapelfibrer med >= 85 viktprocent sådana fibrer
13203220 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn) 13203220 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn)
13203230 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn 13203230 Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn
13203240 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår 13203240 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår
13203250 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår 13203250 Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår
13203290 Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull 13203290 Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull
13203330 Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn 13203330 Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn
13203350 Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn 13203350 Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn
13204100 Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band) 13204100 Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band)
13204200 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull 13204200 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull
13204300 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull 13204300 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull
13204400 Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band) 13204400 Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band)
13204500 Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor) 13204500 Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor)
13204600 Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull) 13204600 Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)
13301110 Färgning av fibrer 13301110 Färgning av fibrer
13301121 Färgning av garn av natursilke 13301121 Färgning av garn av natursilke
13301122 Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel 13301122 Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel
13301123 Färgning av bomullsgarn (ej sytråd) 13301123 Färgning av bomullsgarn (ej sytråd)
13301124 Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn 13301124 Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301125 Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd) 13301125 Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd)
13301126 Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd) 13301126 Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd)
13301127 Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd) 13301127 Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd)
13301128 Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd) 13301128 Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd)
13301210 Blekning av vävnader av natursilke 13301210 Blekning av vävnader av natursilke
13301220 Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel 13301220 Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel
13301230 Blekning av vävnader av bomull 13301230 Blekning av vävnader av bomull
13301240 Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn 13301240 Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301250 Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer 13301250 Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer
13301260 Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer 13301260 Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer
13301270 Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band) 13301270 Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301280 Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror) 13301280 Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301290 Blekning av trikåvaror 13301290 Blekning av trikåvaror
13301310 Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke 13301310 Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
13301320 Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel 13301320 Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel
13301330 Färgning av vävnader av bomull 13301330 Färgning av vävnader av bomull
13301340 Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn 13301340 Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn
13301350 Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer 13301350 Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer
13301360 Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer 13301360 Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer
13301370 Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band) 13301370 Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301380 Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror) 13301380 Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301390 Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk 13301390 Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk
13301910 Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning) 13301910 Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning)
13301920 Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning) 13301920 Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning)
13301930 Färdigbehandling av vävnader av bomull (ej blekning, färgning, tryckning) 13301930 Färdigbehandling av vävnader av bomull (ej blekning, färgning, tryckning)
13301940 Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning) 13301940 Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning)
13301950 Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning) 13301950 Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)
13301960 Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning) 13301960 Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)
13301970 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band) 13301970 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)
13301980 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror) 13301980 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)
13301990 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk 13301990 Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk
13301995 Färdigbehandling av kläder 13301995 Färdigbehandling av kläder
13911100 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå 13911100 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå
13911910 Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror) 13911910 Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror)
13911920 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls 13911920 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls
13921130 Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning 13921130 Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning
13921150 Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning 13921150 Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning
13921190 Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning 13921190 Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning
13921230 Sänglinne av trikå 13921230 Sänglinne av trikå
13921253 Sänglinne av bomull, ej trikå 13921253 Sänglinne av bomull, ej trikå
13921255 Sänglinne av lin eller rami, ej trikå 13921255 Sänglinne av lin eller rami, ej trikå
13921259 Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami 13921259 Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami
13921270 Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå 13921270 Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå
13921330 Bordslinne av trikå 13921330 Bordslinne av trikå
13921353 Bordslinne av bomull, ej trikå 13921353 Bordslinne av bomull, ej trikå
13921355 Bordslinne av lin, ej trikå 13921355 Bordslinne av lin, ej trikå
13921359 Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin) 13921359 Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin)
13921370 Bordslinne, bondad duk av konstfibrer 13921370 Bordslinne, bondad duk av konstfibrer
13921430 Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull 13921430 Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull
13921450 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull) 13921450 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull)
13921470 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer 13921470 Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer
13921530 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå 13921530 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå
13921550 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk 13921550 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk
13921570 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda 13921570 Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda
13921620 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade 13921620 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade
13921640 Sängöverkast (ej duntäcken) 13921640 Sängöverkast (ej duntäcken)
13921660 Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast) 13921660 Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast)
13921680 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar 13921680 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar
13922130 Säckar och påsar av bomull, till emballage 13922130 Säckar och påsar av bomull, till emballage
13922150 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå 13922150 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå
13922170 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå 13922170 Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå
13922190 Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor) 13922190 Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor)
13922210 Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar) 13922210 Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar)
13922230 Tält, inkl. förtält till husvagnar 13922230 Tält, inkl. förtält till husvagnar
13922250 Segel 13922250 Segel
13922270 Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar) 13922270 Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar)
13922300 Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa 13922300 Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa
13922430 Sovsäckar 13922430 Sovsäckar
13922493 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar 13922493 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar
13922499 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar 13922499 Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar
13922953 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk 13922953 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk
13922957 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk 13922957 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk
13922999 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor) 13922999 Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)
13931100 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna 13931100 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna
13931200 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade) 13931200 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)
13931300 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade 13931300 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade
13931930 Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade 13931930 Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade
13931990 Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt) 13931990 Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt)
13941130 Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn) 13941130 Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn)
13941153 Skördegarn av sisal 13941153 Skördegarn av sisal
13941155 Skördegarn av polyeten eller polypropen 13941155 Skördegarn av polyeten eller polypropen
13941160 Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt på mer än 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn) 13941160 Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt > 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn)
13941170 Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt på högst 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn) 13941170 Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt <= 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn)
13941190 Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer) 13941190 Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer)
13941233 Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar 13941233 Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar
13941235 Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar 13941235 Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar
13941253 Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät) 13941253 Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)
13941255 Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät) 13941255 Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)
13941259 Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider) 13941259 Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider)
13941280 Varor av surrningsgarn eller tågvirke 13941280 Varor av surrningsgarn eller tågvirke
1394200000 Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke) 1394200000 Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)
13951010 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på högst 25 g/m² 13951010 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt <= 25 g/m²
13951020 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 25 men högst 70 g/m² 13951020 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 25 men <= 70 g/m²
13951030 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 70 men högst 150 g/m² 13951030 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 70 men <= 150 g/m²
13951050 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 150 g/m² 13951050 Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 150 g/m²
13951070 Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror 13951070 Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror
13961100 Metalliserat garn (även överspunnet) 13961100 Metalliserat garn (även överspunnet)
13961200 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål 13961200 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål
13961300 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast 13961300 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast
13961400 Textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda, i.a.n. 13961400 Övriga textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda
13961500 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos 13961500 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos
13961620 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material 13961620 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material
13961650 Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material 13961650 Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material
13961680 Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement) 13961680 Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement)
13961730 Vävda band, ej etiketter, märken o.d. 13961730 Vävda band, ej etiketter, märken o.d.
13961750 Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade) 13961750 Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade)
13961770 Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror) 13961770 Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror)
13991130 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå 13991130 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå
13991150 Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv 13991150 Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991170 Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv 13991170 Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991230 Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv 13991230 Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv
13991250 Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv (utom broderier utan synlig botten) 13991250 Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv (utom broderier utan synlig botten)
13991270 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull 13991270 Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull
13991300 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad, i.a.n. 13991300 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
13991400 Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial 13991400 Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial
13991500 Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av <= 5 mm; sniljgarn; chainettegarn 13991500 Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av <= 5 mm; sniljgarn; chainettegarn
13991600 Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier 13991600 Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier
13991900 Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel 13991900 Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel
14111000 Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon) 14111000 Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon)
14121120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 14121120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 14121130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 14121240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14121250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 14121250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14122120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 14122120 Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 14122130 Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 14122240 Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14122250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 14122250 Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14123013 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar 14123013 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar
14123023 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor 14123023 Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor
14131110 Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor) 14131110 Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor)
14131120 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor) 14131120 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor)
14131230 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar 14131230 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar
14131260 Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar 14131260 Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar
14131270 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar 14131270 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar
14131310 Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor) 14131310 Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)
14131320 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor) 14131320 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)
14131430 Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor 14131430 Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131460 Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor 14131460 Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131470 Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor 14131470 Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131480 Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor 14131480 Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor
14131490 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor 14131490 Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor
14132115 Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar 14132115 Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar
14132130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar 14132130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar
14132200 Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14132200 Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
14132300 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar 14132300 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
14132442 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder) 14132442 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder)
14132444 Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder) 14132444 Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132445 Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder) 14132445 Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132448 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå) 14132448 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå)
14132449 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå) 14132449 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå)
14132455 Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder) 14132455 Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14132460 Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå) 14132460 Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå)
14133115 Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor 14133115 Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor
14133130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor 14133130 Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor
14133200 Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133200 Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133330 Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133330 Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133470 Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133470 Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133480 Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133480 Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133542 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder) 14133542 Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder)
14133548 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder) 14133548 Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder)
14133549 Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor 14133549 Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor
14133551 Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder) 14133551 Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)
14133561 Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133561 Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133563 Hängselbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer, (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor, och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor 14133563 Hängselbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer, (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor, och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor
14133565 Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14133565 Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14133569 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå) 14133569 Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå)
14141100 Skjortor för män eller pojkar, av trikå 14141100 Skjortor för män eller pojkar, av trikå
14141220 Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts) 14141220 Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts)
14141230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå 14141230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå
14141240 Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå 14141240 Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå
14141310 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå 14141310 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå
14141420 Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts) 14141420 Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts)
14141430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå 14141430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå
14141440 Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå 14141440 Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå
14141450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå 14141450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå
14142100 Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå) 14142100 Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå)
14142220 Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå) 14142220 Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå)
14142230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå) 14142230 Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå)
14142240 Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå) 14142240 Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå)
14142300 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14142300 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14142430 Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14142450 Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142460 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14142460 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14142480 Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå) 14142480 Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå)
14142489 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå) 14142489 Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå)
14142530 Bysthållare 14142530 Bysthållare
14142550 Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band) 14142550 Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band)
14142570 Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana 14142570 Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana
14143000 T-tröjor och undertröjor, av trikå 14143000 T-tröjor och undertröjor, av trikå
14191100 Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa) 14191100 Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa)
14191210 Träningsoveraller, av trikå 14191210 Träningsoveraller, av trikå
14191230 Skiddräkter, av trikå 14191230 Skiddräkter, av trikå
14191240 Badkläder, för män eller pojkar, av trikå 14191240 Badkläder, för män eller pojkar, av trikå
14191250 Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå 14191250 Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå
14191290 Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm) 14191290 Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm)
14191300 Handskar, vantar och tumvantar, av trikå 14191300 Handskar, vantar och tumvantar, av trikå
14191930 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå 14191930 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå
14191960 Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.) 14191960 Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)
14192150 Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor) 14192150 Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)
14192210 Andra kläder för män eller pojkar i.a.n., inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå) 14192210 Övriga kläder för män eller pojkar, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)
14192220 Andra kläder för kvinnor eller flickor i.a.n., inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå) 14192220 Övriga kläder för kvinnor eller flickor, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)
14192230 Skiddräkter, ej av trikå 14192230 Skiddräkter, ej av trikå
14192240 Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå) 14192240 Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå)
14192250 Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå) 14192250 Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)
14192310 Näsdukar 14192310 Näsdukar
14192333 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå) 14192333 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)
14192338 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå) 14192338 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)
14192353 Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå) 14192353 Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)
14192358 Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå) 14192358 Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)
14192370 Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå) 14192370 Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå)
14192396 Konfektionerade tillbehör till kläder, delar av kläder eller av tillbehör till kläder, av textilmaterial, i.a.n., och delar därav (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar och delar därav; ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej stickade eller virkade) 14192396 Konfektionerade tillbehör till kläder, delar av kläder eller av tillbehör till kläder, av textilmaterial, e.k.a., och delar därav (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar och delar därav; ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej stickade eller virkade)
14193175 Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar) 14193175 Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar)
14193180 Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder 14193180 Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder
14193190 Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar) 14193190 Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar)
14193200 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader 14193200 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader
14194130 Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte 14194130 Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte
14194150 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering 14194150 Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering
14194230 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc. 14194230 Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc.
14194250 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material 14194250 Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material
14194270 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material 14194270 Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material
14194300 Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader 14194300 Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader
14201030 Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader) 14201030 Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader)
14201090 Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader) 14201090 Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader)
14311033 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex 14311033 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex
14311035 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt >= 67 decitex 14311035 Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt >= 67 decitex
14311037 Strumpbyxor o.d. trikåer av textilmaterial (utom strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt strumpor och trikåer för spädbarn) 14311037 Strumpbyxor o.d. trikåer av textilmaterial (utom strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt strumpor och trikåer för spädbarn)
14311050 Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex 14311050 Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex
14311090 Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt på mindre än 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor) 14311090 Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor)
14391031 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g) 14391031 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)
14391032 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g) 14391032 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)
14391033 Tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och som väger >= 600 g/styck 14391033 Tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och som väger >= 600 g/styck
14391053 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull 14391053 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull
14391055 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer 14391055 Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer
14391061 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage) 14391061 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391062 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage) 14391062 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391071 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage) 14391071 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391072 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage) 14391072 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)
14391090 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer 14391090 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer
15111030 Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade 15111030 Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade
15111050 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm) 15111050 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm)
15112100 Sämskläder inkl. kombinationssämskläder 15112100 Sämskläder inkl. kombinationssämskläder
15112200 Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder 15112200 Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder
15113100 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar 15113100 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar
15113200 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar 15113200 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar
15113300 Läder av hästdjur, utan hår 15113300 Läder av hästdjur, utan hår
15114130 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder) 15114130 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder)
15114150 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder) 15114150 Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15114230 Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder) 15114230 Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder)
15114250 Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder) 15114250 Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15114330 Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat 15114330 Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat
15114350 Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder) 15114350 Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)
15115100 Läder av andra djur, utan hår 15115100 Läder av andra djur
15115200 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor 15115200 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor
15121110 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet ridspön och piskor och delar av dessa, draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, hundtäcken o.d.), av alla slags material 15121110 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet ridspön och piskor och delar av dessa, draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, hundtäcken o.d.), av alla slags material
15121210 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material 15121210 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material
15121220 Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material 15121220 Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material
15121230 Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan 15121230 Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan
15121250 Fodral och etuier, i.a.n. 15121250 Övriga fodral och etuier o.d.
15121270 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset) 15121270 Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset)
15121300 Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall 15121300 Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall
15121930 Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål 15121930 Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål
15121960 Varor av läder eller konstläder, i.a.n. 15121960 Andra varor av läder eller konstläder
15201100 Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall) 15201100 Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201210 Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops) 15201210 Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops)
15201231 Skodon med överdel av gummi el. plast 15201231 Skodon med överdel av gummi el. plast
15201237 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor) 15201237 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor)
15201330 Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor) 15201330 Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor)
15201351 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall) 15201351 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201352 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall) 15201352 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201353 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall) 15201353 Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)
15201361 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops) 15201361 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops)
15201362 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops) 15201362 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops)
15201363 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops) 15201363 Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops)
15201370 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor) 15201370 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor)
15201380 Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder 15201380 Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder
15201444 Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor) 15201444 Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor)
15201445 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk 15201445 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk
15201446 Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder) 15201446 Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder)
15202100 Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor) 15202100 Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)
15202900 Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor 15202900 Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor
15203120 Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast 15203120 Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast
15203150 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall 15203150 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall
15203200 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och andra skodon, i.a.n. 15203200 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon
15204020 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder 15204020 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder
15204050 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder 15204050 Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder
15204080 Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material 15204080 Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material
16101134 Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm 16101134 Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm
16101136 Furu (Pinus sylvestris L.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm 16101136 Furu (Pinus sylvestris L.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm
16101138 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm (utom gran (Picea abies Karst.), ädelgran (Abies alba Mill.) och furu (Pinus sylvestris L.)) 16101138 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom gran (Picea abies Karst.), ädelgran (Abies alba Mill.) och furu (Pinus sylvestris L.))
16101250 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm (utom virke av barrträ eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek) 16101250 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom virke av barrträ eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek)
16101271 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek på mer än 6 mm 16101271 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm
16101277 Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad 16101277 Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad
16101300 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade 16101300 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade
16102110 Virke av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav) 16102110 Virke av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)
16102210 Virke av bambu, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat 16102210 Virke av bambu, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat
16102300 Virke, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (utom virke av barrträ eller bambu) 16102300 Virke, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (utom virke av barrträ eller bambu)
16102400 Träull; trämjöl 16102400 Träull; trämjöl
16102503 Trä i form av flis eller spån, av barrträ 16102503 Trä i form av flis eller spån, av barrträ
16102505 Trä i form av flis eller spån, av lövträ 16102505 Trä i form av flis eller spån, av lövträ
16103116 Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel 16103116 Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel
16103200 Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade 16103200 Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade
16103900 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar 16103900 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar
16109100 Torkning, impregnering o.d. behandling av trä 16109100 Torkning, impregnering o.d. behandling av trä
16211100 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu 16211100 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu
16211200 Spånskivor av trä 16211200 Spånskivor av trä
16211316 Oriented strand board (OSB) av trä 16211316 Oriented strand board (OSB) av trä
16211419 Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB]) 16211419 Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB])
16211450 Spånskivor och liknande skivor av vedartade material (utom trä) 16211450 Spånskivor och liknande skivor av vedartade material (utom trä)
16211523 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på högst 5 mm 16211523 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av högst 5 mm
16211526 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på mer än 5 mm men högst 9 mm 16211526 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm
16211529 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på mer än 9 mm 16211529 Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 9 mm
16211543 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på mer än 0,8 g/cm3 16211543 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,8 g/cm³
16211546 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3 16211546 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³
16211549 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på högst 0,5 g/cm3 16211549 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g/cm³
16211600 Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av barrträ 16211600 Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av barrträ
16211711 Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek på högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag 16211711 Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag
16211800 Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av annat träslag 16211800 Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av annat träslag
16212100 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former 16212100 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
16212210 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av barrträ 16212210 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av barrträ
16212300 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av tropiska träslag 16212300 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av tropiska träslag
16212400 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av annat träslag än barrträ och tropiska träslag 16212400 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av annat träslag än barrträ och tropiska träslag
16221030 Sammansatta parkettstavar för mosaikparkett 16221030 Sammansatta parkettstavar för mosaikparkett
16221060 Sammansatta parkettstavar, ej för mosaikparkett 16221060 Sammansatta parkettstavar, ej för mosaikparkett
16231110 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä 16231110 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä
16231150 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä 16231150 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
16231200 Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä 16231200 Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä
16231900 Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) 16231900 Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)
16232000 Monteringsfärdiga trähus 16232000 Monteringsfärdiga trähus
16241133 Lastpallar och pallkragar, av trä 16241133 Lastpallar och pallkragar, av trä
16241135 Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar) 16241135 Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar)
16241200 Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav 16241200 Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav
16241320 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor) 16241320 Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor)
16241350 Kabeltrummor av trä 16241350 Kabeltrummor av trä
16291130 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä 16291130 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä
16291180 Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor 16291180 Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor
16291200 Bords- och köksartiklar, av trä 16291200 Bords- och köksartiklar, av trä
16291300 Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare 16291300 Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare
16291420 Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d. 16291420 Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d.
16291491 Andra varor av trä (exkl. pallkragar och träkistor) 16291491 Andra varor av trä (exkl. pallkragar och träkistor)
16291500 Pelletar och briketter, av pressat och agglomererat trä och av träavfall och restprodukter av trä 16291500 Pelletar och briketter, av pressat och agglomererat trä och vegetabiliskt avfall och restprodukter
16292130 Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork) 16292130 Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork)
16292150 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor 16292150 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor
16292250 Korkar, av naturkork 16292250 Korkar, av naturkork
16292290 Varor av naturkork, ej korkar 16292290 Varor av naturkork, ej korkar
16292320 Korkar, cylindriska, för mousserande vin, av presskork, även med påsatt skiva av naturkork 16292320 Korkar, cylindriska, för mousserande vin, av presskork, även med påsatt skiva av naturkork
16292350 Korkar, cylindriska, av presskork (utom för mousserande vin) 16292350 Korkar, cylindriska, av presskork (utom för mousserande vin)
16292380 Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar) 16292380 Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar)
16292400 Presskork; andra varor av presskork, i.a.n. 16292400 Presskork; diverse andra varor av presskork
16292500 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 16292500 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
17111100 Dissolvingmassa av ved 17111100 Dissolvingmassa av ved
17111200 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa 17111200 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa
17111300 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa 17111300 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa
17111400 Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved 17111400 Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved
17121100 Tidningspapper i rullar eller ark 17121100 Tidningspapper i rullar eller ark
17121200 Papper och papp, handgjorda 17121200 Papper och papp, handgjorda
17121300 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper 17121300 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper
17121410 Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på mindre än 40 g/m² 17121410 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande < 40 g/m²
17121435 Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på minst 40 g/m² men högst 150 g/m², i rullar 17121435 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i rullar
17121439 Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på minst 40 g/m² men högst 150 g/m², ark 17121439 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i ark
17121450 Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på mer än 150 g/m² 17121450 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande > 150 g/m²
17121470 Grafiskt papper och papp, med mer än 10 % mekanisk massa 17121470 Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av > 10 viktprocent av totala fiberinnehållet
17122030 Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick 17122030 Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick
17122055 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd på mer än 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida har än längd på mer än 36 cm i ovikt skick, med en vikt på högst 25 g/m² per skikt 17122055 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes <= 25 g/m² per skikt
17122057 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd på mer än 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida har än längd på mer än 36 cm i ovikt skick, med en vikt på mer än 25 g/m² per skikt 17122057 Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes > 25 g/m² per skikt
17122090 Råpapper för hushållsbruk: andra 17122090 Annat råpapper för hushållsbruk
17123100 Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor) 17123100 Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17123200 Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor) 17123200 Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17123300 Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting) 17123300 Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)
17123400 Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper 17123400 Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper
17123520 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), med en vikt på högst 150 g/m², i rullar eller ark 17123520 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt <= 150 g/m², i rullar eller ark
17123540 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), med en vikt på mer än 150 g/m², i rullar eller ark 17123540 Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt > 150 g/m², i rullar eller ark
17124120 Oblekt och obestruket kraftsäckpapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor) 17124120 Oblekt och obestruket kraftsäckpapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17124140 Obestruket kraftsäckpapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor) 17124140 Obestruket kraftsäckpapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)
17124160 Obestruket kraftpapper och kraftpapp med en vikt på högst 150 g/m² (exklusive kraftliner och kraftsäckpapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.) 17124160 Obestruket kraftpapper och kraftpapp vägande <= 150 g/m² (exklusive kraftliner och kraftsäckpapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.)
17124180 Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark 17124180 Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark
17124220 Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark 17124220 Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark
17124240 Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på högst 150 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp) 17124240 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, vägande <= 150 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124260 Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på mer än 150 g/m² och mindre än 225 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp) 17124260 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande > 150 g/m² < 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124280 Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på minst 225 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp) 17124280 Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande >= 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)
17124330 Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark 17124330 Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark
17124360 Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark 17124360 Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark
17124400 Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm) 17124400 Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm)
17125110 Returfiberbaserad obestruken kartong 17125110 Returfiberbaserad obestruken kartong
17125910 Annan obestruken papp 17125910 Annan obestruken papp
17126000 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper 17126000 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper
17127100 Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp 17127100 Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp
17127200 Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade 17127200 Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade
17127336 Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper, med högst 10 % mekanisk och kemimekanisk massa, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt på högst 150 g/m² 17127336 Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper innehållande högst 10 % mekaniska och kemimekaniska fibrer, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt av <= 150 g/m²
17127360 Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mekanisk massa > 10 % 17127360 Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa
17127375 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mer än 10 % mekanisk massa, i rullar 17127375 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i rullar
17127379 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mer än 10 % mekanisk massa, i ark 17127379 Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i ark
17127400 Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17127400 Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen
17127500 Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen 17127500 Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen
17127600 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark 17127600 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark
17127710 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark 17127710 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark
17127733 Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark 17127733 Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark
17127735 Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande) 17127735 Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande)
17127755 Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, med en vikt på mer än 150 g/m², i rullar eller ark (utom med lim och klister) 17127755 Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), med en vikt av > 150 g/m², i rullar eller ark
17127759 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller ark (utom med lim och klister, blekt, med en vikt på mer än 150 g/m²) 17127759 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), i rullar eller ark (exkl. blekt, med en vikt av > 150 g/m²)
17127770 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark 17127770 Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark
17127780 Andra papper och papp, överdragna m.m., i.a.n. 17127780 Övrigt papper och papp, överdragna m.m.
17127820 Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa på mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet) 17127820 Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)
17127850 Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna 17127850 Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna
17127953 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta 17127953 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta
17127955 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt 17127955 Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt
17127970 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark 17127970 Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark
17211100 Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark 17211100 Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark
17211230 Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av >= 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17211230 Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av >= 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17211250 Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av >= 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17211250 Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av >= 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17211300 Kartonger, askar och lådor av wellpapp 17211300 Kartonger, askar och lådor av wellpapp
17211400 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp 17211400 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp
17211530 Andra förpackningar, även fodral till grammofonskivor, i.a.n. 17211530 Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor
17211550 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp 17211550 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp
17221120 Toalettpapper 17221120 Toalettpapper
17221140 Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17221140 Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221160 Handdukar av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17221160 Handdukar av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221180 Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17221180 Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221210 Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd 17221210 Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd
17221220 Sanitetsbindor, tamponger o.d., av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer 17221220 Sanitetsbindor, tamponger o.d., av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
17221230 Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej toalettpapper, sanitetsbindor, tamponger o.d.) 17221230 Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej toalettpapper, sanitetsbindor, tamponger o.d.)
17221240 Vadd; andra varor av vadd 17221240 Vadd; andra varor av vadd
17221250 Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej näsdukar, huvudbonader) 17221250 Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej näsdukar, huvudbonader)
17221260 Sanitetsbindor, tamponger och liknande artiklar, av andra textilmaterial (utom av vadd av textilmaterial) 13922993 Sanitetsbindor, tamponger och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)
17221270 Blöjor till spädbarn, av andra textilmaterial (utom av vadd av textilmaterial) 13922997 Blöjor till spädbarn och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)
17221290 Hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar av papper etc., i.a.n. 17221290 Andra hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar, av papper etc
17221300 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp 17221300 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
17231100 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning 17231100 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning
17231230 Kuvert av papper eller papp 17231230 Kuvert av papper eller papp
17231250 Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort av papper eller papp 17231250 Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort av papper eller papp
17231270 Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 17231270 Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.
17231313 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper eller papp 17231313 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper eller papp
17231315 Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller papp 17231315 Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller papp
17231317 Dagböcker, av papper eller papp 17231317 Dagböcker, av papper eller papp
17231319 Möteskalendrar, adressböcker o.d., av papper eller papp (ej dagböcker) 17231319 Möteskalendrar, adressböcker o.d., av papper eller papp (ej dagböcker)
17231330 Skrivböcker, av papper eller papp 17231330 Skrivböcker, av papper eller papp
17231350 Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar, av papper eller papp 17231350 Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar, av papper eller papp
17231370 Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp 17231370 Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp
17231380 Album för prover eller samlingar, av papper eller papp 17231380 Album för prover eller samlingar, av papper eller papp
17231390 Läskblock, bokomslag och liknande varor av papper och papp 17231390 Läskblock, bokomslag och liknande varor av papper och papp
17231400 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade 17231400 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade
17241100 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper 17241100 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper
17241200 Väggbeklädnader av textilmaterial (textiltapeter) 17241200 Väggbeklädnader av textilmaterial (textiltapeter)
17291120 Självhäftande etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta 17291120 Självhäftande etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta
17291140 Etiketter av alla slag (ej självhäftande), av papper eller papp, tryckta 17291140 Etiketter av alla slag (ej självhäftande), av papper eller papp, tryckta
17291160 Självhäftande etiketter av alla slag (exklusive tryckta), av papper eller papp 17291160 Självhäftande etiketter av alla slag (exklusive tryckta), av papper eller papp
17291180 Etiketter av alla slag (ej självhäftande och tryckta), av papper eller papp 17291180 Etiketter av alla slag (ej självhäftande och tryckta), av papper eller papp
17291200 Filterblock och filterplattor av pappersmassa 17291200 Filterblock och filterplattor av pappersmassa
17291910 Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm eller i form av häften; cigaretthylsor 17291910 Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm eller i form av häften; cigaretthylsor
17291920 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn 17291920 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn
17291930 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, exkl. sådana slag som används för uppspolning av textilgarn 17291930 Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, exkl. sådana slag som används för uppspolning av textilgarn
17291951 Filtrerpapper och filtrerpapp, tillformade 17291951 Filtrerpapper och filtrerpapp, tillformade
17291955 Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater 17291955 Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater
17291957 Formpressade artiklar av pappersmassa 17291957 Formpressade artiklar av pappersmassa
17291985 Andra artiklar av papper eller papp, i.a.n. 17291985 Andra artiklar av papper eller papp
18111000 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna minst fyra gånger per vecka 18111000 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna minst fyra gånger per vecka
18121100 Nya frimärken, stämpelpapper, checkblanketter, sedlar etc. 18121100 Nya frimärken, stämpelpapper, checkblanketter, sedlar etc.
18121230 Tryckta affärskataloger 18121230 Tryckta affärskataloger
18121250 Reklamtryckalster (exkl. affärskataloger) 18121250 Reklamtryckalster (exkl. affärskataloger)
18121300 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka 18121300 Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
18121407 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad 18121407 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad
18121414 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster (utom i form av enstaka blad) 18121414 Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster (utom i form av enstaka blad)
18121421 Tryckta bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn 18121421 Tryckta bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
18121428 Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana 18121428 Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana
18121435 Tryckta kartor av alla slag i bokform 18121435 Tryckta kartor av alla slag i bokform
18121442 Tryckta kartor av alla slag (utom i bokform) 18121442 Tryckta kartor av alla slag (utom i bokform)
18121449 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck 18121449 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck
18121456 Tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning 18121456 Tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning
18121463 Tryckta bilder, planscher och fotografier 18121463 Tryckta bilder, planscher och fotografier
18121610 Tryck på textilier 18121610 Tryck på textilier
18121620 Tryck på andra material än textilier eller papper 18121620 Tryck på andra material än textilier eller papper
18121910 Tryckta almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock 18121910 Tryckta almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock
18121920 Tryckta musiknoter (inkl. punktskriftsnoter) 18121920 Tryckta musiknoter (inkl. punktskriftsnoter)
18121930 Dekalkomanier 18121930 Dekalkomanier
18121990 Andra tryckalster, i.a.n. 18121990 Övriga tryckalster
18131000 Utarbetande och framställning av tryckplåtar 18131000 Utarbetande och framställning av tryckplåtar
18132000 Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 18132000 Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar
18133000 Andra grafiska arbeten 18133000 Andra grafiska arbeten
18141010 Bokbindning och annat slutarbete av böcker och liknande (vikning, ihopsättning, häftning, limning, skärning, tillverkning av omslag) 18141010 Bokbindning och annat slutarbete av böcker och liknande (vikning, ihopsättning, häftning, limning, skärning, tillverkning av omslag)
18141030 Bokbindning och annat slutarbete av broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial (vikning, ihopsättning, häftning, skärning) 18141030 Bokbindning och annat slutarbete av broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial (vikning, ihopsättning, häftning, skärning)
18141050 Bokbindning och annat slutarbete av tryckalster av papper och papp (ej slutarbete av böcker, broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial) 18141050 Bokbindning och annat slutarbete av tryckalster av papper och papp (ej slutarbete av böcker, broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial)
18201010 Reproduktion av ljud på grammofonskivor 18201010 Reproduktion av ljud på grammofonskivor
18201030 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av <= 4 mm 18201030 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av <= 4 mm
18201050 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av > 4 mm men <= 6,5 mm 18201050 Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av > 4 mm men <= 6,5 mm
18201070 Reproduktion av ljud på cd-skivor 18201070 Reproduktion av ljud på cd-skivor
18202050 Reproduktion av ljud och bild på videomagnetband med en bredd av > 6,5 mm 18202050 Reproduktion av ljud och bild på videomagnetband med en bredd av > 6,5 mm
18202070 Reproduktion av videoskivor m.m. (ej magnetband) 18202070 Reproduktion av videoskivor m.m. (ej magnetband)
18203030 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på <= 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar) 18203030 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på <= 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)
18203050 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på > 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar) 18203050 Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på > 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)
18203070 Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer (ej magnetband, ljud- eller bildinspelningar) 18203070 Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer (ej magnetband, ljud- eller bildinspelningar)
1910100000 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol 1910100000 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol
1910200000 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror 1910200000 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror
19103000 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck 19103000 Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck
1920210000 Motorbensin 1920210000 Motorbensin
1920220000 Flygbensin 1920220000 Flygbensin
1920230000 Petroleumnafta 1920230000 Petroleumnafta
1920240000 Jetbensin och flygfotogen 1920240000 Jetbensin och flygfotogen
1920250000 Nafta 1920250000 Nafta
1920261000 Gasolja, exklusive dieselolja 1920261000 Gasolja, exklusive dieselolja
1920262000 Dieselolja 1920262000 Dieselolja
1920270000 Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat 1920270000 Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat
1920280000 Övriga eldningsoljor 1920280000 Övriga eldningsoljor
1920290000 Smörjoljor; övriga tungoljor 1920290000 Smörjoljor; övriga tungoljor
1920310000 Propan och butan, förtätade till vätska 1920310000 Propan och butan, förtätade till vätska
1920320000 Eten, propen, buten och butadien 1920320000 Eten, propen, buten och butadien
1920390000 Andra petroleumgaser eller gasformiga kolväten, med undantag av naturgas 1920390000 Andra petroleumgaser eller gasformiga kolväten, med undantag av naturgas
1920410000 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer 1920410000 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer
1920420000 Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum 1920420000 Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum
20111120 Argon 20111120 Argon
20111140 Helium 20111130 Ädelgaser, ej argon
20111150 Hydrogen (väte) 20111150 Hydrogen (väte)
20111160 Nitrogen (kväve) 20111160 Nitrogen (kväve)
20111170 Oxygen (syre) 20111170 Oxygen (syre)
20111190 Andra ädelgaser (neon, krypton och xenon) 20111130 Ädelgaser, ej argon
20111230 Koldioxid (kolsyra) 20111230 Koldioxid (kolsyra)
20111250 Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid 20111250 Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid
20111270 Kväveoxider 20111270 Kväveoxider
20111290 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid, kväveoxider, kiseldioxid, svaveldioxid, koldioxid) 20111290 Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid, kväveoxider, kiseldioxid, svaveldioxid, koldioxid)
20111300 Flytande luft, komprimerad luft 20111300 Flytande luft, komprimerad luft
20121130 Zinkoxid; zinkperoxid 20121130 Zinkoxid; zinkperoxid
20121150 Titanoxider 20121150 Titanoxider
20121210 Manganoxider: mangandioxid 20121200 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20121220 Manganoxider: manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan 20121200 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20121230 Manganoxider: manganoxid innehållande mindre än 77 viktprocent mangan 20121200 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20121240 Oxider och hydroxider av krom, bly och koppar 20121200 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
20121910 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3 20121910 Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3
20121930 Koboltoxider och kobolthydroxider, kommersiella koboltoxider 20121930 Koboltoxider och kobolthydroxider, kommersiella koboltoxider
20121955 Litiumoxid och litiumhydroxid 20121950 Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid
20121960 Vanadinoxider och vanadinhydroxider 20121950 Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid
20121965 Nickeloxider och nickelhydroxider 20121950 Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid
20121970 Germaniumoxider och zirkoniumdioxid 20121950 Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid
20121973 Moly