code;level;classificationItemName; "'1'";1;"Chefer och högre tjänstemän"; "'11'";2;"Högre tjänstemän och chefer i organisationer"; "'111'";3;"Högre tjänstemän"; "'1110'";4;"Högre tjänstemän"; "'11101'";5;"Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning"; "'11102'";5;"Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning"; "'11103'";5;"Direktörer inom stads- och kommunförvaltning"; "'114'";3;"Chefer i organisationer"; "'1141'";4;"Partiledare"; "'1142'";4;"Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer"; "'1143'";4;"Chefer i andra organisationer"; "'12'";2;"Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter"; "'121'";3;"Generaldirektörer och verkställande direktörer"; "'1210'";4;"Generaldirektörer och verkställande direktörer"; "'122'";3;"Drift- och verksamhetschefer"; "'1221'";4;"Driftchefer inom jord- och skogsbruk"; "'1222'";4;"Driftchefer inom industri"; "'1223'";4;"Driftchefer inom byggverksamhet"; "'1224'";4;"Driftchefer inom handel m.m."; "'1225'";4;"Hotell- och restaurangchefer"; "'1226'";4;"Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation"; "'1227'";4;"Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m."; "'1228'";4;"Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d."; "'1229'";4;"Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter"; "'12291'";5;"Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning"; "'12292'";5;"Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster"; "'12293'";5;"Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet"; "'12294'";5;"Verksamhetschefer inom kulturverksamhet"; "'12299'";5;"Övriga drift- och verksamhetschefer"; "'123'";3;"Chefer för särskilda funktioner"; "'1231'";4;"Ekonomichefer och administrativa chefer"; "'1232'";4;"Personalchefer"; "'1233'";4;"Försäljnings- och marknadsföringschefer"; "'1234'";4;"Reklam- och informationschefer, PR-chefer"; "'1235'";4;"Inköps- och lagerchefer"; "'1236'";4;"Datachefer"; "'1237'";4;"Forsknings- och utvecklingschefer"; "'1239'";4;"Övriga chefer inom specialområden"; "'13'";2;"Chefer för mindre företag och enheter"; "'131'";3;"Chefer för mindre företag och enheter"; "'1311'";4;"Chefer för mindre företag inom jord- och skogsbruk"; "'1312'";4;"Chefer för mindre företag inom tillverkning"; "'1313'";4;"Småföretagare inom byggbranschen"; "'1314'";4;"Småföretagare inom handel o.d."; "'1315'";4;"Småföretagare inom hotell- och restaurangbranschen"; "'1316'";4;"Småföretagare inom transport, lager och datakommunikation"; "'1317'";4;"Småföretagare inom företagsservice"; "'1318'";4;"Småföretagare inom städsektorn och skönhetsvård o.d."; "'1319'";4;"Övriga chefer för mindre företag och arbetsgivarföretagare"; "'2'";1;"Specialister"; "'21'";2;"Specialister inom matematik och naturvetenskaper och tekniska vetenskaper"; "'211'";3;"Specialister inom fysik och kemi"; "'2111'";4;"Fysiker och astronomer"; "'2112'";4;"Meteorologer"; "'2113'";4;"Kemister"; "'2114'";4;"Geologer och geofysiker"; "'212'";3;"Specialister inom matematik och statistik"; "'2121'";4;"Matematiker m.fl."; "'2122'";4;"Statistiker m.fl."; "'213'";3;"Dataspecialister"; "'2131'";4;"Dataplanerare och -programmerare, systemplanerare"; "'2139'";4;"Övriga dataspecialister"; "'214'";3;"Specialister inom teknik"; "'2141'";4;"Specialister inom husbyggande"; "'2142'";4;"Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad"; "'2143'";4;"Specialister inom elteknik"; "'2144'";4;"Specialister inom elektronik och informationsteknik"; "'2145'";4;"Specialister inom maskinteknik"; "'2146'";4;"Specialister inom träförädling och kemisk processteknik"; "'2147'";4;"Specialister inom processteknik inom bergsindustrin"; "'2148'";4;"Specialister inom kartläggning och lantmäteri"; "'2149'";4;"Övriga specialister inom teknik"; "'22'";2;"Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård"; "'221'";3;"Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl."; "'2211'";4;"Biologer, botanister, zoologer m.fl."; "'2212'";4;"Farmakologer, patologer m.fl."; "'22121'";5;"Farmakologer, biokemister m.fl."; "'22122'";5;"Patologer"; "'2213'";4;"Specialister inom jord- och skogsbruk"; "'22131'";5;"Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning"; "'22132'";5;"Specialister inom skogsbranschen"; "'222'";3;"Läkare, apotekare och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"; "'2221'";4;"Läkare"; "'22211'";5;"Överläkare"; "'22212'";5;"Specialläkare och avdelningsläkare"; "'22213'";5;"Övriga läkare"; "'2222'";4;"Tandläkare"; "'2223'";4;"Veterinärer"; "'2224'";4;"Provisorer och farmaceuter"; "'2229'";4;"Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister"; "'223'";3;"Sjukskötare, hälsovårdare m.fl."; "'2230'";4;"Sjukskötare, barnmorskor m.fl."; "'22301'";5;"Överskötare"; "'22302'";5;"Avdelningsskötare"; "'22303'";5;"Sjukskötare"; "'22304'";5;"Barnmorskor"; "'22305'";5;"Hälsovårdare"; "'22306'";5;"Röntgenskötare"; "'22307'";5;"Laboratorieskötare"; "'22308'";5;"Tandhygienister"; "'22309'";5;"Fysioterapeuter"; "'23'";2;"Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen"; "'231'";3;"Universitets- och högskollärare"; "'2310'";4;"Universitets- och högskollärare"; "'23101'";5;"Professorer"; "'23102'";5;"Lektorer och överassistenter"; "'23103'";5;"Assistenter och timlärare"; "'232'";3;"Ämneslärare och lektorer"; "'2321'";4;"Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"; "'23211'";5;"Lärare i matematiska ämnen"; "'23212'";5;"Modersmålslärare"; "'23213'";5;"Språklärare"; "'23214'";5;"Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen"; "'23215'";5;"Lärare i praktisk-estetiska ämnen"; "'23219'";5;"Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium"; "'2322'";4;"Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter"; "'23221'";5;"Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor"; "'23222'";5;"Lektorer vid yrkesläroanstalter"; "'2323'";4;"Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare"; "'233'";3;"Klasslärare och barnträdgårdslärare"; "'2331'";4;"Klasslärare"; "'2332'";4;"Barnträdgårdslärare"; "'234'";3;"Speciallärare"; "'2340'";4;"Speciallärare"; "'235'";3;"Övriga specialister inom undervisningsbranschen"; "'2351'";4;"Övriga lärare och utbildningsplanerare"; "'23511'";5;"Utbildningschefer och -planerare samt utbildare"; "'23512'";5;"Lärare i retorik och muntlig framställning"; "'2352'";4;"Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder"; "'2359'";4;"Studiehandledare"; "'24'";2;"Specialister inom övriga branscher"; "'241'";3;"Specialister inom affärslivet och organisationer"; "'2411'";4;"Revisorer, kamrerer m.fl."; "'2412'";4;"Personalplanerare m.fl."; "'2419'";4;"Övriga specialister inom affärslivet och organisationer"; "'24191'";5;"Specialister inom reklam och marknadsföring"; "'24192'";5;"Informatörer"; "'24193'";5;"Konsumentrådgivare m.fl."; "'24194'";5;"Specialister inom organisationer"; "'242'";3;"Specialister inom juridik"; "'2421'";4;"Advokater och åklagare"; "'2422'";4;"Domare"; "'2429'";4;"Övriga specialister inom juridik"; "'243'";3;"Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn"; "'2431'";4;"Arkivarier och specialister inom museisektorn"; "'24311'";5;"Arkivarier"; "'24312'";5;"Specialister inom museisektorn"; "'2432'";4;"Bibliotekarier, informatiker m.fl."; "'244'";3;"Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper"; "'2441'";4;"Nationalekonomer"; "'2442'";4;"Samhälls- och kulturforskare"; "'2443'";4;"Historiker m.fl."; "'2444'";4;"Språkforskare, översättare och tolkar"; "'2445'";4;"Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter"; "'24451'";5;"Psykologer"; "'24452'";5;"Psykoterapeuter"; "'24453'";5;"Talterapeuter"; "'2446'";4;"Specialister inom socialsektorn"; "'24461'";5;"Socialarbetare"; "'24462'";5;"Planerare inom socialsektorn"; "'24463'";5;"Handledare och socialpedagoger"; "'245'";3;"Journalister, konstnärer m.fl."; "'2451'";4;"Journalister, författare m.fl."; "'24511'";5;"Chefredaktörer"; "'24512'";5;"Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker"; "'24513'";5;"Radio- och TV-redaktörer"; "'24514'";5;"Reklamredaktörer"; "'24515'";5;"Författare och dramaturger"; "'2452'";4;"Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl."; "'24521'";5;"Bildkonstnärer"; "'24522'";5;"Grafiska planerare"; "'24523'";5;"Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen"; "'2453'";4;"Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik"; "'2454'";4;"Danskonstnärer"; "'2455'";4;"Skådespelare och regissörer"; "'24551'";5;"Skådespelare"; "'24552'";5;"Teater- och filmregissörer"; "'246'";3;"Präster, församlingslektorer och diakoner"; "'2460'";4;"Präster, församlingslektorer och diakoner"; "'24601'";5;"Präster och församlingslektorer"; "'24602'";5;"Diakoner och diakonissor"; "'247'";3;"Specialister inom den offentliga sektorn"; "'2470'";4;"Specialister inom den offentliga sektorn"; "'24701'";5;"Specialister inom statsförvaltning"; "'24702'";5;"Specialister inom kommunalförvaltning"; "'3'";1;"Experter"; "'31'";2;"Experter inom naturvetenskaper och teknik"; "'311'";3;"Experter inom fysik, kemi och teknik"; "'3111'";4;"Tekniska experter inom naturvetenskaper"; "'3112'";4;"Experter inom byggande och samhällsbyggande"; "'31121'";5;"Experter inom husbyggnad"; "'31122'";5;"Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation"; "'31123'";5;"Experter inom kartläggning och lantmäteri"; "'3113'";4;"Experter inom elteknik"; "'3114'";4;"Experter inom elektronik och informationsteknik"; "'3115'";4;"Experter inom maskinteknik"; "'3116'";4;"Experter inom träförädling och kemisk processteknik"; "'3117'";4;"Experter inom gruvteknisk processteknik"; "'3118'";4;"Tekniska ritare"; "'3119'";4;"Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter"; "'31191'";5;"Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri"; "'31192'";5;"Experter inom grafisk teknik"; "'31193'";5;"Experter inom textil- och beklädnadsindustrin"; "'31199'";5;"Övriga experter inom den tekniska branschen"; "'312'";3;"Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."; "'3120'";4;"Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl."; "'313'";3;"Ljud- och bildtekniker"; "'3131'";4;"Fotografer, bild- och ljudinspelare"; "'3132'";4;"Radio- och TV-kontrollörer"; "'3139'";4;"Övriga ljud- och bildtekniker"; "'314'";3;"Sjö-, flyg-, hamn- och spårtrafikbefäl"; "'3141'";4;"Maskinchefer och -mästare på fartyg"; "'3142'";4;"Fartygsbefäl och styrmän"; "'3143'";4;"Piloter och styrmän"; "'3144'";4;"Flyg-, hamn- och spårtrafikledare"; "'31441'";5;"Flygledare m.fl."; "'31442'";5;"Spårtrafikledare"; "'31443'";5;"Hamntrafikledare"; "'3145'";4;"Flygsäkerhetstekniker m.fl."; "'315'";3;"Säkerhets- och kvalitetsinspektörer"; "'3151'";4;"Byggnads- och brandinspektörer"; "'3152'";4;"Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer"; "'31521'";5;"Arbetarskyddsinspektörer"; "'31522'";5;"Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer"; "'32'";2;"Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård"; "'321'";3;"Experter inom agrikultur och forstvetenskaper"; "'3211'";4;"Laboranter m.fl."; "'3212'";4;"Agrologer och skogsbrukstekniker"; "'32121'";5;"Agrologer"; "'32122'";5;"Skogsbrukstekniker"; "'3213'";4;"Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen"; "'322'";3;"Experter inom hälso- och sjukvård"; "'3222'";4;"Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare"; "'32221'";5;"Hälsoinspektörer"; "'32222'";5;"Miljöskyddsarbetare"; "'3223'";4;"Dietister m.fl."; "'3224'";4;"Optiker"; "'3225'";4;"Tandskötare"; "'3226'";4;"Konditionsskötare, pedikyrister m.fl."; "'3227'";4;"Seminörer m.fl."; "'3228'";4;"Läkemedelsarbetare"; "'3229'";4;"Arbetsterapeut och sysselsättningsledare, naturläkare"; "'323'";3;"Primärskötare, barnskötare, hemvårdare m.fl."; "'3231'";4;"Primärskötare, barnskötare, hemvårdare m.fl."; "'32311'";5;"Primärskötare och närvårdare"; "'32312'";5;"Mentalhälsovårdare"; "'32313'";5;"Medikalvaktmästare - ambulansförare"; "'32314'";5;"Vårdare av utvecklingshämmade"; "'32315'";5;"Hemvårdare"; "'32316'";5;"Barnskötare"; "'33'";2;"Trafiklärare m.fl."; "'334'";3;"Trafiklärare m.fl."; "'3340'";4;"Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl."; "'34'";2;"Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar"; "'341'";3;"Experter inom försäljning och finansiering"; "'3411'";4;"Värdepappers- och valutamäklare"; "'3412'";4;"Försäkringsrepresentanter"; "'3413'";4;"Fastighetsmäklare och disponenter"; "'34131'";5;"Fastighetsmäklare"; "'34132'";5;"Disponenter"; "'3414'";4;"Turistombud och researrangörer"; "'3415'";4;"Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare"; "'34151'";5;"Försäljningsförhandlare och -representanter"; "'34152'";5;"Försäljnings- och exportsekreterare"; "'34153'";5;"Partiförsäljare"; "'3416'";4;"Inköpare"; "'3417'";4;"Skadeinspektörer och auktionister"; "'3419'";4;"Chefer inom försäljning och försäkring"; "'34191'";5;"Bank- och postchefer"; "'34192'";5;"Affärsföreståndare"; "'34193'";5;"Servicestationsföreståndare"; "'34194'";5;"Kontorschefer"; "'342'";3;"Tjänsteförmedlare inom affärslivet"; "'3421'";4;"Agenter"; "'3422'";4;"Speditörer och tullare"; "'3423'";4;"Arbetsförmedlare"; "'3429'";4;"Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet"; "'343'";3;"Administrativa tjänstemän"; "'3431'";4;"Ledningssekreterare, avdelningssekreterare"; "'3432'";4;"Rättegångsombud och utsökningsmän"; "'3433'";4;"Bokförare m.fl."; "'3434'";4;"Statistikförare, intervjuare m.fl."; "'344'";3;"Tulltjänstemän, skatteberedare"; "'3441'";4;"Tulltjänstemän"; "'3442'";4;"Skatteberedare och -inspektörer"; "'3443'";4;"Socialskyddstjänstemän"; "'345'";3;"Kommissarier och överkonstaplar"; "'3450'";4;"Kommissarier och överkonstaplar"; "'346'";3;"Vårdare inom socialsektorn"; "'3460'";4;"Vårdare inom socialsektorn"; "'347'";3;"Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl."; "'3471'";4;"Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl."; "'34711'";5;"Experter inom konst- och konstindustribranschen"; "'34712'";5;"Scriptor m.fl."; "'3472'";4;"Presentatörer i radio, TV m.fl."; "'3473'";4;"Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning"; "'3474'";4;"Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl."; "'3475'";4;"Idrottare, idrottstränare och -ledare m.fl."; "'348'";3;"Församlingsarbetare"; "'3480'";4;"Församlingsarbetare"; "'4'";1;"Kontorspersonal och personal i kundservicearbete"; "'41'";2;"Kontorspersonal"; "'411'";3;"Sekreterare, textbehandlare m.fl."; "'4112'";4;"Textbehandlare"; "'4113'";4;"Dataregistrerare"; "'4114'";4;"Fakturerare"; "'4115'";4;"Sekreterare"; "'412'";3;"Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl."; "'4121'";4;"Löneräknare, kassörer m.fl."; "'4122'";4;"Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen"; "'413'";3;"Kontorstjänstemän inom transport och lager"; "'4131'";4;"Lagerförvaltare m.fl."; "'4133'";4;"Kontorstjänstemän inom transport och spedition"; "'414'";3;"Biblioteks- och -postkontorspersonal m.fl."; "'4141'";4;"Biblioteks-, arkiv- och museianställda"; "'4142'";4;"Posthandläggare och kontorsvaktmästare"; "'41421'";5;"Brevbärare och postsorterare"; "'41422'";5;"Kontorsvaktmästare"; "'419'";3;"Övrig kontorspersonal"; "'4190'";4;"Övrig kontorspersonal"; "'42'";2;"Personal i kundservicearbete"; "'421'";3;"Personal i kundservicearbete inom penningtrafik"; "'4211'";4;"Biljettförsäljare"; "'4212'";4;"Post- och banktjänstemän"; "'4213'";4;"Bingo- och kasinospelsskötare"; "'4214'";4;"Pantlånare"; "'4215'";4;"Inkasserare"; "'422'";3;"Övrig personal i kundservice"; "'4221'";4;"Resebyråtjänstemän"; "'4222'";4;"Receptionister och personal vid informationsdisk"; "'4223'";4;"Växeltelefonister och larmjourhavare"; "'42231'";5;"Växeltelefonister"; "'42232'";5;"Larmjourhavare"; "'5'";1;"Service-, försäljnings- och omsorgspersonal"; "'51'";2;"Service- och omsorgspersonal"; "'511'";3;"Personal inom resetjänster"; "'5111'";4;"Flygvärdinnor, purser m.fl."; "'5112'";4;"Konduktörer m.fl."; "'5113'";4;"Guider och reseledare"; "'512'";3;"Restaurang- och storhushållspersonal"; "'5121'";4;"Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl."; "'51211'";5;"Restaurang- och storhushållsföreståndare"; "'51212'";5;"Städförmän"; "'5122'";4;"Kockar, kokerskor och kallskänkor"; "'5123'";4;"Serveringspersonal"; "'513'";3;"Sjukhusbiträden, hemhjälpare, familjedagvårdare m.fl."; "'5131'";4;"Daghemsbiträden, familjedagvårdare m.fl."; "'5132'";4;"Sjukhus- och vårdbiträden, instrumentvårdare"; "'51321'";5;"Sjukhus- och vårdbiträden"; "'51322'";5;"Instrumentvårdare"; "'5133'";4;"Hemhjälpare, personliga assistenter m.fl."; "'5139'";4;"Veterinärs- och apoteksbiträden"; "'514'";3;"Servicepersonal (personliga tjänster)"; "'5141'";4;"Frisörer, kosmetologer m.fl."; "'51411'";5;"Herr- och damfrisörer"; "'51412'";5;"Skönhetsvårdare"; "'51419'";5;"Baderskor m.fl."; "'5143'";4;"Begravningsbyråpersonal"; "'51431'";5;"Begravningsbyråföreståndare"; "'51432'";5;"Övrig begravningspersonal"; "'5149'";4;"Övrig servicepersonal (personliga tjänster)"; "'516'";3;"Säkerhets- och bevakningspersonal"; "'5161'";4;"Brandmän"; "'5162'";4;"Poliser"; "'5163'";4;"Fångvaktare"; "'5169'";4;"Väktare och ordningsvakter"; "'52'";2;"Försäljare, varudemonstratörer och modeller"; "'521'";3;"Modeller"; "'5210'";4;"Modeller"; "'522'";3;"Försäljare, varudemonstratör"; "'5220'";4;"Försäljare, varudemonstratör"; "'52201'";5;"Varudemonstratör"; "'52202'";5;"Försäljare och butikskassörer"; "'52203'";5;"Specialförsäljare"; "'6'";1;"Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."; "'61'";2;"Jordbrukare, skogsarbetare m.fl."; "'611'";3;"Åker- och trädgårdsodlare"; "'6111'";4;"Åkerodlare och åkerodlingsarbetare"; "'61111'";5;"Åkerodlare"; "'61112'";5;"Arbetsledare och arbetare inom åkerodling"; "'6112'";4;"Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare"; "'61121'";5;"Trädgårds- och växthusodlare"; "'61122'";5;"Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling"; "'61123'";5;"Trädgårds- och växthusarbetare"; "'612'";3;"Husdjursuppfödare och djurskötare"; "'6121'";4;"Husdjursuppfödare"; "'6122'";4;"Husdjursskötare"; "'6123'";4;"Jordbruksavbytare"; "'6129'";4;"Övriga husdjursuppfödare och djurskötare"; "'613'";3;"Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"; "'6130'";4;"Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)"; "'614'";3;"Skogsbrukare och skogsarbetare"; "'6140'";4;"Skogsbrukare och skogsarbetare"; "'615'";3;"Fiskodlare, fiskare och jägare"; "'6151'";4;"Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"; "'61511'";5;"Fiskodlare och fiskodlingsarbetare"; "'61512'";5;"Arbetsledare och arbetare inom fiskodling"; "'6152'";4;"Fiskare"; "'6154'";4;"Viltvårdare och jägare"; "'7'";1;"Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare"; "'71'";2;"Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare"; "'711'";3;"Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl."; "'7111'";4;"Gruv- och stenbrytningsarbetare"; "'7112'";4;"Laddare och sprängare"; "'7113'";4;"Stenhuggare och -skärare m.fl."; "'712'";3;"Byggnadsarbetare m.fl."; "'7121'";4;"Byggnadsarbetare"; "'7122'";4;"Murare och plattläggare"; "'7123'";4;"Armerare"; "'7124'";4;"Timmermän"; "'7129'";4;"Övriga byggnads- och reparationsarbetare m.fl."; "'713'";3;"Byggnadshantverkare"; "'7131'";4;"Takmontörer och -reparatörer"; "'7132'";4;"Golvläggare"; "'7133'";4;"Rappare"; "'7134'";4;"Isoleringsmontörer"; "'7135'";4;"Glasmästare"; "'7136'";4;"Rörläggare"; "'7137'";4;"Byggnadselmontörer"; "'7139'";4;"Övriga byggnadshantverkare"; "'714'";3;"Målare och saneringsarbetare"; "'7141'";4;"Målare"; "'71411'";5;"Byggnadsmålare"; "'71412'";5;"Bilmålare och övriga målare"; "'7143'";4;"Saneringsarbetare och sotare"; "'72'";2;"Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer"; "'721'";3;"Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl."; "'7211'";4;"Formare och kärnmakare"; "'7212'";4;"Svetsare och gasskärare"; "'7213'";4;"Tunnplåtslagare"; "'7214'";4;"Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer"; "'7215'";4;"Kabelläggare och riggare"; "'7216'";4;"Dykare"; "'722'";3;"Smeder, verktygsmakare och maskinställare"; "'7221'";4;"Smeder"; "'7222'";4;"Verktygsmakare och låssmeder"; "'7223'";4;"Maskinställare och verkstadsmekaniker (all round)"; "'7224'";4;"Maskinslipare, -polerare och -vässare"; "'723'";3;"Maskinmontörer och reparatörer"; "'7231'";4;"Motorfordonsmontörer och -reparatörer"; "'7232'";4;"Flygmontörer och -reparatörer"; "'7233'";4;"Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)"; "'724'";3;"El-, tele- och elektronikmontörer och -reparatörer"; "'7241'";4;"Elmontörer och -reparatörer"; "'7242'";4;"Montörer och reparatörer (elektroniska apparater)"; "'72421'";5;"Datamontörer och -reparatörer"; "'72422'";5;"Automationsmontörer och -reparatörer"; "'72423'";5;"Elektronikmontörer och -reparatörer"; "'7244'";4;"Telemontörer och -reparatörer"; "'7245'";4;"Linjemontörer och -reparatörer"; "'73'";2;"Personal inom finmekanik och konstindustri"; "'731'";3;"Finmekaniker"; "'7311'";4;"Instrumentmakare och -reparatörer"; "'7312'";4;"Musikinstrumentmakare och -stämmare"; "'7313'";4;"Juvel-, guld- och silversmeder"; "'732'";3;"Lergjutare, glashyttearbetare m.fl."; "'7321'";4;"Ler- och tegelgjutare, drejare"; "'7322'";4;"Glasblåsare och -skärare m.fl."; "'7323'";4;"Glasgravörer och -etsare"; "'7324'";4;"Dekorationsmålare, glaserare m.fl."; "'733'";3;"Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m."; "'7330'";4;"Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m."; "'734'";3;"Litografer, texttryckare m.fl."; "'7341'";4;"Sättare och layoutmän"; "'7342'";4;"Litografer"; "'7343'";4;"Gravörer och etsare (tryckmedier)"; "'7344'";4;"Fotolaboratoriearbetare"; "'7345'";4;"Bokbinderiarbetare"; "'7346'";4;"Silkes- och textiltryckare"; "'74'";2;"Övriga hantverksarbetare"; "'741'";3;"Slaktare, bagare, mejerister m.fl."; "'7411'";4;"Slaktare, fiskberedare m.fl."; "'7412'";4;"Bagare och konditorer"; "'7413'";4;"Mejerister, ostmästare m.fl."; "'7414'";4;"Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter"; "'7415'";4;"Kvalitetsbedömare (mat och dryck)"; "'7416'";4;"Tillverkare av tobaksprodukter"; "'742'";3;"Trävaruhanterare, snickare m.fl."; "'7421'";4;"Trävaruhanterare, snickare m.fl."; "'7422'";4;"Möbel- och modellsnickare"; "'7423'";4;"Maskinsnickare"; "'7424'";4;"Korgmakare och borstbindare m.fl."; "'743'";3;"Vävare, skräddare m.fl."; "'7431'";4;"Spinnare, kardare m.fl."; "'7432'";4;"Vävare, stickare m.fl."; "'7433'";4;"Skräddare, klänningssömmerskor och modister"; "'7434'";4;"Körsnärer"; "'7435'";4;"Tillskärare och modellmästare"; "'7436'";4;"Broderare och andra textilsömmare"; "'7437'";4;"Tapetserare"; "'744'";3;"Garvare, skinnberedare och skomakare"; "'7441'";4;"Garvare och skinnberedare"; "'7442'";4;"Skomakare, skomodellörer m.fl."; "'8'";1;"Process- och transportarbetare"; "'81'";2;"Processarbetare"; "'811'";3;"Maskinförare i gruv- och stenbrottsarbete"; "'8111'";4;"Vagnsborrare"; "'8112'";4;"Anrikningsarbetare"; "'8113'";4;"Brunnsborrare m.fl."; "'812'";3;"Processarbetare inom metallindustrin"; "'8121'";4;"Hytt- och metallugnsarbetare"; "'8122'";4;"Metallurgiska operatörer"; "'8123'";4;"Värmebehandlingsoperatörer"; "'8124'";4;"Tråd- och rördragare m.fl."; "'813'";3;"Glas- och keramikarbetare"; "'8131'";4;"Glas- och keramikugnsoperatörer"; "'8139'";4;"Övriga industriarbetare (glas och keramik)"; "'814'";3;"Processarbetare (träförädling och papperstillverkning)"; "'8141'";4;"Sågprocessoperatörer"; "'8142'";4;"Maskinoperatörer, pappersmassa- och flisindustri"; "'8143'";4;"Maskinoperatörer, pappers- och kartongindustri"; "'815'";3;"Maskinoperatörer, kemisk industri"; "'8150'";4;"Maskinoperatörer, kemisk industri"; "'816'";3;"Driftmaskinister m.fl."; "'8161'";4;"Driftmaskinister vid kraftverk"; "'8162'";4;"Värmepannsoperatörer"; "'8163'";4;"Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk"; "'817'";3;"Industrirobotoperatörer"; "'8170'";4;"Industrirobotoperatörer"; "'82'";2;"Tillverkare och hopsättare, industriprodukter"; "'821'";3;"Maskinoperatörer, metall- och mineral"; "'8211'";4;"Metallmaskinsoperatörer"; "'8212'";4;"Maskinoperatörer, betongindustri m.m."; "'822'";3;"Maskinoperatörer, kemisk industri"; "'8221'";4;"Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri"; "'8222'";4;"Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri"; "'8223'";4;"Maskinoperatörer, ytbehandling"; "'8224'";4;"Maskinoperatörer, fotografiska produkter"; "'8229'";4;"Övriga maskinoperatörer, kemisk industri"; "'823'";3;"Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri"; "'8231'";4;"Maskinoperatörer, gummiindustri"; "'8232'";4;"Maskinoperatörer, plastindustri"; "'824'";3;"Maskinoperatörer, trävaruindustri"; "'8240'";4;"Maskinoperatörer, trävaruindustri"; "'825'";3;"Tryckare och efterbehandlare samt maskinoperatörer (pappersvaror)"; "'8251'";4;"Maskinoperatörer, tryckeri"; "'8252'";4;"Efterbehandlare"; "'8253'";4;"Maskinoperatörer, pappersvaruindustri"; "'826'";3;"Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri"; "'8261'";4;"Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning"; "'8262'";4;"Maskinoperatörer, vävning och stickning"; "'8263'";4;"Symaskinsoperatörer"; "'8264'";4;"Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning"; "'8265'";4;"Maskinoperatörer, skinn- och läderindustri"; "'8266'";4;"Maskinoperatörer, sko- och väskindustri m.m."; "'8269'";4;"Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri"; "'827'";3;"Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m."; "'8271'";4;"Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning"; "'8272'";4;"Maskinoperatörer, mejeriindustri"; "'8273'";4;"Maskinoperatörer, mjöl- och kryddframställning"; "'8274'";4;"Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri"; "'8275'";4;"Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning m.m."; "'8276'";4;"Maskinoperatörer, sockerindustri"; "'8277'";4;"Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning"; "'8278'";4;"Maskinoperatörer, öl- och vintillverkning m.m."; "'8279'";4;"Maskinoperatörer, tobaksindustri"; "'828'";3;"Montörer, industriprodukter"; "'8281'";4;"Montörer, verkstads- och metallprodukter"; "'8282'";4;"Montörer, elutrustning"; "'8283'";4;"Montörer, elektronik"; "'8284'";4;"Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter"; "'8285'";4;"Montörer, träprodukter m.m."; "'8286'";4;"Montörer, kartong- och textilprodukter m.m."; "'829'";3;"Övriga maskinoperatörer och montörer"; "'8290'";4;"Övriga maskinoperatörer och montörer"; "'83'";2;"Förare m.fl."; "'831'";3;"Lokförare och motorvagnsförare"; "'8311'";4;"Lokförare och motorvagnsförare"; "'8312'";4;"Bangårdspersonal"; "'832'";3;"Fordonsförare"; "'8321'";4;"Motorcykelbud m.fl."; "'8322'";4;"Person- och paketbilsförare"; "'8323'";4;"Buss- och spårvagnsförare"; "'8324'";4;"Lastbils- och specialfordonsförare"; "'833'";3;"Maskinförare"; "'8331'";4;"Förare av jordbruks- och skogsmaskiner m.fl."; "'8332'";4;"Anläggningsmaskinförare m.fl."; "'8333'";4;"Kranförare"; "'8334'";4;"Truckförare och transportörskötare"; "'834'";3;"Matroser, purser"; "'8340'";4;"Matroser, båtsmän"; "'9'";1;"Övriga arbetstagare"; "'91'";2;"Övrig servicepersonal"; "'911'";3;"Gatuförsäljare m.fl."; "'9111'";4;"Gatuförsäljare m.fl."; "'9113'";4;"Hemförsäljare"; "'912'";3;"Skoputsare m.fl."; "'9120'";4;"Skoputsare m.fl."; "'913'";3;"Städare, köksbiträden och tvätteripersonal"; "'9131'";4;"Hembiträden m.fl."; "'9132'";4;"Städare och köksbiträden"; "'91321'";5;"Städare"; "'91322'";5;"Köksbiträden"; "'9133'";4;"Rengörare och pressare"; "'914'";3;"Fastighetspersonal och fönsterputsare m.fl."; "'9141'";4;"Fastighetsskötare"; "'9142'";4;"Fordons- och fönsterputsare m.fl."; "'915'";3;"Bud, vaktmästare och mätaravläsare"; "'9151'";4;"Tidnings- och reklamutdelare, bud"; "'9152'";4;"Dörrvakter och vaktmästare"; "'9153'";4;"Mätaravläsare"; "'916'";3;"Renhållningsarbetare"; "'9161'";4;"Arbetare på avstjälpningsplatser m.fl."; "'9162'";4;"Gatsopare m.fl."; "'92'";2;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk"; "'921'";3;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk"; "'9210'";4;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk"; "'93'";2;"Medhjälpare inom industrin m.fl."; "'931'";3;"Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl."; "'9311'";4;"Medhjälpare i gruvor"; "'9312'";4;"Medhjälpare i anläggningsbranschen"; "'X'";0;"Tuntemattomat"; "'9313'";4;"Medhjälpare i byggbranschen"; "'Y'";0;"Kodittomat"; "'932'";3;"Paketerare och andra medhjälpare inom industrin"; "'9320'";4;"Paketerare, sorterare m.fl."; "'933'";3;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl."; "'9330'";4;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl."; "'0'";1;"Militärer"; "'01'";2;"Militärer"; "'011'";3;"Militärer"; "'0110'";4;"Militärer"; "'01101'";5;"Officerare"; "'01102'";5;"Specialofficerare"; "'01103'";5;"Institutsofficerare"; "'01104'";5;"Yrkesutbildad personal inom militären"; "'01105'";5;"Gräns- och sjöbevakare"; "'01106'";5;"Beväringar";