code;level;classificationItemName; "'SSSSS'";0;"Yrken totalt"; "'0'";1;"Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och konstnärligt arbete"; "'00'";2;"Tekniskt arbete"; "'000'";3;"Arkitekter, byggnadsarkitekter"; "'001'";3;"Byggnadsingenjörer och -tekniker"; "'0011'";4;"Byggnadsingenjörer"; "'0012'";4;"Byggnadstekniker och -arbetsledare"; "'002'";3;"Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt arbete"; "'0021'";4;"Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete"; "'0022'";4;"Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete"; "'003'";3;"Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete"; "'0031'";4;"Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete"; "'0032'";4;"Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete"; "'004'";3;"Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete"; "'0041'";4;"Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete"; "'0042'";4;"Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete"; "'005'";3;"Ingenjörer och tekniker med kemisktekniskt arbete"; "'0051'";4;"Ingenjörer med kemisktekniskt arbete"; "'0052'";4;"Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete"; "'006'";3;"Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"; "'0061'";4;"Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"; "'0062'";4;"Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete"; "'007'";3;"Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhets- områden"; "'0071'";4;"Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden"; "'0072'";4;"Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden"; "'008'";3;"Lantmäteriingenjörer och -tekniker, kartläggare"; "'0081'";4;"Lantmäteriingenjörer"; "'0082'";4;"Lantmäteritekniker och -arbetsledare"; "'0083'";4;"Kartläggare"; "'009'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 00"; "'0091'";4;"Ritare m.fl."; "'0092'";4;"Mätbiträden"; "'0099'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 009"; "'01'";2;"Kemiskt och fysikaliskt arbete"; "'010'";3;"Kemister"; "'011'";3;"Fysiker"; "'012'";3;"Laboranter, laboratoriobiträden"; "'013'";3;"Geologer m.fl."; "'014'";3;"Meteorologer, hydrologer m.fl."; "'0141'";4;"Meteorologer, hydrologer, astronomer"; "'0142'";4;"Väderlekstekniker och väderleksobservatörer"; "'019'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 01"; "'02'";2;"Biologiskt arbete"; "'021'";3;"Biologer"; "'022'";3;"Jordbruksrådgivare och -forskare"; "'0221'";4;"Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare"; "'0222'";4;"Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare"; "'023'";3;"Skogsbruksrådgivare och -forskare"; "'0231'";4;"Skogsbruksforskare"; "'0232'";4;"Skogsbruksrådgivare och -övervakare"; "'029'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 02"; "'03'";2;"Pedagogiskt arbete"; "'030'";3;"Rektorer i skolor"; "'031'";3;"Universitets- och högskollärare"; "'0311'";4;"Professorer"; "'0312'";4;"Lektorer, överassistenter"; "'0313'";4;"Assistenter, timlärare m.fl."; "'032'";3;"Ämneslärare, lektorer"; "'0321'";4;"Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier"; "'0322'";4;"Ämneslärare vid yrkesläroverk"; "'0323'";4;"Ämneslärare vid andra läroverk"; "'0324'";4;"Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter)"; "'033'";3;"Klasslärare"; "'034'";3;"Speciallärare"; "'0341'";4;"Specialklasslärare"; "'0342'";4;"Speciallärare utan klass"; "'035'";3;"Barnträdgårdslärare m.fl."; "'036'";3;"Utbildare"; "'0361'";4;"Utbildningschefer"; "'0362'";4;"Övriga utbildare"; "'039'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 03"; "'0391'";4;"Talpedagoger"; "'0392'";4;"Studiehandledare och studiesekreterare"; "'0393'";4;"Andra lärare"; "'0399'";4;"Andra pedagogiska arbetare"; "'04'";2;"Religiöst arbete"; "'041'";3;"Präster m.fl."; "'0411'";4;"Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)"; "'0412'";4;"Predikanter m.fl."; "'049'";3;"Religiöst-socialt arbete"; "'05'";2;"Juridiskt arbete"; "'051'";3;"Domstolsjurister"; "'052'";3;"Åklagare"; "'053'";3;"Advokater"; "'054'";3;"Juridiska ombudsmän"; "'059'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 05"; "'06'";2;"Journalistiskt arbete och masskommunikation"; "'061'";3;"Journalister"; "'0611'";4;"Tidningsredaktörer m.fl."; "'0612'";4;"Förlagsredaktörer m.fl."; "'062'";3;"Programredaktörer (radio, tv)"; "'063'";3;"Informatörer"; "'069'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 06"; "'07'";2;"Konstnärligt arbete och underhållning"; "'071'";3;"Författare och kritiker"; "'072'";3;"Bildkonstnärer m.fl."; "'073'";3;"Formgivare m.fl."; "'0731'";4;"Produktplanerere och -konstnärer"; "'0732'";4;"Modelltillverkare m.fl."; "'074'";3;"Fotografer, filmfotografer"; "'075'";3;"Scenkonstnärer m.fl."; "'0751'";4;"Skådespelare, recitatörer"; "'0752'";4;"Dansare, koreografer"; "'0753'";4;"Sångare"; "'0754'";4;"Andra scenkonstnärer"; "'076'";3;"Musiker, komponerare"; "'077'";3;"Regissörer, scenmästare m.fl."; "'0771'";4;"Regissörer, teaterschefer, m.fl."; "'0772'";4;"Övriga konstnärliga och underhållningsyrken"; "'079'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 07"; "'0791'";4;"Galleriägare m.fl. konstförmedlare"; "'0799'";4;"Övriga inom undergrupp 079"; "'08'";2;"Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker"; "'081'";3;"Bibliotekarier m.fl."; "'0811'";4;"Bibliotekarier"; "'0812'";4;"Övriga biblioteksarbetare"; "'082'";3;"Arkivarier, museianställda"; "'0821'";4;"Arkivarier, museiföreståndare"; "'0822'";4;"Övriga arkivarie- och museianställda"; "'083'";3;"Informatiker"; "'089'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 08"; "'09'";2;"Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete"; "'091'";3;"Samhällsforskare och -planerare"; "'092'";3;"Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden"; "'093'";3;"Intervjuare"; "'094'";3;"Pr-arbetare"; "'0941'";4;"Pr-chefer"; "'0942'";4;"Andra pr-arbetare"; "'095'";3;"Organisationsfunktionärer"; "'096'";3;"Översättare, tolkar"; "'099'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 09"; "'1'";1;"Hälsovård, socialt arbete"; "'10'";2;"Hälso- och sjukvård"; "'101'";3;"Läkare"; "'102'";3;"Överskötare"; "'103'";3;"Sjukskötare"; "'1031'";4;"Avdelningsskötare"; "'1032'";4;"Specialskötare"; "'1033'";4;"Sjukskötare"; "'1034'";4;"Barnmorskor"; "'1035'";4;"Hälsovårdare"; "'104'";3;"Laboratorieskötare, röntgenskötare"; "'1041'";4;"Laboratorieskötare"; "'1042'";4;"Röntgenskötare"; "'105'";3;"Sinnessjukvårdare"; "'106'";3;"Hjälpskötare, medikalvaktmästare"; "'1061'";4;"Hjälpskötare,"; "'1062'";4;"Medikalvaktmästare, sjuktransporterare"; "'107'";3;"Barnskötare (sjukhus)"; "'108'";3;"Assisterande arbete inom sjukvård och forskning"; "'1081'";4;"Sjukhusbiträden"; "'1082'";4;"Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl."; "'1083'";4;"Instrumentvårdare"; "'1084'";4;"Undersökningsbiträden (sjukhus)"; "'109'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 10"; "'1091'";4;"Fotvårdare"; "'1092'";4;"Kiropraktiker, naprapater, m.fl."; "'11'";2;"Rehabilitering inom hälsovården"; "'111'";3;"Fysioterapeuter m.fl."; "'1111'";4;"Fysioterapeuter"; "'1112'";4;"Konditionsskötare"; "'1113'";4;"Massörer"; "'112'";3;"Aktivitetsterapi"; "'1121'";4;"Aktivitetsterapeuter"; "'1122'";4;"Sysselsättningsterapeuter, arbetsinstruktörer"; "'113'";3;"Talterapeuter"; "'114'";3;"Näringsterapeuter"; "'119'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 11"; "'12'";2;"Tandvård"; "'121'";3;"Tandläkare"; "'122'";3;"Tandskötare"; "'1221'";4;"Specialtandskötare"; "'1222'";4;"Tandskötare"; "'129'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 12"; "'13'";2;"Apteksarbete"; "'131'";3;"Apotekare, provisorer"; "'132'";3;"Farmaceuter"; "'133'";3;"Läkemedelsarbetare (apotek)"; "'139'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 13"; "'14'";2;"Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete"; "'141'";3;"Veterinärer"; "'142'";3;"Hälsoövervakningsarbete"; "'1421'";4;"Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer"; "'1422'";4;"Hälso- och arbetarskyddsinspektörer"; "'1423'";4;"Miljö- och naturskyddsarbetare"; "'149'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 14"; "'15'";2;"Socialt arbete"; "'151'";3;"Chefer för sociala verk"; "'152'";3;"Socialarbetare, socialkontrollörer"; "'153'";3;"Socialskötare och -terapeuter"; "'154'";3;"Skötare m.fl. inom den sociala sektorn"; "'1541'";4;"Skötare inom de sociala verken"; "'1542'";4;"Övriga arbetare inom den sociala sektorn"; "'155'";3;"Hemvårdare, hemhjälpare"; "'1551'";4;"Hemvårdare"; "'1552'";4;"Hemhjälpare"; "'159'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 15"; "'16'";2;"Barndagvård"; "'161'";3;"Barnskötare (daghem)"; "'162'";3;"Arbetare inom barndagvård"; "'1621'";4;"Familjedagvårdare"; "'1622'";4;"Barnvårdare (i hemmen)"; "'1629'";4;"Övriga arbetare inom barndagvård"; "'169'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 16"; "'17'";2;"Psykologiskt arbete"; "'171'";3;"Psykologer"; "'1711'";4;"Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer"; "'1712'";4;"Arbets- och yrkespsykologer"; "'1713'";4;"Socialvårds- och skolpsykologer"; "'179'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 17"; "'18'";2;"Ledning av hobby- och fritidsverksamhet"; "'181'";3;"Ungdoms- och nykterhetsledare och -arbetare"; "'1811'";4;"Ungdoms- och nykterhetsledare"; "'1812'";4;"Ungdoms- och nykterhetsarbetare"; "'182'";3;"Sport- och idrottsinstruktörer"; "'1821'";4;"Sport- och idrottsledare"; "'1822'";4;"Sport- och idrottsinstruktörer"; "'189'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 18"; "'1891'";4;"Fritids- och rekreationsverksamhetsdirektörer"; "'1892'";4;"Fritids- och rekreationsverksamhetsinstruktörer"; "'19'";2;"Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete"; "'191'";3;"Tillverkare av hjälpmedel"; "'1911'";4;"Optiker"; "'1912'";4;"Hjälpmedeltekniker"; "'1913'";4;"Tandtekniker"; "'1919'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 191"; "'199'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 19"; "'2'";1;"Administrativt arbete och kontorsarbete"; "'20'";2;"Ledning inom offentlig förvaltning"; "'201'";3;"Ledande tjänstemän inom statsförvaltning"; "'2011'";4;"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning"; "'2012'";4;"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning"; "'202'";3;"Ledande tjänstemän inom kommunal förvaltning"; "'2021'";4;"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning"; "'2022'";4;"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning"; "'209'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 20"; "'21'";2;"Ledning inom affärsföretag och organisationer"; "'211'";3;"Företagsledare"; "'2111'";4;"Verkställande direktörer (företag)"; "'2112'";4;"Tekniska ledare (företag)"; "'2113'";4;"Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)"; "'2114'";4;"Personalledare (företag)"; "'212'";3;"Organisations- och förbundsledare"; "'219'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 21"; "'22'";2;"Personal- och arbetskraftsärenden"; "'221'";3;"Arbetsförmedlingsfunktionärer"; "'222'";3;"Personalfunktionärer"; "'229'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 22"; "'23'";2;"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning"; "'231'";3;"Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning"; "'232'";3;"Revisorer m.fl."; "'2321'";4;"Revisorer"; "'2322'";4;"Beräkningskontrollörer, ekonomikontrollörer"; "'233'";3;"Räkenskapspersonal"; "'2331'";4;"Bokföringskamrerer m. fl."; "'2332'";4;"Andra bokförare"; "'2333'";4;"Kontorskassörer"; "'2339'";4;"Övrig bokföringspersonal"; "'239'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 23"; "'24'";2;"Sekretar- och kontorsarbete"; "'241'";3;"Sekreterare, korrespondenter"; "'2411'";4;"Avdelnings- och byråsekreterare"; "'2412'";4;"Övriga sekreterare"; "'2413'";4;"Korrespondenter"; "'242'";3;"Kontorspersonal"; "'2421'";4;"Registerhållare, statistikförare m.fl."; "'2422'";4;"Kontorister (ej specialiserade)"; "'2423'";4;"Kontorsbiträden"; "'243'";3;"Maskinskrivare, textbahandlare m.fl."; "'2431'";4;"Maskinskrivare, textbehandlare"; "'2432'";4;"Fakturerare"; "'244'";3;"Kanslivaktmästare m.fl."; "'249'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 24"; "'25'";2;"Automatisk databehandlingsarbete"; "'251'";3;"Datachefer, -planerare och -programmerare"; "'2511'";4;"Datachefer"; "'2512'";4;"Dataplanerare"; "'2513'";4;"Dataprogrammerare"; "'2514'";4;"Datakonsulenter"; "'252'";3;"Datoroperatörer"; "'253'";3;"Dataskrivare m.fl."; "'2531'";4;"Dataskrivare"; "'2532'";4;"Datakontaktpersoner"; "'259'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 25"; "'26'";2;"Arbete inom bank- och försäkringsbranschen"; "'261'";3;"Banktjänstemän"; "'2611'";4;"Bankernas avdelningschefer m. fl."; "'2612'";4;"Övriga bankfunktionärer"; "'262'";3;"Försäkringstjänstemän"; "'2621'";4;"Avdelningschefer, distriktschefer"; "'2622'";4;"Skadeinspektörer"; "'2623'";4;"Försäkringsagenter, distriktsagenter"; "'2624'";4;"Andra försäkringsfunktionärer"; "'263'";3;"Socialförsäkringsfunktionärer"; "'269'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 26"; "'27'";2;"Arbete inom turism"; "'271'";3;"Turistombudsmän och -tjänstemän"; "'272'";3;"Resebyråtjänstemän"; "'279'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 27"; "'29'";2;"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete"; "'291'";3;"Skatteberedare och -tjänstemän"; "'292'";3;"Speditörer, transportplanerare"; "'2921'";4;"Speditionsarbetsledare"; "'2922'";4;"Kontorsarbetare inom spedition och transport"; "'2923'";4;"Tulltjänstemän"; "'293'";3;"Disponenter, lagerförvaltare"; "'2931'";4;"Disponenter m. fl."; "'2932'";4;"Lagerförvaltare"; "'299'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 29"; "'3'";1;"Kommersiellt arbete"; "'30'";2;"Reklam- och marknadsföringsarbete"; "'301'";3;"Reklam- och marknadschefer och -forskare"; "'3011'";4;"Reklam- och marknadschefer"; "'3012'";4;"Reklam- och marknadsföringsplanerare och -undersökare"; "'302'";3;"Reklammän m.fl."; "'3021'";4;"Reklammän"; "'3022'";4;"Reklamritare"; "'3023'";4;"Övriga reklamarbetare"; "'309'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 30"; "'31'";2;"Försäljning och förmedling av fastigheter, tjänster och värdepapper"; "'311'";3;"Förmedlare av fast och lös egendom"; "'312'";3;"Förmedlare av värdepapper och finansieringstjänster"; "'319'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 31"; "'32'";2;"Inköpsarbete"; "'321'";3;"Inköpschefer, inköpare m. fl."; "'3211'";4;"Inköpschefer"; "'3212'";4;"Inköpare, inköpsassistenter"; "'322'";3;"Inköpsombudsmän"; "'329'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 32"; "'33'";2;"Agenturarbete och kontorsförsäljning"; "'331'";3;"Säljledning"; "'332'";3;"Agenturarbete"; "'3321'";4;"Försäljningsmän, försäljningsagenter"; "'3322'";4;"Handelsagenter"; "'3323'";4;"Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare"; "'3324'";4;"Produktdemonstratörer, försäljningskonsulenter"; "'333'";3;"Kontorsförsäljare"; "'339'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 33"; "'34'";2;"Varuförsäljning"; "'341'";3;"Parti- och detaljhandlare"; "'3411'";4;"Partihandlare"; "'3412'";4;"Detaljhandlare"; "'342'";3;"Affärsföreståndare m.fl."; "'343'";3;"Affärsbiträden, affärskassörer"; "'3431'";4;"Affärsbiträden"; "'3432'";4;"Affärskassörer"; "'3439'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 343"; "'344'";3;"Servicestationspersonal"; "'3441'";4;"Servicestationföreståndare"; "'3442'";4;"Servicestationbiträden och -kassörer"; "'345'";3;"Torghandlare, hemförsäljare"; "'349'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 34"; "'39'";2;"Övrigt kommersiellt arbete"; "'399'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 39"; "'4'";1;"Jord- och skogsbruksarbete, fiskeriarbete"; "'40'";2;"Gårdsbruk, djurskötsel"; "'400'";3;"Jordsbrukare, skogsbrukare"; "'401'";3;"Lantbruksarbetsledning"; "'402'";3;"Kreatursuppfödare"; "'403'";3;"Pälsdjursuppfödare"; "'404'";3;"Renägare och -skötare"; "'4041'";4;"Renägare"; "'4042'";4;"Renskötare"; "'405'";3;"Lantbruksarbetare"; "'406'";3;"Husdjursskötare"; "'407'";3;"Pälsdjurskötare m. fl."; "'409'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 40"; "'41'";2;"Trädgårds- och parksarbete"; "'410'";3;"Trädgårdsodlare"; "'411'";3;"Trädgårdsarbetsledning"; "'412'";3;"Trädgårdsarbetare"; "'419'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 41"; "'42'";2;"Viltvård och jakt"; "'421'";3;"Jaktövervakare, jägare"; "'429'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 42"; "'43'";2;"Fiske"; "'431'";3;"Fiskare"; "'432'";3;"Fiskodlare"; "'4321'";4;"Fiskmästare"; "'4322'";4;"Fiskodlingsarbetare"; "'439'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 43"; "'44'";2;"Skogsarbete"; "'441'";3;"Skogsarbetsledning"; "'442'";3;"Skogsarbetare"; "'4421'";4;"Skogshuggare m.fl."; "'4422'";4;"Skogsmaskinsförare"; "'443'";3;"Flottningsarbetare"; "'449'";3;"Övriga inom yrkesgroup 44"; "'49'";2;"Övrigt jord- och skogsbruksarbete"; "'499'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 49"; "'5'";1;"Transport och kommunikation"; "'50'";2;"Sjöbefäl"; "'501'";3;"Däcksbefälhavare"; "'5011'";4;"Kaptener och styrmän"; "'5012'";4;"Skeppare m.fl."; "'502'";3;"Lotsar"; "'503'";3;"Maskinbefäl"; "'5031'";4;"Maskinchefer"; "'5032'";4;"Maskinmästare"; "'509'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 50"; "'51'";2;"Däcks- och maskinmanskapsarbete"; "'511'";3;"Däcks- och maskinmanskap"; "'5111'";4;"Däcksmanskap"; "'5112'";4;"Maskinmanskap"; "'519'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 51"; "'52'";2;"Flygtransportarbete"; "'521'";3;"Flygförare, helikopterflygare"; "'5211'";4;"Flygkaptener och -styrmän"; "'5212'";4;"Helikopterflygare"; "'529'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 52"; "'53'";2;"Lok- och motorvagnsförare"; "'531'";3;"Lok- och motorvagnsförare"; "'539'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 53"; "'54'";2;"Vägtrafikarbete"; "'540'";3;"Buss- och personbilsförare, m.fl."; "'541'";3;"Förare av lastbilar och specialfordonskombinationer"; "'542'";3;"Varubud"; "'549'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 54"; "'55'";2;"Trafikledning och trafikservicearbete"; "'551'";3;"Hamntrafikbefäl"; "'5511'";4;"Hamnkaptener och -behälhavare"; "'5512'";4;"Hamntjänstemän och stuveriarbetsledare"; "'552'";3;"Flygtrafikledning, flygklarerare"; "'5521'";4;"Flygledare m.fl."; "'5522'";4;"Flygklarerare m.fl."; "'553'";3;"Flygtrafiktjänstemän"; "'5531'";4;"Frakt- och flygtjänstemän"; "'5532'";4;"Markvärdinnor och godsbärare"; "'554'";3;"Trafikledning vid järnväg m.fl."; "'5541'";4;"Stationsinspektörer m.fl."; "'5542'";4;"Trafikinspektörer m.fl."; "'555'";3;"Tåg- och stationskarlar"; "'5551'";4;"Konduktörer, rangeringsmästare m.fl."; "'5552'";4;"Stationskarlar m.fl."; "'556'";3;"Vägtragikledning"; "'557'";3;"Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik"; "'559'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 55"; "'56'";2;"Post- och telekommunikation"; "'561'";3;"Postanstaltsföreståndare"; "'562'";3;"Andra posttrafiktjänstemän"; "'563'";3;"Telefonister"; "'564'";3;"Radiotelegrafister, radioexpeditörer"; "'5641'";4;"Radiotelegrafister"; "'5642'";4;"Teletjänstemän, signalister"; "'569'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 56"; "'57'";2;"Postiljoner m.fl."; "'571'";3;"Postiljoner och sorterare"; "'5711'";4;"Postiljoner och sorterare"; "'5712'";4;"Tidningsutbärare"; "'579'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 57"; "'59'";2;"Övrig tranport och kommunikation"; "'591'";3;"Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter"; "'599'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 59"; "'5991'";4;"Tidtabellsplanerare, trafikräknare m.fl."; "'5999'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 599"; "'6/7/8'";1;"Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och stenbrytning samt byggnadsarbete"; "'60'";2;"Gruvdrift och stenbrytning"; "'601'";3;"Gruvarbetare, sprängare"; "'602'";3;"Anrikningsarbetare"; "'603'";3;"Stötborrare, diamantborrare (malmprospektering)"; "'609'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 60"; "'61'";2;"Oljeborrning, torvupptagning"; "'611'";3;"Borr- och produktionsarbetare"; "'612'";3;"Torvupptagare"; "'619'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 61"; "'62'";2;"Husbyggnadsarbete"; "'621'";3;"Timmermän"; "'622'";3;"Murare"; "'623'";3;"Armerare, betongarbetare,"; "'624'";3;"Husbyggnadsarbetare"; "'625'";3;"Golvläggningsarbetare"; "'626'";3;"Isolerare"; "'627'";3;"Glassmästariarbetare"; "'629'";3;"Övriga yrkesgrupp inom 62"; "'63'";2;"Anläggningsarbetare"; "'631'";3;"Asfalt-, ban- och vägarbetare"; "'639'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 63"; "'64'";2;"Drift av arbetsmaskiner"; "'641'";3;"Kranskötare"; "'642'";3;"Anläggningsmaskinsförare"; "'643'";3;"Truckförare, transportörskötare m.fl."; "'649'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 64"; "'70'";2;"Textilarbete"; "'701'";3;"Garnförarbetare"; "'702'";3;"Spinnare"; "'703'";3;"Vävare, stickare"; "'704'";3;"Maskinställare (textilarbete)"; "'705'";3;"Appretur- och beredningsarbetare"; "'706'";3;"Vävavsynare, tyglagare"; "'709'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 70"; "'71'";2;"Sömnadsarbete m.fl."; "'711'";3;"Skräddare, atelje- och hemsömmerskor"; "'712'";3;"Körsnärer"; "'713'";3;"Modister, hattmakare"; "'714'";3;"Tapetserare"; "'715'";3;"Modellkonstruktörer, tillskärare (textil och klädnad)"; "'716'";3;"Sömmare, sömmerskor inom konfektionsindustri"; "'719'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 71"; "'72'";2;"Sko- och lädervaruarbete"; "'721'";3;"Skomakare"; "'722'";3;"Skoarbetare"; "'723'";3;"Lädersommare"; "'729'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 72"; "'73'";2;"Stål- metallverks-, smides- och guteriarbete"; "'731'";3;"Smältverks- och smältugnsarbetare"; "'732'";3;"Värmare, härdare"; "'733'";3;"Kall- och varmvalsare"; "'734'";3;"Tråddragare, rördragare m.fl."; "'735'";3;"Smeder"; "'736'";3;"Gjuteriarbetare"; "'739'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 73"; "'74'";2;"Finmekaniskt arbete"; "'741'";3;"Finmekaniker"; "'742'";3;"Urmakare"; "'743'";3;"Guld- och silversmeder"; "'744'";3;"Gravörer"; "'749'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 74"; "'75'";2;"Verkstads- och byggnadsmetallarbete"; "'751'";3;"Verkstadsmekaniker"; "'752'";3;"Maskinmontörer m.fl."; "'753'";3;"Maskin- och motorreparatörer m.fl."; "'7531'";4;"Serviceövervakare"; "'7532'";4;"Maskin- och motorreparatörer"; "'7533'";4;"Servicearbetare, smörjare"; "'7534'";4;"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)"; "'754'";3;"Plåtslagare"; "'755'";3;"Rörarbetare"; "'756'";3;"Svetsare, gasskärare"; "'757'";3;"Hopsättare av verkstads- och metallindustriprodukter"; "'758'";3;"Metalliserare"; "'759'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 75"; "'76'";2;"Elektroarbete"; "'761'";3;"Elmontörer"; "'762'";3;"Maskinelektriker"; "'763'";3;"Elektronik- och telemontörer"; "'764'";3;"Telefon- och linjemontörer"; "'765'";3;"Hopsättare av el- och teletekniska produkter"; "'769'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 76"; "'77'";2;"Träarbete"; "'771'";3;"Rundvirkeshanterare"; "'772'";3;"Trävaruarbetare"; "'773'";3;"Faner- och träfiberskivearbetare"; "'775'";3;"Båtbyggare, karosserisnickare"; "'776'";3;"Möbelsnickare"; "'777'";3;"Verkstadssnickare"; "'778'";3;"Ytbehandlare (trä)"; "'779'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 77"; "'78'";2;"Målningsarbete"; "'781'";3;"Byggnadsmalare"; "'782'";3;"Övriga målare och lackerare"; "'789'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 78"; "'79'";2;"Radio-, tv-, film- och videotekniskt arbete"; "'791'";3;"Radio- och televisionstekniker samt ljudtekniker"; "'792'";3;"Övriga användare av radio- och tv-sändningsapparater samt filmprojektorer och videobandspelare"; "'799'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 79"; "'80'";2;"Grafiskt arbete"; "'801'";3;"Faktorer och sättare m.fl."; "'8011'";4;"Faktorer"; "'8012'";4;"Sättare, typografer"; "'802'";3;"Tryckare"; "'803'";3;"Bokbinderarbetare"; "'804'";3;"Fotolaboratoriearbetare"; "'809'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 80"; "'81'";2;"Glas-, keramik- och tegelarbete"; "'811'";3;"Glasshyttarbetare"; "'812'";3;"Formare (keramikprodukter)"; "'813'";3;"Ugnsskötare (glas, keramik)"; "'814'";3;"Dekoratörer, glaserare"; "'819'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 81"; "'82'";2;"Livsmedelsindustriarbete"; "'821'";3;"Kvarnarbetare"; "'822'";3;"Bagare, konditorer"; "'823'";3;"Choklad- och konfektyrarbetare"; "'824'";3;"Bryggeri-, mineralvattensfabriks- och bränneriarbetare"; "'825'";3;"Livsmedelskonserveringsarbetare"; "'826'";3;"Slaktare, charkuterister"; "'827'";3;"Meijeriarbetare"; "'828'";3;"Färdigmatslagare"; "'829'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 82"; "'83'";2;"Kemiskt processarbete"; "'831'";3;"Processoperatörer (kemiskt processarbete)"; "'832'";3;"Kokare och ugnsskötare (kemisk process)"; "'833'";3;"Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemiska produkter)"; "'839'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 83"; "'84'";2;"Massa- och pappersarbete"; "'841'";3;"Pappersmassearbetare"; "'842'";3;"Pappersarbetare"; "'843'";3;"Pappersvaruarbetare"; "'849'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 84"; "'85'";2;"Gummi- och plastvaruarbete"; "'851'";3;"Gummivaruarbetare"; "'852'";3;"Plastvaruarbete"; "'859'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 85"; "'86'";2;"Övrigt tillverkninsarbete"; "'860'";3;"Tobaksarbetare"; "'861'";3;"Betongvaruarbetare"; "'862'";3;"Garvare, skinnberedare"; "'863'";3;"Musikinstrumentmakare"; "'864'";3;"Stenhuggeriarbetare"; "'865'";3;"Korgmakeriarbetare och borstbindare"; "'869'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 86"; "'87'";2;"Drift av stationärä maskinanläggningar i energi- och vattenförsörjning"; "'871'";3;"Driftmaskinister"; "'872'";3;"Elmaskinister"; "'879'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 87"; "'88'";2;"Paketerings-, lager- och stuveriarbete"; "'881'";3;"Paketerare, emballerare"; "'882'";3;"Lager- och förrådsarbetare"; "'883'";3;"Stuveri- och lastningsarbetare"; "'889'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 88"; "'89'";2;"Diversearbete"; "'891'";3;"Diversearbetare"; "'9'";1;"Servicearbete m. fl."; "'90'";2;"Bevaknings- och skyddsarbete"; "'901'";3;"Brandmän"; "'9011'";4;"Brandchefer"; "'9012'";4;"Brandmästare och distriktsinspektörer"; "'9013'";4;"Brandmän m. fl."; "'902'";3;"Sotare"; "'903'";3;"Polispersonal"; "'9031'";4;"Komissarier och överkonstaplar"; "'9032'";4;"Andra poliser"; "'904'";3;"Tull- och gränsbevakningspersonal"; "'9041'";4;"Tullbevaknings- och hamnsinspektörer"; "'9042'";4;"Tull-, gräns- och sjöbevakningsmän"; "'905'";3;"Fångvaktare m.fl."; "'9051'";4;"Vaktchefer m.fl."; "'9052'";4;"Fångvaktare"; "'906'";3;"Vakter (civila)"; "'909'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 90"; "'91'";2;"Hotell-, restaurang- och storköksarbete"; "'911'";3;"Storköksföreståndarem.fl."; "'9111'";4;"Storköksföreståndare"; "'9112'";4;"Barföreståndare m. fl."; "'912'";3;"Kockar, kokerskor, kallskänkor"; "'913'";3;"Köksbiträden, restaurangbiträden m.fl."; "'914'";3;"Hotellreceptionists och hotellvaktmästare"; "'919'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 91"; "'92'";2;"Serveringsarbete"; "'921'";3;"Hovmästare, servitörer m. fl."; "'9211'";4;"Hovmästare"; "'9212'";4;"Restaurangvärdinnor m.fl."; "'9213'";4;"Servitörer och barmästare"; "'922'";3;"Servitörer vid kafe'er, matserveringar m.m."; "'929'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 92"; "'93'";2;"Husligt arbete"; "'931'";3;"Hushållsföreståndare, hembiträden"; "'939'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 93"; "'94'";2;"Fastighetsskötsel och städning"; "'941'";3;"Fastighetsarbetare m.fl."; "'942'";3;"Städare m.fl."; "'9421'";4;"Städningsarbetsledare"; "'9422'";4;"Städare"; "'949'";3;"Övriga städningsarbetare 94"; "'95'";2;"Hygien- och skönhetsvård"; "'951'";3;"Frisörer, kosmetologer, baderskor m. fl."; "'9511'";4;"Barberare, damfrisörer"; "'9512'";4;"Kosmetologer, manikyrister"; "'9513'";4;"Baderskor"; "'959'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 95"; "'96'";2;"Tvätt- och pressarbete"; "'961'";3;"Tvätteriarbetare"; "'9611'";4;"Tvätteriföreståndare m. fl."; "'9612'";4;"Tvättare m.fl."; "'962'";3;"Pressare, strykare m.fl."; "'969'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 96"; "'97'";2;"Professionellt sport- och idrottsarbete"; "'971'";3;"Idrottstränare, idrottsmän m.fl."; "'9711'";4;"Idrottstränare m.fl."; "'9712'";4;"Idrottsmän"; "'979'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 97"; "'98'";2;"Militärt arbete"; "'981'";3;"Officerare m.fl."; "'9811'";4;"Officerare"; "'9812'";4;"Befattningsofficerare"; "'9813'";4;"Militär teknisk personal"; "'989'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 97 (inkl. värvad personal)"; "'99'";2;"Övrigt servicearbete"; "'991'";3;"Turistservice"; "'9911'";4;"Pursers och flygvärdinnor"; "'9912'";4;"Reseledare och guider"; "'992'";3;"Begravningsbyråpersonal"; "'9921'";4;"Begravningsentreprenörer"; "'9922'";4;"Andra begravningsarbetare"; "'999'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 99"; "'9991'";4;"Bingoarbetare, croupiers m.fl."; "'9999'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 999";