Windows-1252;;ammatti_1_19870101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Yrken totalt" "'0'";1;"Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och konstnärligt arbete" "'00'";2;"Tekniskt arbete" "'000'";3;"Arkitekter, byggnadsarkitekter" "'001'";3;"Byggnadsingenjörer och -tekniker" "'0011'";4;"Byggnadsingenjörer" "'0012'";4;"Byggnadstekniker och -arbetsledare" "'002'";3;"Ingenjörer och tekniker med elkraftstekniskt arbete" "'0021'";4;"Ingenjörer med elkraftstekniskt arbete" "'0022'";4;"Ingenjörer och arbetsledare med elkraftstekniskt arbete" "'003'";3;"Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och teletekniskt arbete" "'0031'";4;"Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete" "'0032'";4;"Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete" "'004'";3;"Ingenjörer och tekniker med mekaniskt-tekniskt arbete" "'0041'";4;"Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete" "'0042'";4;"Tekniker och arbetsledare med mekaniskt-tekniskt arbete" "'005'";3;"Ingenjörer och tekniker med kemisktekniskt arbete" "'0051'";4;"Ingenjörer med kemisktekniskt arbete" "'0052'";4;"Tekniker och arbetsledare med kemisktekniskt arbete" "'006'";3;"Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'0061'";4;"Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'0062'";4;"Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete" "'007'";3;"Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska verksamhets- områden" "'0071'";4;"Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden" "'0072'";4;"Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden" "'008'";3;"Lantmäteriingenjörer och -tekniker, kartläggare" "'0081'";4;"Lantmäteriingenjörer" "'0082'";4;"Lantmäteritekniker och -arbetsledare" "'0083'";4;"Kartläggare" "'009'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 00" "'0091'";4;"Ritare m.fl." "'0092'";4;"Mätbiträden" "'0099'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 009" "'01'";2;"Kemiskt och fysikaliskt arbete" "'010'";3;"Kemister" "'011'";3;"Fysiker" "'012'";3;"Laboranter, laboratoriobiträden" "'013'";3;"Geologer m.fl." "'014'";3;"Meteorologer, hydrologer m.fl." "'0141'";4;"Meteorologer, hydrologer, astronomer" "'0142'";4;"Väderlekstekniker och väderleksobservatörer" "'019'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 01" "'02'";2;"Biologiskt arbete" "'021'";3;"Biologer" "'022'";3;"Jordbruksrådgivare och -forskare" "'0221'";4;"Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare" "'0222'";4;"Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare" "'023'";3;"Skogsbruksrådgivare och -forskare" "'0231'";4;"Skogsbruksforskare" "'0232'";4;"Skogsbruksrådgivare och -övervakare" "'029'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 02" "'03'";2;"Pedagogiskt arbete" "'030'";3;"Rektorer i skolor" "'031'";3;"Universitets- och högskollärare" "'0311'";4;"Professorer" "'0312'";4;"Lektorer, överassistenter" "'0313'";4;"Assistenter, timlärare m.fl." "'032'";3;"Ämneslärare, lektorer" "'0321'";4;"Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier" "'0322'";4;"Ämneslärare vid yrkesläroverk" "'0323'";4;"Ämneslärare vid andra läroverk" "'0324'";4;"Arbetslärare (yrkesundervisningsanstalter)" "'033'";3;"Klasslärare" "'034'";3;"Speciallärare" "'0341'";4;"Specialklasslärare" "'0342'";4;"Speciallärare utan klass" "'035'";3;"Barnträdgårdslärare m.fl." "'036'";3;"Utbildare" "'0361'";4;"Utbildningschefer" "'0362'";4;"Övriga utbildare" "'039'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 03" "'0391'";4;"Talpedagoger" "'0392'";4;"Studiehandledare och studiesekreterare" "'0393'";4;"Andra lärare" "'0399'";4;"Andra pedagogiska arbetare" "'04'";2;"Religiöst arbete" "'041'";3;"Präster m.fl." "'0411'";4;"Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)" "'0412'";4;"Predikanter m.fl." "'049'";3;"Religiöst-socialt arbete" "'05'";2;"Juridiskt arbete" "'051'";3;"Domstolsjurister" "'052'";3;"Åklagare" "'053'";3;"Advokater" "'054'";3;"Juridiska ombudsmän" "'059'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 05" "'06'";2;"Journalistiskt arbete och masskommunikation" "'061'";3;"Journalister" "'0611'";4;"Tidningsredaktörer m.fl." "'0612'";4;"Förlagsredaktörer m.fl." "'062'";3;"Programredaktörer (radio, tv)" "'063'";3;"Informatörer" "'069'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 06" "'07'";2;"Konstnärligt arbete och underhållning" "'071'";3;"Författare och kritiker" "'072'";3;"Bildkonstnärer m.fl." "'073'";3;"Formgivare m.fl." "'0731'";4;"Produktplanerere och -konstnärer" "'0732'";4;"Modelltillverkare m.fl." "'074'";3;"Fotografer, filmfotografer" "'075'";3;"Scenkonstnärer m.fl." "'0751'";4;"Skådespelare, recitatörer" "'0752'";4;"Dansare, koreografer" "'0753'";4;"Sångare" "'0754'";4;"Andra scenkonstnärer" "'076'";3;"Musiker, komponerare" "'077'";3;"Regissörer, scenmästare m.fl." "'0771'";4;"Regissörer, teaterschefer, m.fl." "'0772'";4;"Övriga konstnärliga och underhållningsyrken" "'079'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 07" "'0791'";4;"Galleriägare m.fl. konstförmedlare" "'0799'";4;"Övriga inom undergrupp 079" "'08'";2;"Arbete inom bilblioteks-, arkiv- och museibranschen samt informatiker" "'081'";3;"Bibliotekarier m.fl." "'0811'";4;"Bibliotekarier" "'0812'";4;"Övriga biblioteksarbetare" "'082'";3;"Arkivarier, museianställda" "'0821'";4;"Arkivarier, museiföreståndare" "'0822'";4;"Övriga arkivarie- och museianställda" "'083'";3;"Informatiker" "'089'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 08" "'09'";2;"Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete" "'091'";3;"Samhällsforskare och -planerare" "'092'";3;"Forskare inom övriga humanistiska och naturvetenskapliga områden" "'093'";3;"Intervjuare" "'094'";3;"Pr-arbetare" "'0941'";4;"Pr-chefer" "'0942'";4;"Andra pr-arbetare" "'095'";3;"Organisationsfunktionärer" "'096'";3;"Översättare, tolkar" "'099'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 09" "'1'";1;"Hälsovård, socialt arbete" "'10'";2;"Hälso- och sjukvård" "'101'";3;"Läkare" "'102'";3;"Överskötare" "'103'";3;"Sjukskötare" "'1031'";4;"Avdelningsskötare" "'1032'";4;"Specialskötare" "'1033'";4;"Sjukskötare" "'1034'";4;"Barnmorskor" "'1035'";4;"Hälsovårdare" "'104'";3;"Laboratorieskötare, röntgenskötare" "'1041'";4;"Laboratorieskötare" "'1042'";4;"Röntgenskötare" "'105'";3;"Sinnessjukvårdare" "'106'";3;"Hjälpskötare, medikalvaktmästare" "'1061'";4;"Hjälpskötare," "'1062'";4;"Medikalvaktmästare, sjuktransporterare" "'107'";3;"Barnskötare (sjukhus)" "'108'";3;"Assisterande arbete inom sjukvård och forskning" "'1081'";4;"Sjukhusbiträden" "'1082'";4;"Avdelningsbiträden, mottagningsbiträden, m.fl." "'1083'";4;"Instrumentvårdare" "'1084'";4;"Undersökningsbiträden (sjukhus)" "'109'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 10" "'1091'";4;"Fotvårdare" "'1092'";4;"Kiropraktiker, naprapater, m.fl." "'11'";2;"Rehabilitering inom hälsovården" "'111'";3;"Fysioterapeuter m.fl." "'1111'";4;"Fysioterapeuter" "'1112'";4;"Konditionsskötare" "'1113'";4;"Massörer" "'112'";3;"Aktivitetsterapi" "'1121'";4;"Aktivitetsterapeuter" "'1122'";4;"Sysselsättningsterapeuter, arbetsinstruktörer" "'113'";3;"Talterapeuter" "'114'";3;"Näringsterapeuter" "'119'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 11" "'12'";2;"Tandvård" "'121'";3;"Tandläkare" "'122'";3;"Tandskötare" "'1221'";4;"Specialtandskötare" "'1222'";4;"Tandskötare" "'129'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 12" "'13'";2;"Apteksarbete" "'131'";3;"Apotekare, provisorer" "'132'";3;"Farmaceuter" "'133'";3;"Läkemedelsarbetare (apotek)" "'139'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 13" "'14'";2;"Veterinärtjänst, miljö- och hälsoskyddsarbete" "'141'";3;"Veterinärer" "'142'";3;"Hälsoövervakningsarbete" "'1421'";4;"Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'1422'";4;"Hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'1423'";4;"Miljö- och naturskyddsarbetare" "'149'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 14" "'15'";2;"Socialt arbete" "'151'";3;"Chefer för sociala verk" "'152'";3;"Socialarbetare, socialkontrollörer" "'153'";3;"Socialskötare och -terapeuter" "'154'";3;"Skötare m.fl. inom den sociala sektorn" "'1541'";4;"Skötare inom de sociala verken" "'1542'";4;"Övriga arbetare inom den sociala sektorn" "'155'";3;"Hemvårdare, hemhjälpare" "'1551'";4;"Hemvårdare" "'1552'";4;"Hemhjälpare" "'159'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 15" "'16'";2;"Barndagvård" "'161'";3;"Barnskötare (daghem)" "'162'";3;"Arbetare inom barndagvård" "'1621'";4;"Familjedagvårdare" "'1622'";4;"Barnvårdare (i hemmen)" "'1629'";4;"Övriga arbetare inom barndagvård" "'169'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 16" "'17'";2;"Psykologiskt arbete" "'171'";3;"Psykologer" "'1711'";4;"Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer" "'1712'";4;"Arbets- och yrkespsykologer" "'1713'";4;"Socialvårds- och skolpsykologer" "'179'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 17" "'18'";2;"Ledning av hobby- och fritidsverksamhet" "'181'";3;"Ungdoms- och nykterhetsledare och -arbetare" "'1811'";4;"Ungdoms- och nykterhetsledare" "'1812'";4;"Ungdoms- och nykterhetsarbetare" "'182'";3;"Sport- och idrottsinstruktörer" "'1821'";4;"Sport- och idrottsledare" "'1822'";4;"Sport- och idrottsinstruktörer" "'189'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 18" "'1891'";4;"Fritids- och rekreationsverksamhetsdirektörer" "'1892'";4;"Fritids- och rekreationsverksamhetsinstruktörer" "'19'";2;"Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete" "'191'";3;"Tillverkare av hjälpmedel" "'1911'";4;"Optiker" "'1912'";4;"Hjälpmedeltekniker" "'1913'";4;"Tandtekniker" "'1919'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 191" "'199'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 19" "'2'";1;"Administrativt arbete och kontorsarbete" "'20'";2;"Ledning inom offentlig förvaltning" "'201'";3;"Ledande tjänstemän inom statsförvaltning" "'2011'";4;"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning" "'2012'";4;"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom statsförvaltning" "'202'";3;"Ledande tjänstemän inom kommunal förvaltning" "'2021'";4;"Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning" "'2022'";4;"Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning" "'209'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 20" "'21'";2;"Ledning inom affärsföretag och organisationer" "'211'";3;"Företagsledare" "'2111'";4;"Verkställande direktörer (företag)" "'2112'";4;"Tekniska ledare (företag)" "'2113'";4;"Ekonomi- och förvaltningsdirektörer (företag)" "'2114'";4;"Personalledare (företag)" "'212'";3;"Organisations- och förbundsledare" "'219'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 21" "'22'";2;"Personal- och arbetskraftsärenden" "'221'";3;"Arbetsförmedlingsfunktionärer" "'222'";3;"Personalfunktionärer" "'229'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 22" "'23'";2;"Planerings- och redovisningsarbete inom ekonomiförvaltning" "'231'";3;"Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning" "'232'";3;"Revisorer m.fl." "'2321'";4;"Revisorer" "'2322'";4;"Beräkningskontrollörer, ekonomikontrollörer" "'233'";3;"Räkenskapspersonal" "'2331'";4;"Bokföringskamrerer m. fl." "'2332'";4;"Andra bokförare" "'2333'";4;"Kontorskassörer" "'2339'";4;"Övrig bokföringspersonal" "'239'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 23" "'24'";2;"Sekretar- och kontorsarbete" "'241'";3;"Sekreterare, korrespondenter" "'2411'";4;"Avdelnings- och byråsekreterare" "'2412'";4;"Övriga sekreterare" "'2413'";4;"Korrespondenter" "'242'";3;"Kontorspersonal" "'2421'";4;"Registerhållare, statistikförare m.fl." "'2422'";4;"Kontorister (ej specialiserade)" "'2423'";4;"Kontorsbiträden" "'243'";3;"Maskinskrivare, textbahandlare m.fl." "'2431'";4;"Maskinskrivare, textbehandlare" "'2432'";4;"Fakturerare" "'244'";3;"Kanslivaktmästare m.fl." "'249'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 24" "'25'";2;"Automatisk databehandlingsarbete" "'251'";3;"Datachefer, -planerare och -programmerare" "'2511'";4;"Datachefer" "'2512'";4;"Dataplanerare" "'2513'";4;"Dataprogrammerare" "'2514'";4;"Datakonsulenter" "'252'";3;"Datoroperatörer" "'253'";3;"Dataskrivare m.fl." "'2531'";4;"Dataskrivare" "'2532'";4;"Datakontaktpersoner" "'259'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 25" "'26'";2;"Arbete inom bank- och försäkringsbranschen" "'261'";3;"Banktjänstemän" "'2611'";4;"Bankernas avdelningschefer m. fl." "'2612'";4;"Övriga bankfunktionärer" "'262'";3;"Försäkringstjänstemän" "'2621'";4;"Avdelningschefer, distriktschefer" "'2622'";4;"Skadeinspektörer" "'2623'";4;"Försäkringsagenter, distriktsagenter" "'2624'";4;"Andra försäkringsfunktionärer" "'263'";3;"Socialförsäkringsfunktionärer" "'269'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 26" "'27'";2;"Arbete inom turism" "'271'";3;"Turistombudsmän och -tjänstemän" "'272'";3;"Resebyråtjänstemän" "'279'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 27" "'29'";2;"Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete" "'291'";3;"Skatteberedare och -tjänstemän" "'292'";3;"Speditörer, transportplanerare" "'2921'";4;"Speditionsarbetsledare" "'2922'";4;"Kontorsarbetare inom spedition och transport" "'2923'";4;"Tulltjänstemän" "'293'";3;"Disponenter, lagerförvaltare" "'2931'";4;"Disponenter m. fl." "'2932'";4;"Lagerförvaltare" "'299'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 29" "'3'";1;"Kommersiellt arbete" "'30'";2;"Reklam- och marknadsföringsarbete" "'301'";3;"Reklam- och marknadschefer och -forskare" "'3011'";4;"Reklam- och marknadschefer" "'3012'";4;"Reklam- och marknadsföringsplanerare och -undersökare" "'302'";3;"Reklammän m.fl." "'3021'";4;"Reklammän" "'3022'";4;"Reklamritare" "'3023'";4;"Övriga reklamarbetare" "'309'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 30" "'31'";2;"Försäljning och förmedling av fastigheter, tjänster och värdepapper" "'311'";3;"Förmedlare av fast och lös egendom" "'312'";3;"Förmedlare av värdepapper och finansieringstjänster" "'319'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 31" "'32'";2;"Inköpsarbete" "'321'";3;"Inköpschefer, inköpare m. fl." "'3211'";4;"Inköpschefer" "'3212'";4;"Inköpare, inköpsassistenter" "'322'";3;"Inköpsombudsmän" "'329'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 32" "'33'";2;"Agenturarbete och kontorsförsäljning" "'331'";3;"Säljledning" "'332'";3;"Agenturarbete" "'3321'";4;"Försäljningsmän, försäljningsagenter" "'3322'";4;"Handelsagenter" "'3323'";4;"Försäljningsunderhandlare, tekniska försäljare" "'3324'";4;"Produktdemonstratörer, försäljningskonsulenter" "'333'";3;"Kontorsförsäljare" "'339'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 33" "'34'";2;"Varuförsäljning" "'341'";3;"Parti- och detaljhandlare" "'3411'";4;"Partihandlare" "'3412'";4;"Detaljhandlare" "'342'";3;"Affärsföreståndare m.fl." "'343'";3;"Affärsbiträden, affärskassörer" "'3431'";4;"Affärsbiträden" "'3432'";4;"Affärskassörer" "'3439'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 343" "'344'";3;"Servicestationspersonal" "'3441'";4;"Servicestationföreståndare" "'3442'";4;"Servicestationbiträden och -kassörer" "'345'";3;"Torghandlare, hemförsäljare" "'349'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 34" "'39'";2;"Övrigt kommersiellt arbete" "'399'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 39" "'4'";1;"Jord- och skogsbruksarbete, fiskeriarbete" "'40'";2;"Gårdsbruk, djurskötsel" "'400'";3;"Jordsbrukare, skogsbrukare" "'401'";3;"Lantbruksarbetsledning" "'402'";3;"Kreatursuppfödare" "'403'";3;"Pälsdjursuppfödare" "'404'";3;"Renägare och -skötare" "'4041'";4;"Renägare" "'4042'";4;"Renskötare" "'405'";3;"Lantbruksarbetare" "'406'";3;"Husdjursskötare" "'407'";3;"Pälsdjurskötare m. fl." "'409'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 40" "'41'";2;"Trädgårds- och parksarbete" "'410'";3;"Trädgårdsodlare" "'411'";3;"Trädgårdsarbetsledning" "'412'";3;"Trädgårdsarbetare" "'419'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 41" "'42'";2;"Viltvård och jakt" "'421'";3;"Jaktövervakare, jägare" "'429'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 42" "'43'";2;"Fiske" "'431'";3;"Fiskare" "'432'";3;"Fiskodlare" "'4321'";4;"Fiskmästare" "'4322'";4;"Fiskodlingsarbetare" "'439'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 43" "'44'";2;"Skogsarbete" "'441'";3;"Skogsarbetsledning" "'442'";3;"Skogsarbetare" "'4421'";4;"Skogshuggare m.fl." "'4422'";4;"Skogsmaskinsförare" "'443'";3;"Flottningsarbetare" "'449'";3;"Övriga inom yrkesgroup 44" "'49'";2;"Övrigt jord- och skogsbruksarbete" "'499'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 49" "'5'";1;"Transport och kommunikation" "'50'";2;"Sjöbefäl" "'501'";3;"Däcksbefälhavare" "'5011'";4;"Kaptener och styrmän" "'5012'";4;"Skeppare m.fl." "'502'";3;"Lotsar" "'503'";3;"Maskinbefäl" "'5031'";4;"Maskinchefer" "'5032'";4;"Maskinmästare" "'509'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 50" "'51'";2;"Däcks- och maskinmanskapsarbete" "'511'";3;"Däcks- och maskinmanskap" "'5111'";4;"Däcksmanskap" "'5112'";4;"Maskinmanskap" "'519'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 51" "'52'";2;"Flygtransportarbete" "'521'";3;"Flygförare, helikopterflygare" "'5211'";4;"Flygkaptener och -styrmän" "'5212'";4;"Helikopterflygare" "'529'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 52" "'53'";2;"Lok- och motorvagnsförare" "'531'";3;"Lok- och motorvagnsförare" "'539'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 53" "'54'";2;"Vägtrafikarbete" "'540'";3;"Buss- och personbilsförare, m.fl." "'541'";3;"Förare av lastbilar och specialfordonskombinationer" "'542'";3;"Varubud" "'549'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 54" "'55'";2;"Trafikledning och trafikservicearbete" "'551'";3;"Hamntrafikbefäl" "'5511'";4;"Hamnkaptener och -behälhavare" "'5512'";4;"Hamntjänstemän och stuveriarbetsledare" "'552'";3;"Flygtrafikledning, flygklarerare" "'5521'";4;"Flygledare m.fl." "'5522'";4;"Flygklarerare m.fl." "'553'";3;"Flygtrafiktjänstemän" "'5531'";4;"Frakt- och flygtjänstemän" "'5532'";4;"Markvärdinnor och godsbärare" "'554'";3;"Trafikledning vid järnväg m.fl." "'5541'";4;"Stationsinspektörer m.fl." "'5542'";4;"Trafikinspektörer m.fl." "'555'";3;"Tåg- och stationskarlar" "'5551'";4;"Konduktörer, rangeringsmästare m.fl." "'5552'";4;"Stationskarlar m.fl." "'556'";3;"Vägtragikledning" "'557'";3;"Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik" "'559'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 55" "'56'";2;"Post- och telekommunikation" "'561'";3;"Postanstaltsföreståndare" "'562'";3;"Andra posttrafiktjänstemän" "'563'";3;"Telefonister" "'564'";3;"Radiotelegrafister, radioexpeditörer" "'5641'";4;"Radiotelegrafister" "'5642'";4;"Teletjänstemän, signalister" "'569'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 56" "'57'";2;"Postiljoner m.fl." "'571'";3;"Postiljoner och sorterare" "'5711'";4;"Postiljoner och sorterare" "'5712'";4;"Tidningsutbärare" "'579'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 57" "'59'";2;"Övrig tranport och kommunikation" "'591'";3;"Fyrvaktare, kanalvakter, hamnvakter" "'599'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 59" "'5991'";4;"Tidtabellsplanerare, trafikräknare m.fl." "'5999'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 599" "'6/7/8'";1;"Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och stenbrytning samt byggnadsarbete" "'60'";2;"Gruvdrift och stenbrytning" "'601'";3;"Gruvarbetare, sprängare" "'602'";3;"Anrikningsarbetare" "'603'";3;"Stötborrare, diamantborrare (malmprospektering)" "'609'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 60" "'61'";2;"Oljeborrning, torvupptagning" "'611'";3;"Borr- och produktionsarbetare" "'612'";3;"Torvupptagare" "'619'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 61" "'62'";2;"Husbyggnadsarbete" "'621'";3;"Timmermän" "'622'";3;"Murare" "'623'";3;"Armerare, betongarbetare," "'624'";3;"Husbyggnadsarbetare" "'625'";3;"Golvläggningsarbetare" "'626'";3;"Isolerare" "'627'";3;"Glassmästariarbetare" "'629'";3;"Övriga yrkesgrupp inom 62" "'63'";2;"Anläggningsarbetare" "'631'";3;"Asfalt-, ban- och vägarbetare" "'639'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 63" "'64'";2;"Drift av arbetsmaskiner" "'641'";3;"Kranskötare" "'642'";3;"Anläggningsmaskinsförare" "'643'";3;"Truckförare, transportörskötare m.fl." "'649'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 64" "'70'";2;"Textilarbete" "'701'";3;"Garnförarbetare" "'702'";3;"Spinnare" "'703'";3;"Vävare, stickare" "'704'";3;"Maskinställare (textilarbete)" "'705'";3;"Appretur- och beredningsarbetare" "'706'";3;"Vävavsynare, tyglagare" "'709'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 70" "'71'";2;"Sömnadsarbete m.fl." "'711'";3;"Skräddare, atelje- och hemsömmerskor" "'712'";3;"Körsnärer" "'713'";3;"Modister, hattmakare" "'714'";3;"Tapetserare" "'715'";3;"Modellkonstruktörer, tillskärare (textil och klädnad)" "'716'";3;"Sömmare, sömmerskor inom konfektionsindustri" "'719'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 71" "'72'";2;"Sko- och lädervaruarbete" "'721'";3;"Skomakare" "'722'";3;"Skoarbetare" "'723'";3;"Lädersommare" "'729'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 72" "'73'";2;"Stål- metallverks-, smides- och guteriarbete" "'731'";3;"Smältverks- och smältugnsarbetare" "'732'";3;"Värmare, härdare" "'733'";3;"Kall- och varmvalsare" "'734'";3;"Tråddragare, rördragare m.fl." "'735'";3;"Smeder" "'736'";3;"Gjuteriarbetare" "'739'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 73" "'74'";2;"Finmekaniskt arbete" "'741'";3;"Finmekaniker" "'742'";3;"Urmakare" "'743'";3;"Guld- och silversmeder" "'744'";3;"Gravörer" "'749'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 74" "'75'";2;"Verkstads- och byggnadsmetallarbete" "'751'";3;"Verkstadsmekaniker" "'752'";3;"Maskinmontörer m.fl." "'753'";3;"Maskin- och motorreparatörer m.fl." "'7531'";4;"Serviceövervakare" "'7532'";4;"Maskin- och motorreparatörer" "'7533'";4;"Servicearbetare, smörjare" "'7534'";4;"Maskinreparatörer och riggare (ej textilindustri)" "'754'";3;"Plåtslagare" "'755'";3;"Rörarbetare" "'756'";3;"Svetsare, gasskärare" "'757'";3;"Hopsättare av verkstads- och metallindustriprodukter" "'758'";3;"Metalliserare" "'759'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 75" "'76'";2;"Elektroarbete" "'761'";3;"Elmontörer" "'762'";3;"Maskinelektriker" "'763'";3;"Elektronik- och telemontörer" "'764'";3;"Telefon- och linjemontörer" "'765'";3;"Hopsättare av el- och teletekniska produkter" "'769'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 76" "'77'";2;"Träarbete" "'771'";3;"Rundvirkeshanterare" "'772'";3;"Trävaruarbetare" "'773'";3;"Faner- och träfiberskivearbetare" "'775'";3;"Båtbyggare, karosserisnickare" "'776'";3;"Möbelsnickare" "'777'";3;"Verkstadssnickare" "'778'";3;"Ytbehandlare (trä)" "'779'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 77" "'78'";2;"Målningsarbete" "'781'";3;"Byggnadsmalare" "'782'";3;"Övriga målare och lackerare" "'789'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 78" "'79'";2;"Radio-, tv-, film- och videotekniskt arbete" "'791'";3;"Radio- och televisionstekniker samt ljudtekniker" "'792'";3;"Övriga användare av radio- och tv-sändningsapparater samt filmprojektorer och videobandspelare" "'799'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 79" "'80'";2;"Grafiskt arbete" "'801'";3;"Faktorer och sättare m.fl." "'8011'";4;"Faktorer" "'8012'";4;"Sättare, typografer" "'802'";3;"Tryckare" "'803'";3;"Bokbinderarbetare" "'804'";3;"Fotolaboratoriearbetare" "'809'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 80" "'81'";2;"Glas-, keramik- och tegelarbete" "'811'";3;"Glasshyttarbetare" "'812'";3;"Formare (keramikprodukter)" "'813'";3;"Ugnsskötare (glas, keramik)" "'814'";3;"Dekoratörer, glaserare" "'819'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 81" "'82'";2;"Livsmedelsindustriarbete" "'821'";3;"Kvarnarbetare" "'822'";3;"Bagare, konditorer" "'823'";3;"Choklad- och konfektyrarbetare" "'824'";3;"Bryggeri-, mineralvattensfabriks- och bränneriarbetare" "'825'";3;"Livsmedelskonserveringsarbetare" "'826'";3;"Slaktare, charkuterister" "'827'";3;"Meijeriarbetare" "'828'";3;"Färdigmatslagare" "'829'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 82" "'83'";2;"Kemiskt processarbete" "'831'";3;"Processoperatörer (kemiskt processarbete)" "'832'";3;"Kokare och ugnsskötare (kemisk process)" "'833'";3;"Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemiska produkter)" "'839'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 83" "'84'";2;"Massa- och pappersarbete" "'841'";3;"Pappersmassearbetare" "'842'";3;"Pappersarbetare" "'843'";3;"Pappersvaruarbetare" "'849'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 84" "'85'";2;"Gummi- och plastvaruarbete" "'851'";3;"Gummivaruarbetare" "'852'";3;"Plastvaruarbete" "'859'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 85" "'86'";2;"Övrigt tillverkninsarbete" "'860'";3;"Tobaksarbetare" "'861'";3;"Betongvaruarbetare" "'862'";3;"Garvare, skinnberedare" "'863'";3;"Musikinstrumentmakare" "'864'";3;"Stenhuggeriarbetare" "'865'";3;"Korgmakeriarbetare och borstbindare" "'869'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 86" "'87'";2;"Drift av stationärä maskinanläggningar i energi- och vattenförsörjning" "'871'";3;"Driftmaskinister" "'872'";3;"Elmaskinister" "'879'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 87" "'88'";2;"Paketerings-, lager- och stuveriarbete" "'881'";3;"Paketerare, emballerare" "'882'";3;"Lager- och förrådsarbetare" "'883'";3;"Stuveri- och lastningsarbetare" "'889'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 88" "'89'";2;"Diversearbete" "'891'";3;"Diversearbetare" "'9'";1;"Servicearbete m. fl." "'90'";2;"Bevaknings- och skyddsarbete" "'901'";3;"Brandmän" "'9011'";4;"Brandchefer" "'9012'";4;"Brandmästare och distriktsinspektörer" "'9013'";4;"Brandmän m. fl." "'902'";3;"Sotare" "'903'";3;"Polispersonal" "'9031'";4;"Komissarier och överkonstaplar" "'9032'";4;"Andra poliser" "'904'";3;"Tull- och gränsbevakningspersonal" "'9041'";4;"Tullbevaknings- och hamnsinspektörer" "'9042'";4;"Tull-, gräns- och sjöbevakningsmän" "'905'";3;"Fångvaktare m.fl." "'9051'";4;"Vaktchefer m.fl." "'9052'";4;"Fångvaktare" "'906'";3;"Vakter (civila)" "'909'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 90" "'91'";2;"Hotell-, restaurang- och storköksarbete" "'911'";3;"Storköksföreståndarem.fl." "'9111'";4;"Storköksföreståndare" "'9112'";4;"Barföreståndare m. fl." "'912'";3;"Kockar, kokerskor, kallskänkor" "'913'";3;"Köksbiträden, restaurangbiträden m.fl." "'914'";3;"Hotellreceptionists och hotellvaktmästare" "'919'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 91" "'92'";2;"Serveringsarbete" "'921'";3;"Hovmästare, servitörer m. fl." "'9211'";4;"Hovmästare" "'9212'";4;"Restaurangvärdinnor m.fl." "'9213'";4;"Servitörer och barmästare" "'922'";3;"Servitörer vid kafe'er, matserveringar m.m." "'929'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 92" "'93'";2;"Husligt arbete" "'931'";3;"Hushållsföreståndare, hembiträden" "'939'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 93" "'94'";2;"Fastighetsskötsel och städning" "'941'";3;"Fastighetsarbetare m.fl." "'942'";3;"Städare m.fl." "'9421'";4;"Städningsarbetsledare" "'9422'";4;"Städare" "'949'";3;"Övriga städningsarbetare 94" "'95'";2;"Hygien- och skönhetsvård" "'951'";3;"Frisörer, kosmetologer, baderskor m. fl." "'9511'";4;"Barberare, damfrisörer" "'9512'";4;"Kosmetologer, manikyrister" "'9513'";4;"Baderskor" "'959'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 95" "'96'";2;"Tvätt- och pressarbete" "'961'";3;"Tvätteriarbetare" "'9611'";4;"Tvätteriföreståndare m. fl." "'9612'";4;"Tvättare m.fl." "'962'";3;"Pressare, strykare m.fl." "'969'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 96" "'97'";2;"Professionellt sport- och idrottsarbete" "'971'";3;"Idrottstränare, idrottsmän m.fl." "'9711'";4;"Idrottstränare m.fl." "'9712'";4;"Idrottsmän" "'979'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 97" "'98'";2;"Militärt arbete" "'981'";3;"Officerare m.fl." "'9811'";4;"Officerare" "'9812'";4;"Befattningsofficerare" "'9813'";4;"Militär teknisk personal" "'989'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 97 (inkl. värvad personal)" "'99'";2;"Övrigt servicearbete" "'991'";3;"Turistservice" "'9911'";4;"Pursers och flygvärdinnor" "'9912'";4;"Reseledare och guider" "'992'";3;"Begravningsbyråpersonal" "'9921'";4;"Begravningsentreprenörer" "'9922'";4;"Andra begravningsarbetare" "'999'";3;"Övriga inom yrkesgrupp 99" "'9991'";4;"Bingoarbetare, croupiers m.fl." "'9999'";4;"Övriga inom yrkesgrupp 999"