Windows-1252;;ammatti_19_20180101 code;level;classificationItemName "'SSS'";0;"Totalt" "'0'";1;"Militärer" "'01'";2;"Officerare" "'011'";3;"Officerare" "'0110'";4;"Officerare" "'02'";2;"Underofficerare" "'021'";3;"Underofficerare" "'0210'";4;"Underofficerare" "'03'";2;"Yrkesutbildad personal inom militären" "'031'";3;"Yrkesutbildad personal inom militären" "'0310'";4;"Yrkesutbildad personal inom militären" "'1'";1;"Chefer" "'11'";2;"Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer" "'111'";3;"Högre tjänstemän och organisationschefer" "'1111'";4;"Lagstiftare" "'1112'";4;"Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning" "'11121'";5;"Direktörer inom statens centralförvaltning" "'11122'";5;"Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning" "'1113'";4;"Stam- och byhövdingar" "'1114'";4;"Ledare i organisationssektorn" "'11141'";5;"Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer" "'11142'";5;"Chefer i andra organisationer" "'112'";3;"Verkställande direktörer och verkschefer" "'1120'";4;"Verkställande direktörer och verkschefer" "'12'";2;"Administrativa och kommersiella chefer" "'121'";3;"Chefer inom företagstjänster och administration" "'1211'";4;"Ekonomichefer" "'1212'";4;"Personalchefer" "'1213'";4;"Politik- och planeringschefer" "'1219'";4;"Övriga chefer inom företagstjänster och administration" "'122'";3;"Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer" "'1221'";4;"Försäljnings- och marknadsföringschefer" "'1222'";4;"Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer" "'1223'";4;"Forsknings- och utvecklingschefer" "'13'";2;"Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m." "'131'";3;"Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske" "'1311'";4;"Chefer inom jord- och skogsbruk" "'1312'";4;"Chefer inom vattenbruk och fiske" "'132'";3;"Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution" "'1321'";4;"Produktionschefer inom industri" "'1322'";4;"Produktionschefer inom gruvdrift" "'1323'";4;"Produktionschefer inom byggverksamhet" "'1324'";4;"Inköps- och distributionschefer m.fl." "'133'";3;"Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)" "'1330'";4;"Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)" "'134'";3;"Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet" "'1341'";4;"Chefer inom barnomsorg" "'1342'";4;"Chefer inom hälso- och sjukvård" "'1343'";4;"Chefer inom äldrevård" "'1344'";4;"Chefer inom socialvård" "'1345'";4;"Chefer inom utbildning" "'1346'";4;"Chefer inom bank- och försäkringstjänster" "'1349'";4;"Övriga chefer inom samhälleliga tjänster" "'14'";2;"Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar" "'141'";3;"Hotell- och restaurangchefer" "'1411'";4;"Hotellchefer" "'1412'";4;"Restaurangchefer" "'142'";3;"Chefer inom detalj- och partihandel" "'1420'";4;"Chefer inom detalj- och partihandel" "'143'";3;"Chefer inom andra servicenäringar" "'1431'";4;"Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter" "'1439'";4;"Övriga chefer inom servicenäringar " "'2'";1;"Specialister" "'21'";2;"Specialister inom naturvetenskap och teknik" "'211'";3;"Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap" "'2111'";4;"Fysiker och astronomer" "'2112'";4;"Meteorologer" "'2113'";4;"Kemister" "'2114'";4;"Geologer och geofysiker" "'212'";3;"Specialister inom matematik och statistik" "'2120'";4;"Matematiker, aktuarier och statistiker" "'213'";3;"Specialister inom biovetenskap" "'2131'";4;"Biologer, botanister, zoologer m.fl." "'2132'";4;"Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske" "'21321'";5;"Specialister inom jordbruk och fiske" "'21322'";5;"Specialister inom skogsbruk" "'2133'";4;"Specialister inom miljö- och naturskydd" "'214'";3;"Specialister inom teknik (utom elektroteknik)" "'2141'";4;"Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik" "'2142'";4;"Specialister inom anläggningsarbeten" "'2143'";4;"Specialister inom miljöteknik" "'2144'";4;"Specialister inom maskinteknik" "'2145'";4;"Specialister inom träförädling och kemisk processteknik" "'2146'";4;"Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl." "'2149'";4;"Övriga specialister inom teknik" "'215'";3;"Specialister inom elektroteknik" "'2151'";4;"Specialister inom elteknik" "'2152'";4;"Specialister inom elektronik" "'2153'";4;"Specialister inom IKT-branschen" "'21531'";5;"Forskare inom teleteknik" "'21532'";5;"Forskare inom informationsteknik" "'216'";3;"Arkitekter, planerare och lantmätare" "'2161'";4;"Arkitekter inom husbyggande" "'2162'";4;"Landskapsarkitekter" "'2163'";4;"Produkt- och modedesigner" "'2164'";4;"Samhälls- och trafikplanerare" "'2165'";4;"Specialister inom kartläggning och lantmäteri" "'2166'";4;"Grafiska designer och multimediadesigner" "'22'";2;"Hälso- och sjukvårdsspecialister" "'221'";3;"Läkare" "'2211'";4;"Allmänläkare" "'2212'";4;"Överläkare och specialistläkare" "'22121'";5;"Överläkare" "'22122'";5;"Specialistläkare" "'222'";3;"Specialister inom vårdarbete" "'2221'";4;"Överskötare och avdelningsskötare" "'22211'";5;"Överskötare" "'22212'";5;"Avdelningsskötare" "'2222'";4;"Ledande barnmorskor" "'223'";3;"Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer" "'2230'";4;"Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer" "'224'";3;"Producenter av andra hälsovårdstjänster" "'2240'";4;"Producenter av andra hälsotjänster" "'225'";3;"Veterinärer" "'2250'";4;"Veterinärer" "'226'";3;"Andra hälso- och sjukvårdsspecialister" "'2261'";4;"Tandläkare" "'2262'";4;"Provisorer" "'2263'";4;"Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd" "'2264'";4;"Specialister inom fysioterapi" "'2265'";4;"Specialister inom näringslära" "'2266'";4;"Audiologer och logopeder" "'2267'";4;"Specialister inom optometri" "'2269'";4;"Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering" "'23'";2;"Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen" "'231'";3;"Universitets- och högskollärare" "'2310'";4;"Universitets- och yrkeshögskolelärare" "'23101'";5;"Professorer" "'23102'";5;"Lektorer och överassistenter (universitet)" "'23103'";5;"Assistenter och timlärare (universitet)" "'23104'";5;"Överlärare (yrkeshögskolor)" "'23105'";5;"Lektorer (yrkeshögskolor)" "'23106'";5;"Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor)" "'232'";3;"Lärare i yrkesämnen" "'2320'";4;"Lärare i yrkesämnen" "'233'";3;"Gymnasie- och högstadielärare" "'2330'";4;"Gymnasielärare och högstadielärare" "'23301'";5;"Lärare i matematiska ämnen" "'23302'";5;"Lärare i modersmål och litteratur" "'23303'";5;"Lärare i konst- och färdighetsämnen" "'23304'";5;"Övriga högstadie- och gymnasielärare" "'234'";3;"Lågstadie-och barnträdgårdslärare" "'2341'";4;"Lågstadielärare" "'23411'";5;"Klasslärare" "'23412'";5;"Ämneslärare (lågstadiet)" "'2342'";4;"Barnträdgårdslärare" "'235'";3;"Andra specialister inom undervisning" "'2351'";4;"Specialister i pedagogiska metoder" "'2352'";4;"Speciallärare" "'2353'";4;"Övriga språklärare" "'2354'";4;"Övriga musiklärare" "'2355'";4;"Övriga lärare i konstnärliga ämnen" "'2356'";4;"Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik" "'2359'";4;"Studiehandledare och övriga specialister inom undervisning" "'23591'";5;"Studiehandledare" "'23592'";5;"Övriga specialister inom undervisning" "'24'";2;"Specialister inom företagsekonomi och administration" "'241'";3;"Specialister inom finanssektorn" "'2411'";4;"Specialister inom redovisning och revision" "'2412'";4;"Finans- och investeringsrådgivare" "'2413'";4;"Finansanalytiker" "'242'";3;"Specialister inom administration" "'2421'";4;"Specialister inom ledarskap och organisationer" "'2422'";4;"Specialister inom utveckling av administration och näringar" "'2423'";4;"Specialister inom personaladministration och karriärplanering" "'2424'";4;"Specialister inom personalutveckling och utbildning" "'243'";3;"Specialister inom försäljning, marknadsföring och information" "'2431'";4;"Specialister inom reklam och marknadsföring" "'2432'";4;"Informatörer" "'2433'";4;"Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)" "'2434'";4;"Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)" "'25'";2;"Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi" "'251'";3;"Specialister inom systemarbete" "'2511'";4;"Specialister inom applikationsarkitektur" "'2512'";4;"Applikationsplanerare" "'2513'";4;"Webb- och multimediautvecklare" "'2514'";4;"Applikationsprogrammerare" "'2519'";4;"Övriga program- och applikationsutvecklare" "'252'";3;"Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram" "'2521'";4;"Databasutvecklare och databasansvariga" "'2522'";4;"Systemadministratörer" "'2523'";4;"Nätverksspecialister" "'2529'";4;"Övriga databas- och nätverksspecialister" "'26'";2;"Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn" "'261'";3;"Juridiska specialister" "'2611'";4;"Advokater" "'2612'";4;"Domare" "'2619'";4;"Övriga specialister inom juridik" "'262'";3;"Bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museisektorn" "'2621'";4;"Arkivarier och specialister inom museisektorn" "'26211'";5;"Arkivarier" "'26212'";5;"Specialister inom museisektorn" "'2622'";4;"Bibliotekarier, informatiker m.fl." "'263'";3;"Specialister inom samhälls- och socialsektorn samt inom religion" "'2631'";4;"Nationalekonomer" "'2632'";4;"Samhälls- och kulturforskare" "'2633'";4;"Historiker, statsvetare och filosofer" "'2634'";4;"Psykologer" "'2635'";4;"Specialister inom socialt arbete" "'26351'";5;"Socialarbetare m.fl." "'26352'";5;"Planerare inom socialsektorn m.fl." "'2636'";4;"Präster och övriga specialister inom religion" "'264'";3;"Journalister, författare och språkvetare" "'2641'";4;"Författare m.fl." "'2642'";4;"Journalister" "'26421'";5;"Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer" "'26422'";5;"Redaktörer vid tidningar m.fl." "'26423'";5;"Radio- och TV-redaktörer" "'2643'";4;"Översättare, tolkar och andra språkvetare" "'265'";3;"Konstnärer" "'2651'";4;"Bildkonstnärer" "'2652'";4;"Musiker, sångare och kompositörer" "'2653'";4;"Danskonstnärer och koreografer" "'2654'";4;"Regissörer och producenter" "'2655'";4;"Skådespelare" "'2656'";4;"Presentatörer, konferencierer m.fl." "'2659'";4;"Övriga konstnärer" "'3'";1;"Experter" "'31'";2;"Experter inom naturvetenskap och teknik" "'311'";3;"Experter inom fysik, kemi och teknik" "'3111'";4;"Tekniska experter inom naturvetenskap" "'3112'";4;"Experter inom byggande" "'31121'";5;"Experter inom husbyggnad" "'31122'";5;"Experter inom anläggningsarbeten" "'31123'";5;"Experter inom kartläggning och lantmäteri" "'3113'";4;"Experter inom elteknik" "'3114'";4;"Experter inom elektronik" "'3115'";4;"Experter inom maskinteknik" "'3116'";4;"Experter inom kemisk processteknik" "'3117'";4;"Experter inom gruvindustri och metallurgi" "'3118'";4;"Tekniska ritare" "'3119'";4;"Övriga experter inom fysik, kemi och teknik" "'312'";3;"Arbetsledare inom gruvdrift, industri och byggverksamhet" "'3121'";4;"Arbetsledare inom gruvdrift" "'3122'";4;"Arbetsledare inom industri" "'3123'";4;"Arbetsledare inom byggverksamhet" "'313'";3;"Experter inom processövervakning" "'3131'";4;"Processövervakare, kraftverk" "'3132'";4;"Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk" "'3133'";4;"Processövervakare, kemisk industri" "'3134'";4;"Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas" "'3135'";4;"Processövervakare, metallframställning" "'3139'";4;"Övriga experter inom processövervakning" "'314'";3;"Experter inom biovetenskap" "'3141'";4;"Laboranter m.fl." "'3142'";4;"Jordbruks- och fiskeritekniker" "'3143'";4;"Skogsbrukstekniker" "'315'";3;"Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare" "'3151'";4;"Maskinchefer och -mästare på fartyg" "'3152'";4;"Befäl och styrmän inom sjötrafik" "'31521'";5;"Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)" "'31522'";5;"Befäl (mindre fartyg)" "'31523'";5;"Hamntrafikledare och hamnkaptener" "'3153'";4;"Flygkaptener och -styrmän" "'3154'";4;"Flygledare" "'3155'";4;"Tekniska experter inom flygövervakning" "'32'";2;"Hälso- och sjukvårdsexperter" "'321'";3;"Tekniska experter inom hälso- och sjukvården" "'3211'";4;"Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning" "'3212'";4;"Bioanalytiker (hälsovården)" "'3213'";4;"Farmaceuter" "'3214'";4;"Tand- och hjälpmedelstekniker" "'32141'";5;"Tandtekniker" "'32142'";5;"Hjälpmedelstekniker" "'322'";3;"Sjukskötare, barnmorskor m.fl." "'3221'";4;"Sjukskötare m.fl." "'32211'";5;"Sjukskötare" "'32212'";5;"Hälsovårdare" "'3222'";4;"Barnmorskor" "'323'";3;"Utövare av naturmedicin och alternativ medicin" "'3230'";4;"Utövare av naturmedicin och alternativ medicin" "'324'";3;"Seminörer m.fl." "'3240'";4;"Seminörer m.fl." "'325'";3;"Andra hälso- och sjukvårdsexperter" "'3251'";4;"Munhygienister" "'3252'";4;"Patientadministratörer" "'3253'";4;"Hälsorådgivare" "'3254'";4;"Optiker" "'3255'";4;"Fysioterapeuter m.fl." "'3256'";4;"Sjukvårdsassistenter" "'3257'";4;"Hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'3258'";4;"Akutvårdare inom sjuktransporten" "'3259'";4;"Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering" "'32591'";5;"Ergoterapeuter" "'32592'";5;"Övriga terapeuter" "'33'";2;"Experter inom företagsekonomi och administration" "'331'";3;"Experter inom finansiering, försäkring och redovisning" "'3311'";4;"Värdepappers- och valutamäklare" "'3312'";4;"Kredit- och låneexperter" "'3313'";4;"Experter inom bokföring och redovisning" "'3314'";4;"Experter inom statistik och matematik" "'3315'";4;"Värderare och skadeinspektörer" "'332'";3;"Inköps- och försäljningsagenter" "'3321'";4;"Försäljare av försäkringstjänster" "'3322'";4;"Försäljningsrepresentanter" "'3323'";4;"Inköpare" "'3324'";4;"Affärsförmedlare" "'333'";3;"Förmedlare av företagstjänster" "'3331'";4;"Speditörer, tull- och fartygsklarerare" "'3332'";4;"Konferens- och evenemangsarrangörer" "'3333'";4;"Arbetsförmedlare" "'3334'";4;"Fastighetsmäklare och disponenter" "'33341'";5;"Fastighetsmäklare" "'33342'";5;"Disponenter" "'3339'";4;"Övriga experter inom affärslivet" "'334'";3;"Administrativa och specialiserade sekreterare" "'3341'";4;"Arbetsledare för kontorspersonal" "'3342'";4;"Juristsekreterare" "'3343'";4;"Ledningsassistenter och avdelningssekreterare" "'3344'";4;"Byråsekreterare, hälso- och sjukvård" "'335'";3;" Tjänstemän inom beredning och bevakning i den offentliga förvaltningen" "'3351'";4;"Tull- och gränstjänstemän" "'3352'";4;"Skatteberedare och -inspektörer" "'3353'";4;"Handläggare av socialskyddsförmåner" "'3354'";4;"Tillståndstjänstemän" "'3355'";4;"Kommissarier och överkonstaplar" "'3359'";4;"Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning" "'34'";2;"Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn" "'341'";3;"Juridiska assistenter samt personal inom socialsektorn och församlingar" "'3411'";4;"Juridiska assistenter och experter inom intresseorganisationer" "'34111'";5;"Rättegångsombud och utsökningsmän" "'34112'";5;"Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn" "'34113'";5;"Konsumentrådgivare m.fl." "'3412'";4;"Handledare och rådgivare inom socialsektorn" "'34121'";5;"Handledare inom socialsektorn" "'34122'";5;"Ungdomsledare (ej församl.)" "'34123'";5;"Handledare och sysselsättningsledare" "'3413'";4;"Församlingspersonal" "'34131'";5;"Diakoner och diakonissor" "'34139'";5;"Övriga församlingsarbetare" "'342'";3;"Idrottare, idrottstränare och -instruktörer m.fl." "'3421'";4;"Idrottare" "'3422'";4;"Idrottstränare och funktionärer" "'3423'";4;"Idrottsinstruktörer och fritidsledare" "'343'";3;"Experter inom konst och kultur samt kökschefer" "'3431'";4;"Fotografer" "'3432'";4;"Inredningsplanerare m.fl." "'3433'";4;"Galleri-, musei- och bibliotekstekniker" "'3434'";4;"Kökschefer" "'3435'";4;"Övriga experter inom konst och kultur" "'34351'";5;"Scriptor och övriga experter inom scenteknik" "'34359'";5;"Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn" "'35'";2;"Experter inom informations- och kommunikationsteknologi" "'351'";3;"IKT-tekniker samt användarstöd" "'3511'";4;"Driftoperatörer" "'3512'";4;"Datasupportpersonal" "'3513'";4;"Nätverkstekniker" "'3514'";4;"Webbmaster och webbtekniker" "'352'";3;"Teletekniker samt radio- och tv-tekniker" "'3521'";4;"Sändnings- och AV-tekniker" "'3522'";4;"Tekniska experter inom telekommunikation" "'4'";1;"Kontors- och kundtjänstpersonal" "'41'";2;"Kontorspersonal" "'411'";3;"Kontorsassistenter" "'4110'";4;"Kontorsassistenter" "'412'";3;"Kontorssekreterare" "'4120'";4;"Kontorssekreterare" "'413'";3;"Textbehandlare och dataregistrerare" "'4131'";4;"Textbehandlare" "'4132'";4;"Dataregistrerare" "'42'";2;"Kundtjänstpersonal" "'421'";3;"Kassapersonal m.fl." "'4211'";4;"Banktjänstemän m.fl." "'4212'";4;"Vadförmedlare, croupierer m.fl." "'4213'";4;"Pantlånare" "'4214'";4;"Inkasserare" "'422'";3;"Annan kundtjänstpersonal" "'4221'";4;"Resebyråtjänstemän" "'4222'";4;"Telefonservicerådgivare" "'4223'";4;"Växeltelefonister" "'4224'";4;"Hotellreceptionister" "'4225'";4;"Kundrådgivare vid informationsdisk" "'4226'";4;"Receptions- och rådgivningspersonal" "'4227'";4;"Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare" "'4229'";4;"Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering" "'42291'";5;"Nödcentraloperatörer" "'42299'";5;"Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering" "'43'";2;"Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning" "'431'";3;"Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl." "'4311'";4;"Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning" "'4312'";4;"Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn" "'4313'";4;"Löneräknare" "'432'";3;"Kontorspersonal inom transport och lager" "'4321'";4;"Lagerförvaltare m.fl." "'4322'";4;"Produktionsassistenter" "'4323'";4;"Kontorspersonal inom transport" "'43231'";5;"Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl." "'43239'";5;"Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition" "'44'";2;"Annan kontors- och kundtjänstpersonal" "'441'";3;"Annan kontors- och kundtjänstpersonal" "'4411'";4;"Bibliotekspersonal" "'4412'";4;"Brevbärare och postsorterare" "'44121'";5;"Brevbärare" "'44122'";5;"Kontorsvaktmästare" "'4413'";4;"Kodare, korrekturläsare m.fl." "'4414'";4;"Skrivare m.fl." "'4415'";4;"Arkivanställda" "'4416'";4;"Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning" "'4419'";4;"Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering" "'5'";1;"Service- och försäljningspersonal" "'51'";2;"Servicepersonal" "'511'";3;"Personal inom resetjänster, konduktörer och guider" "'5111'";4;"Flygvärdinnor, purser m.fl." "'5112'";4;"Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl." "'5113'";4;"Guider" "'512'";3;"Restaurang- och storhushållspersonal" "'5120'";4;"Restaurang- och storhushållspersonal" "'51201'";5;"Kockar, kokerskor och kallskänkor" "'51202'";5;"Restaurangföreståndare och skiftledare" "'513'";3;"Serveringspersonal" "'5131'";4;"Servitörer" "'5132'";4;"Bartendrar" "'514'";3;"Frisörer, kosmetologer m.fl." "'5141'";4;"Frisörer" "'5142'";4;"Kosmetologer m.fl." "'515'";3;"Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel" "'5151'";4;"Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl." "'5152'";4;"Hushållerskor i privata hem" "'5153'";4;"Fastighetsskötare" "'516'";3;"Annan servicepersonal, personliga tjänster" "'5161'";4;"Astrologer, siare m.fl." "'5162'";4;"Personliga betjänter" "'5163'";4;"Personal inom begravningstjänster" "'51631'";5;"Begravningsbyråföreståndare m.fl." "'51632'";5;"Övrig begravningspersonal" "'5164'";4;"Djurskötare och djurfrisörer" "'5165'";4;"Trafiklärare" "'5169'";4;"Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering" "'52'";2;"Försäljare, butiksinnehavare m.fl." "'521'";3;"Gatu- och torgförsäljare" "'5211'";4;"Kiosk- och torgförsäljare" "'5212'";4;"Gatuförsäljare (livsmedel)" "'522'";3;"Försäljare och butiksinnehavare" "'5221'";4;"Butiksinnehavare (småföretagare)" "'5222'";4;"Butiksföreståndare" "'5223'";4;"Försäljare" "'523'";3;"Butikskassörer och biljettförsäljare" "'5230'";4;"Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl." "'524'";3;"Annan försäljningspersonal" "'5241'";4;"Modeller" "'5242'";4;"Varudemonstratörer" "'5243'";4;"Direktförsäljare" "'5244'";4;"Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter" "'5245'";4;"Bensinstationspersonal" "'5246'";4;"Försäljare, kaféer och barer" "'5249'";4;"Övrig försäljningspersonal utan annan klassificering" "'53'";2;"Vård- och omsorgspersonal" "'531'";3;"Barnskötare och skolgångsbiträden" "'5311'";4;"Personal inom barnomsorgen" "'53111'";5;"Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl." "'53112'";5;"Familjedagvårdare" "'53113'";5;"Barnklubbsledare m.fl." "'5312'";4;"Skolgångsbiträden" "'532'";3;"Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare" "'5321'";4;"Närvårdare" "'53211'";5;"Mentalhälsovårdare" "'53212'";5;"Vårdare av utvecklingshämmade" "'53213'";5;"Vårdare inom socialsektorn" "'53219'";5;"Övriga närvårdare" "'5322'";4;"Hemvårdare (hemvårdstjänster)" "'53221'";5;"Hemvårdspersonal" "'53222'";5;"Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl." "'5329'";4;"Övrig personal inom hälso- och sjukvården" "'53291'";5;"Tandskötare" "'53292'";5;"Instrumentvårdare" "'53293'";5;"Läkemedelsarbetare på apotek" "'53294'";5;"Massörer och konditionsskötare" "'54'";2;"Säkerhets- och bevakningspersonal" "'541'";3;"Säkerhets- och bevakningspersonal" "'5411'";4;"Brandmän" "'5412'";4;"Poliser" "'5413'";4;"Fångvaktare" "'5414'";4;"Väktare" "'5419'";4;"Övrig säkerhetspersonal" "'6'";1;"Jordbrukare, skogsarbetare m.fl." "'61'";2;"Jordbrukare och djuruppfödare m.fl." "'611'";3;"Åker- och trädgårdsodlare" "'6111'";4;"Odlare, åkerbruk och frilandsodling" "'61111'";5;"Åkerodlare" "'61112'";5;"Arbetsledare och arbetare inom åkerodling" "'6112'";4;"Odlare av fruktträd och buskar m.fl." "'6113'";4;"Odlare och arbetare inom trädgårds- och växthusodling" "'61131'";5;"Trädgårds- och växthusodlare" "'61132'";5;"Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling" "'6114'";4;"Odlare av blandade växtslag" "'612'";3;"Djuruppfödare" "'6121'";4;"Uppfödare av kött- och mjölkboskap och andra husdjur" "'61211'";5;"Boskapsuppfödare m.fl." "'61212'";5;"Boskapsskötare m.fl." "'61213'";5;"Sällskapsdjursuppfödare" "'61214'";5;"Lantbruksavbytare" "'6122'";4;"Fjäderfäuppfödare" "'6123'";4;"Biodlare m.fl." "'6129'";4;"Övriga djuruppfödare och djurskötare" "'61291'";5;"Pälsdjurs- och renskötare" "'61299'";5;"Övriga djurskötare utan annan klassificering" "'613'";3;"Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift" "'6130'";4;"Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift" "'62'";2;"Arbetare inom skogsbruk och fiske" "'621'";3;"Skogsbrukare och skogsarbetare" "'6210'";4;"Skogsbrukare och skogsarbetare" "'622'";3;"Fiskodlare, fiskare och jägare" "'6221'";4;"Fiskodlare och fiskodlingspersonal" "'62211'";5;"Fiskodlingsföretagare" "'62212'";5;"Arbetsledare och arbetare inom fiskodling" "'6222'";4;"Fiskare" "'6223'";4;"Djuphavsfiskare" "'6224'";4;"Viltvårdare och jägare" "'63'";2;"Växtodlare, fiskare och jägare (självhushållning)" "'631'";3;"Växtodlare (självhushållning)" "'6310'";4;"Växtodlare (självhushållning)" "'632'";3;"Boskapsuppfödare (självhushållning)" "'6320'";4;"Djuruppfödare (självhushållning)" "'633'";3;"Växtodlare och boskapsuppfödare (självhushållning)" "'6330'";4;"Växtodlare och djuruppfödare (självhushållning)" "'634'";3;"Fiskare och jägare (självhushållning)" "'6340'";4;"Fiskare och jägare (självhushållning)" "'7'";1;"Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare" "'71'";2;"Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)" "'711'";3;"Byggnadsarbetare m.fl." "'7111'";4;"Byggnadsarbetare" "'7112'";4;"Murare m.fl." "'7113'";4;"Stenhuggare m.fl." "'7114'";4;"Betongarbetare och armerare" "'7115'";4;"Timmermän och byggnadssnickare" "'7119'";4;"Övriga byggnadsarbetare" "'712'";3;"Byggnadshantverkare" "'7121'";4;"Takmontörer och takreparatörer" "'7122'";4;"Golvläggare" "'7123'";4;"Rappare" "'7124'";4;"Isoleringsmontörer" "'7125'";4;"Glasmästare" "'7126'";4;"Rörläggare" "'7127'";4;"Ventilations- och kylmontörer" "'713'";3;"Målare och saneringsarbetare" "'7131'";4;"Byggnadsmålare m.fl." "'7132'";4;"Sprutlackerare" "'7133'";4;"Saneringsarbetare och sotare" "'72'";2;"Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer" "'721'";3;"Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl." "'7211'";4;"Formare och kärnmakare" "'7212'";4;"Svetsare och gasskärare" "'7213'";4;"Tunnplåtslagare" "'7214'";4;"Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer" "'7215'";4;"Kabelläggare och riggare" "'722'";3;"Smeder, verktygsmakare och maskinställare" "'7221'";4;"Smeder" "'7222'";4;"Verktygsmakare och låssmeder" "'7223'";4;"Maskinställare och verkstadsmekaniker" "'7224'";4;"Maskinslipare, -polerare och -vässare" "'723'";3;"Maskinmontörer och reparatörer" "'7231'";4;"Motorfordonsmontörer och -reparatörer" "'7232'";4;"Flygmontörer och flygreparatörer" "'7233'";4;"Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)" "'7234'";4;"Cykelreparatörer m.fl." "'73'";2;"Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal" "'731'";3;"Konsthantverkare och finmekaniker" "'7311'";4;"Urmakare och övriga tillverkare av finmekaniska instrument" "'7312'";4;"Musikinstrumentmakare och -stämmare" "'7313'";4;"Juvel-, guld- och silversmeder" "'7314'";4;"Ler- och tegelgjutare, drejare" "'7315'";4;"Glasblåsare, -skärare, -slipare och -efterbehandlare" "'7316'";4;"Glasgravörer, glasetsare och skyltmålare" "'7317'";4;"Konsthantverkare i trä m.m. " "'7318'";4;"Konsthantverkare i textil, läder m.m." "'7319'";4;"Övriga konsthantverkare" "'732'";3;"Tryckeripersonal" "'7321'";4;"Prepressoperatörer" "'7322'";4;"Tryckare" "'7323'";4;"Efterbehandlare och bokbinderiarbetare" "'74'";2;"Personal inom el- och elektronikbranschen" "'741'";3;"Elmontörer och -reparatörer" "'7411'";4;"Byggnadselmontörer" "'7412'";4;"Övriga elmontörer" "'7413'";4;"Linjemontörer och -reparatörer" "'742'";3;"Montörer och reparatörer inom elektronik och teleteknik" "'7421'";4;"Montörer och reparatörer, elektronik och automation" "'74211'";5;"Elektronikmontörer och -reparatörer" "'74212'";5;"Automationsmontörer och -reparatörer" "'7422'";4;"Montörer och reparatörer, IKT" "'75'";2;"Personal inom livsmedel, trä, textil m.m." "'751'";3;"Styckare, bagare, mejerister m.fl." "'7511'";4;"Slaktare, fiskberedare m.fl." "'7512'";4;"Bagare och konditorer" "'7513'";4;"Mejerister, ostmästare m.fl." "'7514'";4;"Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter" "'7515'";4;"Kvalitetsbedömare (mat och dryck)" "'7516'";4;"Tillverkare av tobaksprodukter" "'752'";3;"Trävaruhanterare, snickare m.fl." "'7521'";4;"Trävaruhanterare" "'7522'";4;"Möbelsnickare m.fl." "'7523'";4;"Maskinsnickare" "'753'";3;"Personal inom konfektionsbranschen m.fl." "'7531'";4;"Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister" "'7532'";4;"Tillskärare och modellmästare" "'7533'";4;"Broderare och andra textilsömmare" "'7534'";4;"Tapetserare" "'7535'";4;"Garvare och skinnberedare" "'7536'";4;"Skomakare m.fl." "'754'";3;"Annan personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7" "'7541'";4;"Dykare" "'7542'";4;"Laddare och sprängare" "'7543'";4;"Klassificerare och kvalitetskontrollanter (utom drycker och livsmedel)" "'7544'";4;"Röksanerare, skadedjurs- och ogrässanerare" "'7549'";4;"Övrig personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7" "'8'";1;"Process- och transportarbetare" "'81'";2;"Processarbetare" "'811'";3;"Maskinoperatörer i gruv- och stenbrottsarbete" "'8111'";4;"Gruv- och stenbrottsarbetare" "'8112'";4;"Anrikningsarbetare" "'8113'";4;"Slagborrare och djupborrare" "'8114'";4;"Processoperatörer inom betongindustri m.fl." "'812'";3;"Processoperatörer och efterbehandlare, metallindustri" "'8121'";4;"Processoperatörer inom metallindustri" "'8122'";4;"Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri" "'813'";3;"Processoperatörer, kemisk industri och fotografiska produkter" "'8131'";4;"Processoperatörer, kemisk industri m.fl." "'8132'";4;"Processoperatörer, fotografiska produkter" "'814'";3;"Processoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri" "'8141'";4;"Processoperatörer, gummiindustri" "'8142'";4;"Processoperatörer, plastindustri" "'8143'";4;"Processoperatörer, pappersvaruindustri" "'815'";3;"Processoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri" "'8151'";4;"Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning" "'8152'";4;"Maskinoperatörer, vävning och stickning" "'8153'";4;"Symaskinsoperatörer" "'8154'";4;"Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning" "'8155'";4;"Maskinoperatörer, pälsskinnsberedning, färgning" "'8156'";4;"Processoperatörer, sko- och väskindustri" "'8157'";4;"Tvätteripersonal" "'8159'";4;"Övriga processoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri" "'816'";3;"Processoperatörer, livsmedelsindustri" "'8160'";4;"Processoperatörer, livsmedelsindustri" "'817'";3;"Processoperatörer, sågvaror samt pappers- och kartongindustri" "'8171'";4;"Processoperatörer, pappers-, kartong- och massaindustri" "'8172'";4;"Processoperatörer, trä- och sågvaror" "'818'";3;"Andra processoperatörer" "'8181'";4;"Ugnsoperatörer, glas- och keramikindustri" "'8182'";4;"Operatörer och eldare m.fl., ångmaskiner och ångpannor" "'81821'";5;"Maskinreparatörer, kraftverk och avfallsbehandlingsanläggningar" "'81822'";5;"Övriga maskinreparatörer m.fl." "'8183'";4;"Maskinoperatörer, packning, påfyllning och märkning" "'8189'";4;"Övriga processoperatörer utan annan klassificering" "'82'";2;"Hopsättare, industriprodukter" "'821'";3;"Hopsättare, industriprodukter" "'8211'";4;"Hopsättare, verkstads- och metallprodukter" "'8212'";4;"Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning" "'8219'";4;"Övriga hopsättare av industriprodukter" "'83'";2;"Transportarbetare" "'831'";3;"Spårtrafikförare m.fl." "'8311'";4;"Lokförare" "'8312'";4;"Bangårdspersonal m.fl." "'832'";3;"Person- och paketbilsförare samt motorcykelförare" "'8321'";4;"Motorcykelbud m.fl." "'8322'";4;"Person-, taxi- och paketbilsförare" "'833'";3;"Förare av tunga motorfordon" "'8331'";4;"Buss- och spårvagnsförare" "'8332'";4;"Lastbils- och specialfordonsförare" "'834'";3;"Arbetsmaskinförare" "'8341'";4;"Förare av jordbruks- och skogsmaskiner" "'8342'";4;"Anläggningsmaskinförare m.fl." "'8343'";4;"Kranförare" "'8344'";4;"Stuveriarbetare och truckförare m.fl." "'83441'";5;"Stuveriarbetare" "'83442'";5;"Truckförare m.fl." "'835'";3;"Däckmanskap m.fl. sjötrafikarbetare" "'8350'";4;"Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl." "'9'";1;"Övriga arbetstagare" "'91'";2;"Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare" "'911'";3;"Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl." "'9111'";4;"Hembiträden och städare" "'9112'";4;"Kontors- och hotellstädare m.fl." "'91121'";5;"Kontorsstädare m.fl." "'91122'";5;"Hotellstädare" "'91123'";5;"Sjukhus- och vårdbiträden" "'91124'";5;"Daghemsbiträden" "'91129'";5;"Övriga städare utan annan klassificering" "'912'";3;"Fordonstvättare och fönsterputsare m.fl." "'9121'";4;"Rengörare och pressare" "'9122'";4;"Fordonstvättare" "'9123'";4;"Fönsterputsare" "'9129'";4;"Övriga rengöringsarbetare" "'92'";2;"Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske" "'921'";3;"Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske" "'9211'";4;"Medhjälpare, jordbruk" "'9212'";4;"Medhjälpare, djuruppfödning" "'9213'";4;"Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning, blandad drift" "'9214'";4;"Medhjälpare, trädgårdsodling" "'9215'";4;"Medhjälpare, skogsbruk" "'9216'";4;"Medhjälpare, fiske och vattenbruk" "'93'";2;"Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl." "'931'";3;"Medhjälpare inom gruvdrift och byggverksamhet" "'9311'";4;"Medhjälpare, gruvor" "'9312'";4;"Medhjälpare, anläggningsverksamhet" "'9313'";4;"Medhjälpare, byggnadsverksamhet" "'932'";3;"Medhjälpare inom tillverkning" "'9321'";4;"Handpaketerare" "'9329'";4;"Övriga medhjälpare inom industrin" "'933'";3;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl." "'9331'";4;"Förare av hand- och pedaldrivna bilar" "'9332'";4;"Förare av djurdragna fordon" "'9333'";4;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl." "'9334'";4;"Varupåfyllare" "'94'";2;"Köks- och restaurangbiträden" "'941'";3;"Köks- och restaurangbiträden" "'9411'";4;"Personal inom snabbmatssektorn" "'9412'";4;"Köksbiträden" "'95'";2;"Gatuförsäljare, skoputsare m.fl." "'951'";3;"Reklamutdelare, skoputsare m.fl." "'9510'";4;"Reklamutdelare, skoputsare m.fl." "'952'";3;"Gatuförsäljare (utom livsmedel)" "'9520'";4;"Gatuförsäljare (utom livsmedel)" "'96'";2;"Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl." "'961'";3;"Avfallshanterare" "'9611'";4;"Avfallsinsamlare" "'9612'";4;"Avfallssorterare" "'9613'";4;"Gatsopare m.fl." "'962'";3;"Tidningsutdelare, bud m.fl." "'9621'";4;"Tidnings- och reklamutdelare, bud" "'9622'";4;"Diversearbetare" "'9623'";4;"Mätaravläsare m.fl." "'9624'";4;"Vattenhämtare och vedinsamlare" "'9629'";4;"Övrig personal utan annan klassificering" "'X'";1;"Okänd"