Windows-1252;;ammatti_17_20210101 code;level;classificationItemName "'01100'";1;"Officerare" "'02100'";1;"Underofficerare" "'03100'";1;"Yrkesutbildad personal inom militären" "'11110'";1;"Lagstiftare" "'11121'";1;"Direktörer inom statens centralförvaltning" "'11122'";1;"Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning" "'11141'";1;"Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer" "'11142'";1;"Chefer i andra organisationer" "'11200'";1;"Verkställande direktörer och verkschefer" "'12110'";1;"Ekonomichefer" "'12120'";1;"Personalchefer" "'12130'";1;"Politik- och planeringschefer" "'12190'";1;"Övriga chefer inom företagstjänster och administration" "'12210'";1;"Försäljnings- och marknadsföringschefer" "'12220'";1;"Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer" "'12230'";1;"Forsknings- och utvecklingschefer" "'13110'";1;"Chefer inom jord- och skogsbruk" "'13120'";1;"Chefer inom vattenbruk och fiske" "'13210'";1;"Produktionschefer inom industri" "'13220'";1;"Produktionschefer inom gruvdrift" "'13230'";1;"Produktionschefer inom byggverksamhet" "'13240'";1;"Inköps- och distributionschefer m.fl." "'13300'";1;"Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)" "'13410'";1;"Chefer inom barnomsorg" "'13420'";1;"Chefer inom hälso- och sjukvård" "'13430'";1;"Chefer inom äldrevård" "'13440'";1;"Chefer inom socialvård" "'13450'";1;"Chefer inom utbildning" "'13460'";1;"Chefer inom bank- och försäkringstjänster" "'13490'";1;"Övriga chefer inom samhälleliga tjänster" "'14110'";1;"Hotellchefer" "'14120'";1;"Restaurangchefer" "'14200'";1;"Chefer inom detalj- och partihandel" "'14310'";1;"Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter" "'14390'";1;"Övriga chefer inom servicenäringar" "'21110'";1;"Fysiker och astronomer" "'21120'";1;"Meteorologer" "'21130'";1;"Kemister" "'21140'";1;"Geologer och geofysiker" "'21200'";1;"Matematiker, aktuarier och statistiker" "'21310'";1;"Biologer, botanister, zoologer m.fl." "'21321'";1;"Specialister inom jordbruk och fiske" "'21322'";1;"Specialister inom skogsbruk" "'21330'";1;"Specialister inom miljö- och naturskydd" "'21410'";1;"Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik" "'21420'";1;"Specialister inom anläggningsarbeten" "'21430'";1;"Specialister inom miljöteknik" "'21440'";1;"Specialister inom maskinteknik" "'21450'";1;"Specialister inom träförädling och kemisk processteknik" "'21460'";1;"Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl." "'21490'";1;"Övriga specialister inom teknik" "'21510'";1;"Specialister inom elteknik" "'21520'";1;"Specialister inom elektronik" "'21531'";1;"Forskare inom teleteknik" "'21532'";1;"Forskare inom informationsteknik" "'21610'";1;"Arkitekter inom husbyggande" "'21620'";1;"Landskapsarkitekter" "'21630'";1;"Produkt- och modedesigner" "'21640'";1;"Samhälls- och trafikplanerare" "'21650'";1;"Specialister inom kartläggning och lantmäteri" "'21660'";1;"Grafiska designer och multimediadesigner" "'22110'";1;"Allmänläkare" "'22121'";1;"Överläkare" "'22122'";1;"Specialistläkare" "'22211'";1;"Överskötare" "'22212'";1;"Avdelningsskötare" "'22500'";1;"Veterinärer" "'22610'";1;"Tandläkare" "'22620'";1;"Provisorer" "'22630'";1;"Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd" "'22650'";1;"Specialister inom näringslära" "'22660'";1;"Audiologer och logopeder" "'22690'";1;"Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering" "'23101'";1;"Professorer" "'23102'";1;"Lektorer och överassistenter (universitet)" "'23103'";1;"Assistenter och timlärare (universitet)" "'23104'";1;"Överlärare (yrkeshögskolor)" "'23105'";1;"Lektorer (yrkeshögskolor)" "'23106'";1;"Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor)" "'23200'";1;"Lärare i yrkesämnen" "'23301'";1;"Lärare i matematiska ämnen" "'23302'";1;"Lärare i modersmål och litteratur" "'23303'";1;"Lärare i konst- och färdighetsämnen" "'23304'";1;"Övriga högstadie- och gymnasielärare" "'23411'";1;"Klasslärare" "'23412'";1;"Ämneslärare (lågstadiet)" "'23420'";1;"Barnträdgårdslärare" "'23510'";1;"Specialister i pedagogiska metoder" "'23520'";1;"Speciallärare" "'23530'";1;"Övriga språklärare" "'23540'";1;"Övriga musiklärare" "'23550'";1;"Övriga lärare i konstnärliga ämnen" "'23560'";1;"Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik" "'23591'";1;"Studiehandledare" "'23592'";1;"Övriga specialister inom undervisning" "'24110'";1;"Specialister inom redovisning och revision" "'24120'";1;"Finans- och investeringsrådgivare" "'24130'";1;"Finansanalytiker" "'24210'";1;"Specialister inom ledarskap och organisationer" "'24220'";1;"Specialister inom utveckling av administration och näringar" "'24230'";1;"Specialister inom personaladministration och karriärplanering" "'24240'";1;"Specialister inom personalutveckling och utbildning" "'24310'";1;"Specialister inom reklam och marknadsföring" "'24320'";1;"Informatörer" "'24330'";1;"Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)" "'24340'";1;"Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)" "'25110'";1;"Specialister inom applikationsarkitektur" "'25120'";1;"Applikationsplanerare" "'25130'";1;"Webb- och multimediautvecklare" "'25140'";1;"Applikationsprogrammerare" "'25190'";1;"Övriga program- och applikationsutvecklare" "'25210'";1;"Databasutvecklare och databasansvariga" "'25220'";1;"Systemadministratörer" "'25230'";1;"Nätverksspecialister" "'25290'";1;"Övriga databas- och nätverksspecialister" "'26110'";1;"Advokater" "'26120'";1;"Domare" "'26190'";1;"Övriga specialister inom juridik" "'26211'";1;"Arkivarier" "'26212'";1;"Specialister inom museisektorn" "'26220'";1;"Bibliotekarier, informatiker m.fl." "'26310'";1;"Nationalekonomer" "'26320'";1;"Samhälls- och kulturforskare" "'26330'";1;"Historiker, statsvetare och filosofer" "'26340'";1;"Psykologer" "'26351'";1;"Socialarbetare m.fl." "'26352'";1;"Planerare inom socialsektorn m.fl." "'26360'";1;"Präster och övriga specialister inom religion" "'26410'";1;"Författare m.fl." "'26421'";1;"Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer" "'26422'";1;"Redaktörer vid tidningar m.fl." "'26423'";1;"Radio- och TV-redaktörer" "'26430'";1;"Översättare, tolkar och andra språkvetare" "'26510'";1;"Bildkonstnärer" "'26520'";1;"Musiker, sångare och kompositörer" "'26530'";1;"Danskonstnärer och koreografer" "'26540'";1;"Regissörer och producenter" "'26550'";1;"Skådespelare" "'26560'";1;"Presentatörer, konferencierer m.fl." "'26590'";1;"Övriga konstnärer" "'31110'";1;"Tekniska experter inom naturvetenskap" "'31121'";1;"Experter inom husbyggnad" "'31122'";1;"Experter inom anläggningsarbeten" "'31123'";1;"Experter inom kartläggning och lantmäteri" "'31130'";1;"Experter inom elteknik" "'31140'";1;"Experter inom elektronik" "'31150'";1;"Experter inom maskinteknik" "'31160'";1;"Experter inom kemisk processteknik" "'31170'";1;"Experter inom gruvindustri och metallurgi" "'31180'";1;"Tekniska ritare" "'31190'";1;"Övriga experter inom fysik, kemi och teknik" "'31210'";1;"Arbetsledare inom gruvdrift" "'31220'";1;"Arbetsledare inom industri" "'31230'";1;"Arbetsledare inom byggverksamhet" "'31310'";1;"Processövervakare, kraftverk" "'31320'";1;"Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk" "'31330'";1;"Processövervakare, kemisk industri" "'31340'";1;"Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas" "'31350'";1;"Processövervakare, metallframställning" "'31390'";1;"Övriga experter inom processövervakning" "'31410'";1;"Laboranter m.fl." "'31420'";1;"Jordbruks- och fiskeritekniker" "'31430'";1;"Skogsbrukstekniker" "'31510'";1;"Maskinchefer och -mästare på fartyg" "'31521'";1;"Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)" "'31522'";1;"Befäl (mindre fartyg)" "'31523'";1;"Hamntrafikledare och hamnkaptener" "'31530'";1;"Flygkaptener och -styrmän" "'31540'";1;"Flygledare" "'31550'";1;"Tekniska experter inom flygövervakning" "'32110'";1;"Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning" "'32120'";1;"Bioanalytiker (hälsovården)" "'32130'";1;"Farmaceuter" "'32141'";1;"Tandtekniker" "'32142'";1;"Hjälpmedelstekniker" "'32211'";1;"Sjukskötare" "'32212'";1;"Hälsovårdare" "'32220'";1;"Barnmorskor" "'32300'";1;"Utövare av naturmedicin och alternativ medicin" "'32400'";1;"Seminörer m.fl." "'32510'";1;"Munhygienister" "'32540'";1;"Optiker" "'32550'";1;"Fysioterapeuter m.fl." "'32570'";1;"Hälso- och arbetarskyddsinspektörer" "'32580'";1;"Akutvårdare inom sjuktransporten" "'32591'";1;"Ergoterapeuter" "'32592'";1;"Övriga terapeuter" "'33110'";1;"Värdepappers- och valutamäklare" "'33120'";1;"Kredit- och låneexperter" "'33130'";1;"Experter inom bokföring och redovisning" "'33140'";1;"Experter inom statistik och matematik" "'33150'";1;"Värderare och skadeinspektörer" "'33210'";1;"Försäljare av försäkringstjänster" "'33220'";1;"Försäljningsrepresentanter" "'33230'";1;"Inköpare" "'33240'";1;"Affärsförmedlare" "'33310'";1;"Speditörer, tull- och fartygsklarerare" "'33320'";1;"Konferens- och evenemangsarrangörer" "'33330'";1;"Arbetsförmedlare" "'33341'";1;"Fastighetsmäklare" "'33342'";1;"Disponenter" "'33390'";1;"Övriga experter inom affärslivet" "'33410'";1;"Arbetsledare för kontorspersonal" "'33420'";1;"Juristsekreterare" "'33430'";1;"Ledningsassistenter och avdelningssekreterare" "'33440'";1;"Byråsekreterare, hälso- och sjukvård" "'33510'";1;"Tull- och gränstjänstemän" "'33520'";1;"Skatteberedare och -inspektörer" "'33530'";1;"Handläggare av socialskyddsförmåner" "'33540'";1;"Tillståndstjänstemän" "'33550'";1;"Kommissarier och överkonstaplar" "'33590'";1;"Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning" "'34111'";1;"Rättegångsombud och utsökningsmän" "'34112'";1;"Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn" "'34113'";1;"Konsumentrådgivare m.fl." "'34121'";1;"Handledare inom socialsektorn" "'34122'";1;"Ungdomsledare (ej församl.)" "'34123'";1;"Handledare och sysselsättningsledare" "'34131'";1;"Diakoner och diakonissor" "'34139'";1;"Övriga församlingsarbetare" "'34210'";1;"Idrottare" "'34220'";1;"Idrottstränare och funktionärer" "'34230'";1;"Idrottsinstruktörer och fritidsledare" "'34310'";1;"Fotografer" "'34320'";1;"Inredningsplanerare m.fl." "'34330'";1;"Galleri-, musei- och bibliotekstekniker" "'34340'";1;"Kökschefer" "'34351'";1;"Scriptor och övriga experter inom scenteknik" "'34359'";1;"Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn" "'35110'";1;"Driftoperatörer" "'35120'";1;"Datasupportpersonal" "'35130'";1;"Nätverkstekniker" "'35140'";1;"Webbmaster och webbtekniker" "'35210'";1;"Sändnings- och AV-tekniker" "'35220'";1;"Tekniska experter inom telekommunikation" "'41100'";1;"Kontorsassistenter" "'41200'";1;"Kontorssekreterare" "'41310'";1;"Textbehandlare" "'41320'";1;"Dataregistrerare" "'42110'";1;"Banktjänstemän m.fl." "'42120'";1;"Vadförmedlare, croupierer m.fl." "'42130'";1;"Pantlånare" "'42140'";1;"Inkasserare" "'42210'";1;"Resebyråtjänstemän" "'42220'";1;"Telefonservicerådgivare" "'42230'";1;"Växeltelefonister" "'42240'";1;"Hotellreceptionister" "'42250'";1;"Kundrådgivare vid informationsdisk" "'42260'";1;"Receptions- och rådgivningspersonal" "'42270'";1;"Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare" "'42291'";1;"Nödcentraloperatörer" "'42299'";1;"Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering" "'43110'";1;"Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning" "'43120'";1;"Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn" "'43130'";1;"Löneräknare" "'43210'";1;"Lagerförvaltare m.fl." "'43220'";1;"Produktionsassistenter" "'43231'";1;"Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl." "'43239'";1;"Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition" "'44110'";1;"Bibliotekspersonal" "'44121'";1;"Brevbärare" "'44122'";1;"Kontorsvaktmästare" "'44130'";1;"Kodare, korrekturläsare m.fl." "'44150'";1;"Arkivanställda" "'44160'";1;"Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning" "'44190'";1;"Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering" "'51110'";1;"Flygvärdinnor, purser m.fl." "'51120'";1;"Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl." "'51130'";1;"Guider" "'51201'";1;"Kockar, kokerskor och kallskänkor" "'51202'";1;"Restaurangföreståndare och skiftledare" "'51310'";1;"Servitörer" "'51320'";1;"Bartendrar" "'51410'";1;"Frisörer" "'51420'";1;"Kosmetologer m.fl." "'51510'";1;"Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl." "'51520'";1;"Hushållerskor i privata hem" "'51530'";1;"Fastighetsskötare" "'51610'";1;"Astrologer, siare m.fl." "'51631'";1;"Begravningsbyråföreståndare m.fl." "'51632'";1;"Övrig begravningspersonal" "'51640'";1;"Djurskötare och djurfrisörer" "'51650'";1;"Trafiklärare" "'51690'";1;"Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering" "'52110'";1;"Kiosk- och torgförsäljare" "'52120'";1;"Gatuförsäljare (livsmedel)" "'52210'";1;"Butiksinnehavare (småföretagare)" "'52220'";1;"Butiksföreståndare" "'52230'";1;"Försäljare" "'52300'";1;"Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl." "'52410'";1;"Modeller" "'52420'";1;"Varudemonstratörer" "'52430'";1;"Direktförsäljare" "'52440'";1;"Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter" "'52450'";1;"Bensinstationspersonal" "'52460'";1;"Försäljare, kaféer och barer" "'52490'";1;"Övrig försäljningspersonal utan annan klassificering" "'53111'";1;"Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl." "'53112'";1;"Familjedagvårdare" "'53113'";1;"Barnklubbsledare m.fl." "'53120'";1;"Skolgångsbiträden" "'53211'";1;"Mentalhälsovårdare" "'53212'";1;"Vårdare av utvecklingshämmade" "'53213'";1;"Vårdare inom socialsektorn" "'53219'";1;"Övriga närvårdare" "'53221'";1;"Hemvårdspersonal" "'53222'";1;"Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl." "'53291'";1;"Tandskötare" "'53292'";1;"Instrumentvårdare" "'53293'";1;"Läkemedelsarbetare på apotek" "'53294'";1;"Massörer och konditionsskötare" "'54110'";1;"Brandmän" "'54120'";1;"Poliser" "'54130'";1;"Fångvaktare" "'54140'";1;"Väktare" "'54190'";1;"Övrig säkerhetspersonal" "'61111'";1;"Åkerodlare" "'61112'";1;"Arbetsledare och arbetare inom åkerodling" "'61120'";1;"Odlare av fruktträd och buskar m.fl." "'61131'";1;"Trädgårds- och växthusodlare" "'61132'";1;"Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling" "'61140'";1;"Odlare av blandade växtslag" "'61211'";1;"Boskapsuppfödare m.fl." "'61212'";1;"Boskapsskötare m.fl." "'61213'";1;"Sällskapsdjursuppfödare" "'61214'";1;"Lantbruksavbytare" "'61220'";1;"Fjäderfäuppfödare" "'61230'";1;"Biodlare m.fl." "'61291'";1;"Pälsdjurs- och renskötare" "'61299'";1;"Övriga djurskötare utan annan klassificering" "'61300'";1;"Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift" "'62100'";1;"Skogsbrukare och skogsarbetare" "'62211'";1;"Fiskodlingsföretagare" "'62212'";1;"Arbetsledare och arbetare inom fiskodling" "'62220'";1;"Fiskare" "'62240'";1;"Viltvårdare och jägare" "'71110'";1;"Byggnadsarbetare" "'71120'";1;"Murare m.fl." "'71130'";1;"Stenhuggare m.fl." "'71140'";1;"Betongarbetare och armerare" "'71150'";1;"Timmermän och byggnadssnickare" "'71190'";1;"Övriga byggnadsarbetare" "'71210'";1;"Takmontörer och takreparatörer" "'71220'";1;"Golvläggare" "'71230'";1;"Rappare" "'71240'";1;"Isoleringsmontörer" "'71250'";1;"Glasmästare" "'71260'";1;"Rörläggare" "'71270'";1;"Ventilations- och kylmontörer" "'71310'";1;"Byggnadsmålare m.fl." "'71320'";1;"Sprutlackerare" "'71330'";1;"Saneringsarbetare och sotare" "'72110'";1;"Formare och kärnmakare" "'72120'";1;"Svetsare och gasskärare" "'72130'";1;"Tunnplåtslagare" "'72140'";1;"Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer" "'72150'";1;"Kabelläggare och riggare" "'72210'";1;"Smeder" "'72220'";1;"Verktygsmakare och låssmeder" "'72230'";1;"Maskinställare och verkstadsmekaniker" "'72240'";1;"Maskinslipare, -polerare och -vässare" "'72310'";1;"Motorfordonsmontörer och -reparatörer" "'72320'";1;"Flygmontörer och flygreparatörer" "'72330'";1;"Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)" "'72340'";1;"Cykelreparatörer m.fl." "'73110'";1;"Urmakare och övriga tillverkare av finmekaniska instrument" "'73120'";1;"Musikinstrumentmakare och -stämmare" "'73130'";1;"Juvel-, guld- och silversmeder" "'73140'";1;"Ler- och tegelgjutare, drejare" "'73150'";1;"Glasblåsare, -skärare, -slipare och -efterbehandlare" "'73160'";1;"Glasgravörer, glasetsare och skyltmålare" "'73170'";1;"Konsthantverkare i trä m.m." "'73180'";1;"Konsthantverkare i textil, läder m.m." "'73190'";1;"Övriga konsthantverkare" "'73210'";1;"Prepressoperatörer" "'73220'";1;"Tryckare" "'73230'";1;"Efterbehandlare och bokbinderiarbetare" "'74110'";1;"Byggnadselmontörer" "'74120'";1;"Övriga elmontörer" "'74130'";1;"Linjemontörer och -reparatörer" "'74211'";1;"Elektronikmontörer och -reparatörer" "'74212'";1;"Automationsmontörer och -reparatörer" "'74220'";1;"Montörer och reparatörer, IKT" "'75110'";1;"Slaktare, fiskberedare m.fl." "'75120'";1;"Bagare och konditorer" "'75130'";1;"Mejerister, ostmästare m.fl." "'75140'";1;"Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter" "'75150'";1;"Kvalitetsbedömare (mat och dryck)" "'75160'";1;"Tillverkare av tobaksprodukter" "'75210'";1;"Trävaruhanterare" "'75220'";1;"Möbelsnickare m.fl." "'75230'";1;"Maskinsnickare" "'75310'";1;"Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister" "'75320'";1;"Tillskärare och modellmästare" "'75330'";1;"Broderare och andra textilsömmare" "'75340'";1;"Tapetserare" "'75350'";1;"Garvare och skinnberedare" "'75360'";1;"Skomakare m.fl." "'75410'";1;"Dykare" "'75420'";1;"Laddare och sprängare" "'75430'";1;"Klassificerare och kvalitetskontrollanter (utom drycker och livsmedel)" "'75440'";1;"Röksanerare, skadedjurs- och ogrässanerare" "'75490'";1;"Övrig personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7" "'81110'";1;"Gruv- och stenbrottsarbetare" "'81120'";1;"Anrikningsarbetare" "'81130'";1;"Slagborrare och djupborrare" "'81140'";1;"Processoperatörer inom betongindustri m.fl." "'81210'";1;"Processoperatörer inom metallindustri" "'81220'";1;"Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri" "'81310'";1;"Processoperatörer, kemisk industri m.fl." "'81320'";1;"Processoperatörer, fotografiska produkter" "'81410'";1;"Processoperatörer, gummiindustri" "'81420'";1;"Processoperatörer, plastindustri" "'81430'";1;"Processoperatörer, pappersvaruindustri" "'81510'";1;"Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning" "'81520'";1;"Maskinoperatörer, vävning och stickning" "'81530'";1;"Symaskinsoperatörer" "'81540'";1;"Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning" "'81550'";1;"Maskinoperatörer, pälsskinnsberedning, färgning" "'81560'";1;"Processoperatörer, sko- och väskindustri" "'81570'";1;"Tvätteripersonal" "'81590'";1;"Övriga processoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri" "'81600'";1;"Processoperatörer, livsmedelsindustri" "'81710'";1;"Processoperatörer, pappers-, kartong- och massaindustri" "'81720'";1;"Processoperatörer, trä- och sågvaror" "'81810'";1;"Ugnsoperatörer, glas- och keramikindustri" "'81821'";1;"Maskinreparatörer, kraftverk och avfallsbehandlingsanläggningar" "'81822'";1;"Övriga maskinreparatörer m.fl." "'81830'";1;"Maskinoperatörer, packning, påfyllning och märkning" "'81890'";1;"Övriga processoperatörer utan annan klassificering" "'82110'";1;"Hopsättare, verkstads- och metallprodukter" "'82120'";1;"Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning" "'82190'";1;"Övriga hopsättare av industriprodukter" "'83110'";1;"Lokförare" "'83120'";1;"Bangårdspersonal m.fl." "'83210'";1;"Motorcykelbud m.fl." "'83220'";1;"Person-, taxi- och paketbilsförare" "'83310'";1;"Buss- och spårvagnsförare" "'83320'";1;"Lastbils- och specialfordonsförare" "'83410'";1;"Förare av jordbruks- och skogsmaskiner" "'83420'";1;"Anläggningsmaskinförare m.fl." "'83430'";1;"Kranförare" "'83441'";1;"Stuveriarbetare" "'83442'";1;"Truckförare m.fl." "'83500'";1;"Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl." "'91110'";1;"Hembiträden och städare" "'91121'";1;"Kontorsstädare m.fl." "'91122'";1;"Hotellstädare" "'91123'";1;"Sjukhus- och vårdbiträden" "'91124'";1;"Daghemsbiträden" "'91129'";1;"Övriga städare utan annan klassificering" "'91220'";1;"Fordonstvättare" "'91230'";1;"Fönsterputsare" "'91290'";1;"Övriga rengöringsarbetare" "'92110'";1;"Medhjälpare, jordbruk" "'92120'";1;"Medhjälpare, djuruppfödning" "'92130'";1;"Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning, blandad drift" "'92140'";1;"Medhjälpare, trädgårdsodling" "'92150'";1;"Medhjälpare, skogsbruk" "'92160'";1;"Medhjälpare, fiske och vattenbruk" "'93110'";1;"Medhjälpare, gruvor" "'93120'";1;"Medhjälpare, anläggningsverksamhet" "'93130'";1;"Medhjälpare, byggnadsverksamhet" "'93210'";1;"Handpaketerare" "'93290'";1;"Övriga medhjälpare inom industrin" "'93310'";1;"Förare av hand- och pedaldrivna bilar" "'93320'";1;"Förare av djurdragna fordon" "'93330'";1;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl." "'93340'";1;"Varupåfyllare" "'94110'";1;"Personal inom snabbmatssektorn" "'94120'";1;"Köksbiträden" "'95100'";1;"Reklamutdelare, skoputsare m.fl." "'95200'";1;"Gatuförsäljare (utom livsmedel)" "'96110'";1;"Avfallsinsamlare" "'96120'";1;"Avfallssorterare" "'96130'";1;"Gatsopare m.fl." "'96210'";1;"Tidnings- och reklamutdelare, bud" "'96220'";1;"Diversearbetare" "'96230'";1;"Mätaravläsare m.fl." "'96240'";1;"Vattenhämtare och vedinsamlare" "'96290'";1;"Övrig personal utan annan klassificering"