Praxis vid ändringarna av statistisk information

Ändringarna av statistisk information kan indelas i två grupper: revidering av uppgifter och felsituationer.

Revidering av uppgifter förbättrar kvaliteten på statistik

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av statistiska uppgifter är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggöranden av statistik och i kvalitetsrapporterna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet.

Närmare information om orsaker som påverkar revideringen av uppgifter i varje statistik finns att läsa i statistikens kvalitetsbeskrivning (under punkten Rutiner för revidering av uppgifter). Av beskrivningen framgår också revideringarnas normala storleksklass, hur länge uppgifterna revideras efter att de publicerats för första gången och om vissa uppgifter revideras mer än andra.

Om revideringen av uppgifterna i en statistik är avsevärt större än vanligt berättar vi om de bakomliggande orsakerna i ett separat offentliggörande.

Användarna informeras om felsituationer

Fel i offentliggörandet av statistik är bl.a. felaktiga siffror eller felaktiga begrepp i meddelandenas text, figurer eller tabeller. Till skillnad från revidering av uppgifter är felsituationer oväntade avvikelser i den normala statistikproduktionen.

Felen korrigeras och användarna informeras om dem så snart som möjligt. Statistikcentralen berättar om betydande fel i samma utsträckning och genom samma kanaler som vid offentliggörandet av egentliga uppgifter.

Vi meddelar om ändringar med korrigeringsmeddelanden som länkas till de korrigerade offentliggörandena. Stav- och formfel i statistiken korrigeras så snart och smidigt som möjligt och de antecknas inte separat på webbplatsen.

Ändringar i statistikdatabaserna rapporteras på sidan Ändringar i StatFin-databasen. I statistikdatabaserna upprätthålls bara de senaste uppgifterna.

Om tidpunkten för offentliggörandet av statistiska uppgifter ändras från den utlovade tidpunkten, meddelar vi om ändringen i Statistikcentralens publiceringskalender.