Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetssjukhus, yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den privata icke-vinstdrivande och den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om forskningspersonal och forskningsårsverken efter kön, utbildning och arbetsuppgift; utgifter för forskning och utveckling efter utgiftsslag, finansieringskälla, näringsgren, produktgrupp och vetenskapsgren.

Klassificeringar

I statistiken används följande klassificeringar:

  • näringsgren
  • kommun, ekonomisk region, landskap
  • sektor
  • vetenskapsgren.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in från företag, universitet, universitetssjukhus, yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den privata icke-vinstdrivande och den offentliga sektorn med hjälp av en blankettenkät.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen (från år 1997).

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna offentliggörs omkring 10 månader efter utgången av statistikåret. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Fr.o.m. år 1971. Förändringar i definitioner och insamlingsmetoder påverkar tidsseriens jämförbarhet.

Nyckelord

forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tkke/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.03.2018