Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden energiankäyttö

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tene/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet: Teollisuus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Teollisuuden energiankäyttötilasto kuvaa teollisuuden energiankäyttöä energialähteittäin, toimialoittain ja alueittain.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja toimipaikan energiankäytöstä polttoaineiden, sähkön ja lämmön, toimialan ja alueen mukaan. Aineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt, koska aineisto sisältää yksikkötasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia, kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen toimipaikan tietoja.

Käytetyt luokitukset

Luokituksena käytetään Tilastokeskuksen polttoaine-, toimiala- ja alueluokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Teollisuuden energiankäyttötiedot kerätään kaikilta energiankäytön kannalta merkittävien yritysten toimipaikoilta ja harvinaisia polttoaineita käyttäviltä toimipaikoilta. Muiden, vähintään 10 henkilön yritysten tietojen kerääminen tehdään otospohjaisesti. Vuoden 2007 energiankäyttötietoja kysytään otoksella myös alle 10 henkilön yritysten toimipaikoilta. Otokseen kuuluvien yritysten toimipaikat voivat vaihdella vuosittain.

Tiedonkeruussa käytetään hyväksi myös muista tietolähteistä, muun muassa energiantuotantokyselystä, ympäristöhallinnon VAHTI-tiedoista, Energiamarkkinaviraston ja Energiateollisuus ry:n keräämistä aineistoista saatavia tietoja.

Tiedot kerätään vuosittaisella kyselyllä. Internetin tiedonkeruusivulla on mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisellä lomakkeella toimipaikan postitse saamilla salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Internetsivuilta on myös mahdollista tulostaa paperilomake, jonka voi postittaa tai faksata Tilastokeskukseen.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset toimialatilastot valmistuvat noin 10 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Teollisuuden energiankäyttötietoja on aiemmin kerätty teollisuusyritysten toimipaikkoja koskevan yleis- ja hyödyketilastojen keruun yhteydessä ja tietoja on julkaistu vuodesta 1954 lähtien teollisuustilaston julkaisuissa. Tietoja on saatavissa vuodesta 1990 lähtien. Vuosilta 1990 – 2000 teollisuuden energiankäyttöaikasarjoja on selvitetty kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamalla projektilla. Tilaston tiedonkeruu uudistettiin vuoden 2007 tiedoista lähtien.

Asiasanat

energia, energiankulutus, kaukolämpö, lämpö, polttoaineet, sähkö, teollisuus, toimialat, toimipaikat, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tene/yht.html


Päivitetty 22.08.2018