Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html
Ämnesområdet: Tjänster
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken täcker följande näringsgrenar:

IT-tjänster, reklamtjänster, personalförmedlingstjänster, juridiska tjänster, redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster, konsulttjänster till företagsledning, arkitekttjänster och tekniska tjänster, teknisk provning och analys samt marknadsundersökningstjänster

Enligt förordningen omfattar statistikens population alla företag i ovannämnda näringsgrenar som sysselsätter minst 20 anställda. Den undre gränsen på 20 anställda leder dock inom många näringsgrenar till att populationen täcker bara en liten del om omsättningen inom näringsgrenen och därför ger detta ingen representativ bild av näringsgrenens struktur (större företag koncentrerar sig på andra tjänster än de små). Därför har den nedre gränsen sänkts till företag med 5 anställda inom några näringsgrenar.

Följande uppgifter frågas av företagen: omsättning, fördelningen av omsättningen efter CPA-produktklassificering (Classification of Products by Activity) och fördelningen av omsättningen efter kundens hemort (med indelningen inhemska, utländska inom EU-området, utländska utanför EU-området). Med tanke på Statistikcentralens interna intressegruppers behov (producentprisindexet för tjänster och nationalräkenskaperna) frågas dessutom fördelningen av omsättningen på kunder inom den privata och offentliga sektorn.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) och CPA2008-produktklassificering (Classification of Products by Activity).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Detaljerad information om tjänster inom servicenäringarna fås inte från andra källor. Därför måste uppgifterna frågas direkt av företagen. Datainsamlingens ram har tagits ur Statistikcentralens Företags- och arbetsställeregister.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen inom 12 månader efter utgången av statistikåret. Uppgifterna ska levereras till Eurostat inom 18 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Jämförbara uppgifter finns tillgängliga fr.o.m. statistikåret 2008.

Nyckelord

företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/palhy/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.10.2019