Yrityspalvelut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/palhy/
Aihealue: Palvelut
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilasto kuvaa liikevaihdon rakennetta ja palvelutarjontaa yrityspalveluita tuottavilla toimialoilla. Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yritystoiminnan rakennetilastoista (295/2008), jossa tilaston piiriin kuuluvat toimialat, tilaston tietosisältö sekä käytetty palvelueräluokitus on määritelty.

Tietosisältö

Tilasto kattaa vuosittain seuraavat toimialat:

Tietotekniset palvelut, mainospalvelut, henkilöstöpalvelut, lakiasiainpalvelut, laskentatoimen, tilintarkastuksen ja kirjanpidon palvelut, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, arkkitehti- ja tekniset palvelut, tekniset testaus- ja analysointipalvelut sekä markkinatutkimuspalvelut.

Asetuksen mukaan tilaston perusjoukko kattaa kaikki vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset edellä mainituilla toimialoilla. 20 hengen alaraja johtaa kuitenkin monilla toimialoilla siihen, että yritysjoukko kattaa vain pienen osan toimialan liikevaihdosta, eikä muodosta edustavaa kuvaa toimialan rakenteesta (suuremmat yritykset keskittyvät eri palveluihin kuin pienemmät). Tästä syystä henkilöstörajaa on laskettu joillakin toimialoilla kattamaan 5 henkeä työllistävät yritykset.

Yrityksiltä kysyttäviä tietoja ovat liikevaihto, liikevaihdon jakautuminen CPA-tuoteluokituksen (Classification of Products by Activity) mukaisesti, sekä liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijaintimaan mukaan (jaottelulla Suomi, EU-maat, EU:n ulkopuoliset maat). Lisäksi Tilastokeskuksen sisäisten sidosryhmien (palvelujen tuottajahintaindeksi ja kansantalouden tilinpito) tarpeisiin tiedustellaan liikevaihdon jakautuminen julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaisiin.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL 2008) ja CPA2008-tuoteluokitus (Classification of Products by Activity).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palveluhyödykekohtaisia tietoja ei ole saatavissa muista lähteistä, joten tiedot tulee kysyä suoraan yrityksiltä. Tiedonkeruun kehikko on poimittu Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan vuosittain 12 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä. Tiedot tulee toimittaa Eurostatille 18 kuukauden kuluessa tilastovuoden päättymisestä.

Aikasarja

Vertailukelpoiset tiedot ovat saatavissa tilastovuodesta 2008 lähtien.

Asiasanat

liikevaihto, palvelut, toimialat, yritykset, yrityspalvelut

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/palhy/yht.html

Lisätietoja

Nimi: Riitta Savolainen


Päivitetty 04.10.2019