Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jyrt/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde: Nationalräkenskaper
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I den offentliga sektorns finansräkenskaper beskrivs den offentliga sektorns finansiella tillgångar och skulder samt de finansiella transaktioner som påverkar deras belopp kvartalsvis. Finansräkenskaperna består av två delar: den finansiell balansen vid utgången av kvartalet och de finansiella transaktioner som hänför sig till de finansiella tillgångarna och skulderna för kvartalet. Statistiken omfattar också uppgifter om den offentliga sektorns undersektorer, dvs. den statliga och kommunala sektorn samt so-cialskyddsfonder. Kvartalsuppgifterna överensstämmer med finansräkenskapernas årskalkyler. Därför motsvarar siffran för det sista kvartalet siffran för hela året när det gäller balansräkningarna, medan det årliga flödet igen kan beräknas genom att summera flödena under kvartalen. Små skillnader som beror på uppdateringstidtabellerna kan dock förekomma när det gäller de senaste åren.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifterna omfattar den offentliga sektorns, dvs. de statliga och kommunala sektorernas samt socials-kyddsfondernas balansräkningar och flöden efter kvartal. Statistiken har framställts på det sätt som krävs enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) och sålunda på ett internationellt jämförbart sätt. Redovisningsmaterialets uppgifter är sekretessbelagda på enhetsnivå.

Klassificeringar

Sektorindelningen 2012

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Vid upprättande av finansräkenskaperna används som uppgiftskälla all tänkbar statistik över de kvar-talsvisa finansiella transaktionerna samt uppgifter i de årliga finansräkenskaperna till den del kvartal-suppgifter inte är tillgängliga.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna rapporteras till Eurostat kvartalsvis med 90 dagars eftersläpning.

Färdigställs eller offentliggörs

Den offentliga sektorns finansräkenskaper efter kvartal publiceras på Statistikcentralens webbsidor kvartalsvis.

Tidsserie

Kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns finansräkenskaper enligt ENS 2010 är tillgängliga fr.o.m. år 1999.

Nyckelord

finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, kommunekonomi, nationalräkenskaper, of-fentlig ekonomi, offentliga sektorn, skulder, socialskyddsfonder

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jyrt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.12.2022