Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/jyrt/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: vuosineljänneksen lopun rahoitustaseesta ja neljänneksen aikaisista, rahoitusvaroihin ja velkoihin kohdistuvista rahoitustaloustoimista. Tilasto sisältää tiedot myös julkisyhteisöjen alasektoreilta, joita ovat valtio- ja paikallishallintosektorit sekä sosiaaliturvarahastot. Neljännesvuositiedot ovat yhtäpitäviä rahoitustilinpidon vuosilaskelmien kanssa. Näin ollen taseiden osalta vuoden viimeisen neljänneksen luku vastaa vuosilukua, kun taas vuosivirta voidaan laskea summaamalla vuosineljänneksien virrat yhteen. Pieniä päivitysaikatauluista johtuvia eroja saattaa kuitenkin olla viimeisimpien vuosien kohdalla.

Tietosisältö

Tiedot käsittävät julkisyhteisöjen eli valtio- ja kuntasektoreiden sekä sosiaaliturvarahastojen taseet ja virrat neljännesvuosittain. Tilasto on laadittu Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) edellyttämällä ja siten kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Laskenta-aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus 2012

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rahoitustilinpidon laadinnassa käytetään tietolähteenä kaikkia mahdollisia neljännesvuosittaisia rahoi-tustaloustoimia kuvaavia tilastoja sekä vuosirahoitustilinpidon tietoja niiltä osin kun neljännesvuositie-toja ei ole saatavilla.

Päivitystiheys

Tiedot raportoidaan Eurostatille neljännesvuosittain 90 päivän viiveellä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla neljännesvuosittain.

Aikasarja

Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidon neljännesvuosittaisia EKT 2010:n mukaisia tietoja on saatavissa vuodesta 1999 lähtien.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkisyhteisöt, kansantalouden tilinpito, kunnallistalous, rahoitustase, rahoitustilinpito, sosiaaliturvarahastot, varallisuus, velat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/jyrt/yht.html


Päivitetty 04.11.2016