Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jmete/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller årsvisa tidsserier om den offentliga sektorns utgifter efter ändamål och utgiftsslag fördelade på undersektorer. Uppgifterna rapporteras till Eurostat en gång om året i månadsskiftet december–januari.

Huvudgrupperna i ändamålsindelningen gällande den offentliga sektorn

 • Allmän offentlig förvaltning
 • Försvar
 • Samhällsskydd och rättsskipning
 • Näringslivsfrågor
 • Miljöskydd
 • Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Fritidsverksamhet, kultur och religion
 • Utbildning
 • Socialt skydd

Utgifter

 • Insatsförbrukning (P.2)
 • Löner och kollektiva avgifter (D.1)
 • Subventioner
 • Kapitalutgifter (konsoliderade)
 • Sociala förmåner (inkl. sociala naturaförmåner)
 • Löpande transfereringar (konsoliderade)
 • Kapitaltransfereringar (konsoliderade)
 • Investeringar, nettoanskaffning av mark o.d. (P.5)
 • Utgifter totalt
 • därav: konsumtionsutgifter

Klassificeringar

Klassificeringarna i denna statistik bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet för år 1995 (ENS1995). Sektorindelningen och ändamålsindelningen av den offentliga sektorns utgifter (COFOG = Classification of the Functions of Government) samt ekonomiska transaktioner inom nationalräkenskaperna har använts som indelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken bygger på de uppgifter i nationalräkenskaperna som Statistikcentralens producerar. Nationalräkenskaperna är en statistik som härleds ur primärstatistik enligt klassificeringar, definitioner och metoder i ENS 95.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål offentliggörs en gång om året i januari.

Tidsserie

Statistikens tidsserie börjar från år 1990.

Nyckelord

Den offentliga sektorns utgifter, kommunekonomi, konsumtionsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jmete/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011