Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden taloustilit (EAA)

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/eaa/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019. Maatalouden taloustilejä tuotetaan kansantalouden tilinpidon yhteydessä, ja niitä voidaankin pitää yhtenä kansantalouden satelliittitilinä, jolla tarkoitetaan tilinpidon yleistä järjestelmää yksityiskohtaisemmin, tai siitä poikkeavalla tavalla tuotettua tilinpidon kokonaisuuden kuvausta. Suomi on toimittanut maatalouden taloustilien tietoja Eurostatille heti Suomen EU jäsenyytensä alusta lähtien. Maatalouden taloustilien laadinta perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (134/2004/EY). EU:n maatalouden taloustilien laadinnasta on olemassa yhtenäinen menetelmäkuvaus ja käsikirja (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry). Suomessa maatalouden taloustilien lähdetietoina käytetään pääasiassa Suomen virallinen tilasto (SVT) järjestelmään kuuluvien tilastojen tietoja.

Tietosisältö

Maatalouden taloustileillä kuvataan maatalouden tuotos ja tuotantopanosten käyttö tuotteittain, arvonlisäys, tuotetukipalkkiot tuotteittain, kiinteän pääoman bruttomuodostus tavaratyypeittäin, pääomansiirrot, toimintaylijäämä ja yrittäjätulo. Tiedot on laskettu ja summattu koko maan tasolle.

Käytetyt luokitukset

Taloustoimet noudattavat tuotanto-, tulonmuodostus-, yrittäjätulo- ja pääomatilien nimikkeitä, jotka on kuvattu maatalouden taloustilien käsikirjan. Yksityiskohtaiset tuote- ja välituoteluokitukset löytyvät myös Tilastokeskuksen luokitustietokannasta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Maatalouden taloustilit on johdettu tilasto, jonka laadinnassa käytetään suurta määrää Tilasto-keskuksen ja muiden tahojen tuottamia tilastoaineistoja. Tilastokeskuksen tuottamista tilastoista voidaan mainita esimerkiksi maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, työvoimatutkimus, hintaindeksit. Luonnonvarakeskuksen tuottamista tilastoista on käytössä esimerkiksi sato- ja tuotantotilastot hyvin kattavasti, sekä hintatilastot. Tiedot muokataan kansantalouden tilinpidon yleisen käsitteistön ja määritelmien mukaisiksi.

Em. aineistojen lisäksi joidenkin tuotteiden osalta tietoja kysytään ko. tuotteen tuottajaorganisaatiolta ja kauppaa hoitavilta yksiköiltä ym. asiantuntijoilta.

Päivitystiheys

Maatalouden taloustilien tiedot julkaistaan Suomessa kerran vuodessa, mutta Eurostatiin tietoja päivitetään ja toimitetaan kolme kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Maatalouden taloustilien ennakolliset tiedot viitevuodelta ovat käytettävissä jo ennen viitevuoden päättymistä joulukuussa. Aiempien vuosien revisioidut tiedot julkaistaan samassa yhteydessä.

Aikasarja

Nyt käsillä olevassa Maatalouden taloustilit julkistuksessa tietoja esitetään vuodesta 2010 saakka, mutta vastaavat tiedot Suomen osalta on saatavilla Eurostatin tietokannassa vuodesta 1975 alkaen.

Asiasanat

maatalous, maataloustuotteet, maataloustuotanto, maatalouden bruttoarvonlisäys, maatalouden välituotekäyttö, maatalouden yrittäjätulo

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/eaa/yht.html


Päivitetty 22.01.2020