Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Regional input-output

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/apt/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Regional input-output innehåller de regionala tillgångs- och användningstabellerna samt input-outputtabeller baserade på dessa. Uppgifterna i tabellerna preciserar och fördjupar uppgifterna om de regionala räkenskaperna. Tabellerna beskriver produktionsstrukturen i landskapen, förhållandena mellan näringsgrenarna och landskapens beroende av produkter som produceras i andra landskap och i ut-landet. Resultaten från den regionala input-output undersökningen är en integrerad del av regionräkenskaperna. Flödena av varor som beskrivs enligt en enhetlig och logisk ram ökar datainnehållet i de regionala räkenskaperna och förbättrar kvaliteten på uppgifterna.

Tillgångs- och användningstabellerna beskriver tillgången på de produkter som utgörs av regionens produktion och import och användningen av dem i produktionen av andra produkter (insatsförbruk-ning), som slutprodukter vid konsumtion, vid investering och export. De symmetriska input-outputtabellerna beskriver beroenden mellan olika näringsgrenar. Med hjälp av analystabeller, som härletts ur input-outputtabellerna, är det möjligt att utreda vilken betydelse produktionen och slutanvändningen inom näringsgrenarna har på den regionala ekonomin och sysselsättningen.

Uppgiftsinnehåll

I tillgångstabellen beskrivs produktionen av varor och tjänster efter produktgrupp inom olika näringsgrenar i den regionala ekonomin samt importen av dem från andra regioner och utlandet. I användningstabellen beskrivs användningen av varor efter produktgrupp som insatsförbrukning inom olika näringsgrenar, i regionens egen slutanvändning samt utförsel av produkter till övriga regioner och till utlandet. Av beskrivningen framgår också hur de näringsgrensvisa kostnaderna fördelas på anskaffning av inhemska och utländska produkter samt på löner, driftsöverskott och övriga poster för förädlingsvärde.

I input-outputtabellerna, som bildats av tillgångs- och användningstabellerna, granskas användningen av näringsgrenarnas produktion som insats av mellanprodukter inom olika näringsgrenar samt som slutanvändning. Input-outputtabellerna ger en bild av strukturen i produktionsverksamheten och beroendena mellan näringsgrenarna.

Begreppen och definitionerna i tillgångs- och användningstabellerna i den regionala input-output undersökningen 2002 samt i input-outputtabellerna bygger på Europeiska nationalräkenskaperna (ENS95) och FN:s system "System of National Accounts 1993" (Handbook of Input-Output Table Compilation and Analysis 1999) som är kompatibelt med ENS95.

De regionala input-output undersökningarna ger en bild av produktionsverksamhetens struktur inom en region och näringsgrenarnas beroende av varandra. På basis av dessa beroenden framställs input-output-mallar, med hjälp av vilka man kan undersöka förändringar i samhällsekonomins strukturer samt uppskatta hur förändringar påverkar t.ex. produktion, import, inflation och sysselsättning.

Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen i tillgångs- och användningstabellerna för år 2002 och i input-outputtabellerna bygger på nationalräkenskapernas klassificering, som grundar sig på TOL2002, och produktklassificeringen på nationalräkenskapernas produktklassificering som baserar sig på EU:s näringsgrensbaserade produktklassificering (CPA). I de tabeller som publiceras finns 30 näringsgrens- och produktgrupper. Regionindelningen är landskapen år 2002.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Den regionala input-output undersökningen är härledd statistik. Vid framställningen av statistiken har man huvudsakligen använt uppgifter ur register, övriga databaser och statistikmaterial ur grundstatistiken. De viktigaste källorna är regionräkenskaperna, nationalräkenskaperna, särskilt dess tillgångs- och användningstabeller, statistiken över industrins strukturer och produkter, statistiken över övriga tjänstenäringar, utrikeshandelsstatistik, företags- och arbetsställeregister, näringsskattematerial, statens och kommunernas statistikdatabaser samt statistiken över jord- och skogsbruk samt konsumtionsundersökningen. Till skillnad från framställningen av input-output på riksnivå behövs det i den regionala input-output undersökningen dessutom uppgifter om varuflöden mellan de olika regionerna.

Uppdateringsfrekvens

Oregelbunden. Den regionala input-output undersökningen görs (tills vidare) som ett separat projekt.

Färdigställs eller offentliggörs

Regelbundna tidtabeller för färdigställande och publikation av tillgångs- och användningstabellerna samt de regionala input-outputtabellerna finns inte.

Tidsserie

Regionala input-output undersökningar har gjorts två gånger i Finland. Den första gällde år 1995 och den färdigställdes år 2000. Uppgifterna om den andra regionala input-output undersökningen är från år 2002 och den publicerades hösten 2006. Uppgifterna är inte direkt jämförbara.

Nyckelord

import, input-output-analys, nationalräkenskaper, näringsgrenar, produktion, regionalekonomi, regionalräkenskaper

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/apt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.10.2022