Tietosuojaseloste – Asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Tilastokeskus käsittelee asiakas- ja sidosryhmärekisterissä asiakkaiden, sidosryhmien edustajien ja Tilastokeskuksen työntekijöiden henkilötietoja siltä osin kuin henkilö on yhteyshenkilönä asiakassuhteessa tai jonkun sidosryhmän jäsen. Henkilötietojen käsittelyn avulla hoidetaan suhteita asiakkaisiin ja eri sidosryhmien edustajiin.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
Yhteyshenkilö: Minna Purja-Roman puh. 029 551 3653
asiakashallinta1@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)
S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (yhteydenpito asiakkaaseen, sopimushallinta, laskutus, tapahtumahallinta). Tilastokeskuksen oman henkilöstön tietojen käsittely rekisterissä perustuu siihen, että henkilö on yhteyshenkilönä asiakassuhteessa tai jonkun sidosryhmän jäsen. 

Asiakas- ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella.

Tilastokeskuksen oman henkilöstön henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri sisältää Tilastokeskuksen sidosryhmä- ja asiakastietoja sekä Tilastokeskuksen henkilöstön tietoja. Kaikkien rekisteröityjen osalta henkilöiden yksilöintitietoina käytetään nimeä tai sähköpostiosoitetta.
Rekisteriin on tallennettu asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien:

  • yksilöintitietoja täydentävät lisätiedot, kuten tehtävänimike, työnantaja ja tehtäväluokitus
  •  yksityishenkilöiltä laskutusta varten henkilötunnus (1.5.2020 lähtien)
  •  olennainen yhteydenpitohistoria: tapaamiset ja yhteydenotot (sis. s-postit)
  •  rooli ja osallisuus sidosryhmäyhteistyössä
  •  tietoaineistojen ja muiden palveluiden tilaus- ja sopimustiedot
  •  haetut ja myönnetyt käyttöluvat Tilastokeskuksen tietoaineistoihin
  •  asiakaspalaute
  • osallistuminen Tilastokeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Rekisteriin on tallennettu Tilastokeskuksen henkilöstön osalta:

  • rooli ja osallisuus Tilastokeskuksen sidosryhmäyhteistyön toteuttamisessa sekä tietoaineistojen ja muiden palveluiden toimittamisessa
  • osallistuminen Tilastokeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn oma ilmoitus: asiakasrekisterin tiedot.

Organisaatioiden edustajina toimivat henkilöt on lisätty organisaation ilmoituksen perusteella.

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Tilastokeskuksen henkilöstön tiedot on kerätty Tilastokeskuksen operatiivisista järjestelmistä, kuten Active Directory.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle


Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi