Rekisteriseloste: Työvoimatutkimus (TY61 ja TY81)

1) REKISTERINPITÄJÄ

Tilastokeskus
00022 Tilastokeskus, puh. 17341
Työpajakatu 13

2) REKISTERIN NIMI

Työvoimatutkimus (TY61 ja TY81)

3) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.
Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työvoimatilastojen laatiminen kansalliseen käyttöön (TY81) ja EU:n Neuvoston ja Parlamentin sekä Komission asetusten mukaisten vaatimusten mukaan muokattuna EU:n tilastoviraston Eurostatin EU-työvoima-tutkimuksen aineistoksi (TY61)
Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Yhdistetyistä rekistereistä laaditaan erilliset rekisteriselosteet henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

4) REKISTERÖIDYT JA HEITÄ KOSKEVAT TIEDOT (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Työvoimatutkimus (TY81 ja TY61)

Työvoimatutkimus on otokseen perustuva haastattelututkimus, jossa kerätään tietoja 15-74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista.
Työttömyydestä selvitetään mm. työttömyyden taustaa, kestoa, työnhakutapoja jne. Lisäksi kysytään tietoja koulutukseen osallistumisesta ja toiminnasta vuotta aiemmin. Muut tiedot: sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, kansallisuus, syntymämaa; NUTS2-alue, jolla asuu, ikä, asuinkunta, äidinkieli, kansalaisuus, koulutustietoja, suoritettu koulutus, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja.
Lisätietoja työvoimatutkimuksesta on saatavilla Tilastokeskuksen internet-sivustolla www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus.

Otostilasto, lkm: Otoskoko n. 12 000 henkeä/kk.
Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa
1 1/2 vuoden aikana. Vuodessa otokseen kuuluu noin 66 000 eri henkilöä. 3/5 otoksesta vaihtuu vuosittain. Viidennellä tutkimuskerralla lisätään kotitalouden rakennetiedot ja haastatellaan kohdehenkilön kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 15-74-vuotiaat. Lisäksi viidennellä tutkimuskerralla aineistoon liitetään erillisotos pelkästään yli 75-vuotiaiden muodostamista kotitalouksista Eurostatin tarpeisiin. Näitä kotitalouksia ei haastatella.
Valintaperiaatteet: Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukkona on maassa asuva 15-74-vuotias väestö.

Tietotyypit
Tunnistetiedot: henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero).
Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain kohdenumero.
Tilastokeskuksen käytössä olevassa aineistossa arkaluontoisiksi luettavia tietoja ovat ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) ennen muokkausta yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi sekä tulotiedoista toimeentulotuki (rekisteritieto). Eurostatille lähetettävässä aineistossa arkaluonteisia tietoja ei ole.

5) HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa Tilastokeskuksen ulkopuolelle (Tilastolaki 280/2004, Henkilötietolaki 523/1999). Aineiston luovuttaminen on mahdollista ainoastaan erillisen käyttölupapäätöksen perusteella ja tunnistetiedot poistettuna tieteellistä tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten.
EU-työvoimatutkimusta varten muokatut aineistot toimitetaan säännöllisesti EU:n tilastovirastolle ilman tunnistetietoja.
Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6) REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:
Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta.
Tilastokeskus: Tutkintorekisteri
Työministeriö: Työnhakijarekisteri
Verohallinto, Kela, Stakes: Tulotietoja yhdistetään osa-aineistoon
Rekisteröidyn oma ilmoitus: Pääosa tiedoista saadaan haastattelemalla kohdehenkilöitä
Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu (98 %) tai käyntihaastattelu, jos ei ole puhelinta, tekninen tallenne

7) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot suojataan Tilastokeskuksen tietosuojaohjeessa määritellyn suojausluokan mukaan.

8) REKISTERISELOSTEEN HYVÄKSYMINEN

Tilastokeskuksessa

Riitta Harala
Tilastojohtaja

Anne Kirjavainen
Tilastopäällikkö


Päivitetty 7.9.2007