Åtalseftergiftsgrund

Åklagare kan bevilja åtalseftergift på följande grunder:

- Inget brott. Gärningen uppfyller inte rekvisitet för ett brott och är inte straffbelagd i lagen.
- Inga bevis. Det finns inte tillräckligt med bevis för den misstänktes skuld.
- Preskriberad åtalsrätt. Åtal måste väckas inom föreskriven tid.
- Ingen åtalsrätt. Åklagarens rätt att väcka åtal är i vissa fall begränsad.
- Brottets obetydlighet. Allmänna åklagaren får besluta att inte väcka åtal när brottet inte kan förutses medföra strängare straff än böter och gärningen, med hänsyn till sin menlighet eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet, skall anses vara ringa, bedömd som en helhet (lag om rättegång i brottmål (RBL) 1 kap. 7 § 1 punkten).
- Ung gärningsman. Allmänna åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för ett brott som har begåtts av en person som inte har fyllt 18 år, om det inte kan förutses medföra ett strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader och gärningen snarare kan anses ha berott på oförstånd eller förhastande än på likgiltighet för förbud och påbud i lag (RBL 1 kap. 7 § 2 punkten).
- Skälighetsgrund. Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat får allmänna åklagaren, utöver vad som stadgas i 7 §, besluta om åtalseftergift när en rättegång och ett straff skall anses oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn till uppnådd förlikning mellan gärningsmannen och målsäganden eller gärningsmannens övriga handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet, hans personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medför för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter (RBL 1 kap. 8 § 1 punkten).
- Konkurrensgrund. Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat får allmänna åklagaren, utöver vad som stadgas i 7 §, besluta om åtalseftergift när brottet inte på grund av vad som stadgas om bestämmande av gemensamt straff eller beaktande av tidigare utdömt straff väsentligt skulle inverka på det totala straffet (RBL 1 kap. 8 § 2 punkten).
- Andra lagrum med stöd av vilka åklagare kan bevilja åtalseftergift: strafflagens 9 kap. 7 §, 21 kap. 17 § (upphävd fr.o.m. 1.10.2004 genom 712/2004), 35 kap. 7 § och 50 kap 7 §.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa