Åklagare

Åklagaren är en statlig myndighetsperson vars uppgift är att sörja för att brott får den påföljd som avses i lagen. Som lokala åklagare fungerar häradsåklagarna. Som åklagare i brottmål av stor samhällsbetydelse fungerar statsåklagare, vars behörighetsområde omfattar hela landet. Uppgiften som högsta åklagarmyndighet handhas av riksåklagaren. Riksåklagaren leder arbetet vid riksåklagarämbetet och är chef för landets åklagarkår.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa