Åtalsprövning

Åklagarens bedömning av om det på basis av förundersökningsmaterialet finns skäl att väcka åtal för ett misstänkt brott. Vid åtalsprövningen bedömer åklagaren om en viss gärning uppfyller rekvisitet för brott och om bevisen mot den misstänkte är tillräckliga, dvs. om förundersökningsmaterialet visar på sannolika skäl för den misstänktes skuld. Om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig, skall han besluta om åtal skall väckas, så att gärningen kan prövas i domstol. Åtalseftergift eller strafforderföreläggande kan, under vissa i lagen angivna förutsättningar, utgöra alternativ till väckande av åtal.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa