De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kapitalutgifter och -inkomster

Kapitalinkomster och -utgifter (D.4) uppkommer då ägarna av finansiella tillgångar eller naturresurser tillhandahåller institutionella enheter dessa re-surser eller tillgångar. Inkomsten från användningen av finansiella tillgångar kallas kapitalavkastning, medan inkomsten från användning av naturresurser är arrende. Kapitalinkomster utgörs av kapitalavkastning och arrenden totalt. Kapitalinkomster klassificeras enligt följande:

a) ränta (D.41);
b) inkomst från bolag (D.42):
1) utdelning från bolag (D.421);
2) ägaruttag från kvasibolag (D.422);
c) återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar (D.43);
d) övrig kapitalavkastning (D.44):
1) kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare (D.441);
2) kapitalavkastning på pensionsrätter (D.442);
3) kapitalavkastning tillräknad andelsägare i kollektiva investeringsfonder (D.443);
e) arrenden (D.45).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa