De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Dödsfall

Till avlidna statistikförs personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Uppgiften om dödsfall hämtas från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Antalet dödsfall kan variera något inom olika statistikgrenar. Skillnaden beror på olika tidpunkter för framställningen av statistiken. Det officiella antalet dödsfall i Finland fås utgående från antalet avlidna i befolkningsstatistiken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Statistiken över dödsfall bygger på Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem som upprätthålls av magistraterna. De personer som under tidpunkten för dödsfallet är fast bosatta i Finland statistikförs som avlidna i Finland. Dödsorsaksstatistiken görs upp på basis av dödsattester. Antalet döda i befolkningsstatistik avviker något från siffrorna i dödsorsaksstatistiken. Skillnaden beror på att statistiken över befolkningsförändringar inte omfattar de avlidna som registrerats som avlidna efter tid-punkten för framställningen av statistiken (slutet av januari därpå följande år).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2010 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa