Kommunala affärsverk

Den kommunala affärsverksmodellen är en form för organisering av kommunal affärsverksamhet. Ett affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen utgör en separat bokföringsenhet som av kommun- eller samkommunsfullmäktige har getts en mer självständig ställning än andra kommunala verksamhetsenheter som upptas i kommunens budget. Ett kommunalt affärsverk skall enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar upprätta ett separat bokslut som inbegriper resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.

Ett kommunalt affärsverk utgör en del av kommunens förvaltning och ekonomi och är inte en separat juridisk person eller en självständig bokföringsskyldig.

Bara en del av kommunernas affärsverk fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen. Kommunernas övriga affärsverksamhet behandlas som annan kommunal verksamhet i den ekonomiska statistiken över kommuner och samkommuner. Detta gäller även sådana affärsverk som behandlas som s.k. övriga balansräkningsenheter samt s.k. redovisningsmässigt separerad affärsverksamhet. Kostnader och inkomster från affärsverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform eller liknande upptas däremot inte i statistiken över den kommunala ekonomin, inte ens i de fall att kommunen äger hela aktiestocken i enheten.

I den kommunala budgetens resultaträkningsdel upptas transaktioner mellan kommunen och dess affärsverk (interna räntor och avkastning på affärsverkets grundkapital), men inte affärsverkets "egna" inkomst- och utgiftsprognoser. Det kommunala affärsverkets budgeterade resultat konsolideras således inte "rad för rad" med kommunens budget. Enligt Finlands Kommunförbunds budgetrekommendation bör kommunen emellertid upprätta även en sådan resultaträkningsdel till budgeten där affärsverksbudgeten har konsoliderats "rad för rad" med kommunbudgeten, och där man eliminerat räntor på interna lån och avkastning på grundkapital. En sådan resultaträkningsdel kan kommunen använda t.ex. när den informerar om kommunens budget.

De kommunala affärsverkens separata bokslut konsolideras "rad för rad" med kommunens/samkommunens övriga bokslut till ett totalbokslut.

Eftersom kommunala affärsverk behandlas olika i budgeten och bokslutet, är budgetsiffrorna och bokslutssiffrorna inte nödvändigtvis sinsemellan jämförbara.
Separata uppgifter om affärsverkens bokslutsprognoser och budgeter samlas in för Statistikcentralens statistik över kommunernas/samkommunernas bokslutsprognoser och budgeter. Detta möjliggör konsolidering av kommunernas och affärsverkens bokslut och budgeter till en budget/bokslutsprognos för hela kommunen med siffror som är jämförbara med bokslutets siffror.

I Statistikcentralens budgetpublikationer presenteras kommunernas och samkommunernas budgeter i okonsoliderad form med avseende på budgeterna för affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen. På samma webbsida publiceras även de konsoliderade budgetuppgifterna, vilket möjliggör en jämförelse med bokslutsuppgifterna.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa