Reparationsbyggande

Med reparationsbyggande avses i stor omfattning all den verksamhet som eftersträvar att förbättra eller upprätthålla en existerande byggnads eller dess delars skick.

I Statistikcentralens olika statistik indelas reparationsbyggande i ombyggnad och renovering. Termen som används för renovering varierar i olika statistik. T.ex. i konsumtionsundersökningen används här begreppet underhållsreparationer.

Inom nationalräkenskaperna räknas ombyggnad till fast investering och avser förbättring av byggnadens grundläggande kvalitet. Efter ombyggnad stiger byggnadens värde och motsvarar värdet hos en ny byggnad.

Renovering är en mindre åtgärd än ombyggnad. Renovering är regelbunden reparation och underhåll (bl.a. kallad årlig reparation) av hus eller delar till hus.

Tillbyggnader räknas till nybyggande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa