De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Deponi

En deponi (avstjälpningsplats) är en avfallsbehandlingsplats som är avsedd för slutdeponering av kommunalt avfall, farligt avfall eller annat avfall (t.ex. stenmaterial). Genom förvaltningsbeslut kan även en plats för långvarig förvaring av avfall betecknas som avstjälpningsplats.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa