De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

ICT-sektorn

None

http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

OECD:s rekommendation från 1998 (www.oecd.org/dataoecd/34/37/2771153.pdf) baserar sig på FN:s näringsgrensindelning (ISIC Rev.3). Sektorn producerar produkter och tjänster för insamling, överföring och visning av information i elektronisk form.

ICT-produkter
a) bör vara avsedda att användas för informationsbehandling och kommunikation, inklusive överföring och visning, eller
b) bör använda elektroniska processer för upptäckt, mätning och/eller registrering av fysiska fenomen, eller för att kontrollera fysiska processer.

Till ICT-produkter räknas även komponenter för sådana produkter.

ICT-tjänster
a) bör vara avsedda för att möjliggöra informationsbehandling och kommunikation på elektronisk väg
b) bör vara annat än tillhandahållande av varor.

ICT (Information and Communications Technologies) = IKT (informations- och kommunikationsteknologi).

I Finland används en indelning baserad på den europeiska näringsgrensindelningen NACE (Rev.1):

Varuproduktion
3001 Tillverkning av kontorsmaskiner
3002 Tillverkning av datorer och annan databehandlingsutrustning
3130 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel
3210 Tillverkning av elektroniska komponenter
3220 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och -telegrafi
3230 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
3320 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering o.d. exklusive industriell processtyrning
3330 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer

Tjänsteproduktion
51432 Partihandel med hemelektronik
51840 Partihandel med datorer, kringutrustning och program (NI 1995: 51641 Partihandel med apparater för datakommunikation)
51862 Partihandel med kommunikationsutrustning (NI 1995: 51652)
642 Telekommunikation
7133 Uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning samt datorer
72 DatabehandlingstjänsterDefintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2008

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

Källorganisation

  • OECD

Jaa