XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yksityisen sektorin palkkatiedustelussa kerätään yritysten henkilöstön kuukausi- ja tuntipalkkatietoja vuosittain.

Kuukausipalkat kerätään syyskuulta ja tuntipalkat joko syyskuulta tai vuoden viimeiseltä neljännekseltä yrityksen toimialasta riippuen. Tiedonkeruu tapahtuu syyskuun ja tammikuun välisenä aikana. Tiedot kerätään internetlomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Otospohjainen tiedustelu koskee järjestäytymättömiä työnantajia. Poimintaperusteina ovat yrityksen toimiala ja kokoluokka. Otokseen kuuluvat vähintään viiden työntekijän yritykset.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään yksityisen sektorin palkkatilastossa, palkkarakennetilastossa sekä ansiotasoindeksin tuotannossa. Palkkatilastoilla on tärkeä rooli suomalaisessa työmarkkinatutkimuksessa. Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien tietoja ja tietoja käytetään kansainvälisten tiedustelujen lähdeaineistoina (esim. Eurostat ja ILO). Ansiotasoindeksillä kuvataan palkkojen kehitystä ja yksityisen sektorin palkkatilastolla palkkatasoa. Ansiotasoindeksiä käytetään yhtenä laskuperusteena mm. työeläkkeiden ja kuntien valtionosuuksien korotuksissa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva