XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I arbetskostnadsindex inom den privata sektorn insamlas uppgifter om antalet anställda och arbetsinsatsens storlek vid företaget, lönekostnader samt socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren åsamkas.

Uppgifterna samlas kvartalsvis in via en elektronisk datainsamlingsblankett.

Sekretess

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som sammanställer statistik och utredningar över samhället. Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen publiceras som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras.

Lagstiftning

Uppgifter samlas in, eftersom det krävs en kvartalsvis uppföljning av arbetskraftskostnaderna för att möta de behov som den nationella ekonomi- och arbetsmarknadspolitiken samt Europeiska centralbanken och Europeiska valutaunionen har.

Skyldigheten att lämna uppgifter bygger på:

Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskostnadsindex nr 450/2003 

Statistiklagen.

Varför är det viktigt att delta?

Med hjälp av enkäten fås aktuell information om förändringar i arbetskraftskostnader. Uppgifterna utnyttjas också vid produktionen av följande statistik:

Förtjänstnivåindexet

Arbetskraftskostnadsundersökningen

Nationalräkenskaperna

Quarterly Labour Cost Index (Eurostat)