XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Arkipyhät

Arkipyhät huomioidaan tuntien lukumäärässä aina, kun tunnit ilmoitetaan palkattuina. Arkipyhä on työpäivälle ajoittuva pyhäpäivä tai muu yleinen vapaapäivä (uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.)

Ennakonpidätyksen alainen palkka

Ennakonperintälain (13§) mukaisesti maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot ml. luontoisedut.

Henkilöstömäärä

Tiedustelussa ilmoitetaan tilastointijakson lopun henkilöstömäärä. Tunti- ja palkkatiedot ilmoitetaan kuitenkin kaikkien jaksolla työsuhteessa olleiden työntekijöiden osalta.

Kuukausipalkkainen työntekijä

Työntekijät, joiden palkkauksen perusteena on kuukausipalkka riippumatta siitä, onko työsuhde osa- vai kokoaikainen. Työsuhteen kestolla (määräaikainen vs. toistaiseksi voimassa oleva) ei ole vaikutusta.

Osa-aikainen työntekijä

Työntekijä, jonka työsuhde on määritetty yrityksessä osa-aikaiseksi.

Palkatut tunnit

Palkattujen tuntien tulee sisältää sekä palkalliset tehdyt työtunnit että palkallisen vapaan tunnit (ns. ei-tehdyn työajan tunnit). Lomautuksista aiheutuva palkatun työajan vähentyminen tulee ottaa huomioon palkattuja työtunteja ilmoitettaessa.

Sosiaalivakuutusmaksujen osuus palkkasummasta

Työnantajan maksamien sosiaalivakuutusmaksujen osuus (%) eli tariffi palkkasummasta ko. neljänneksen aikana. Tariffissa ei huomioida työntekijän maksamaa osuutta. Ilmoitetun tariffin tulee kattaa yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut.

Tehdyt tunnit

Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin henkilöstö on tehnyt työtehtäviään. Tehtyyn työaikaan luetaan myös henkilöstökoulutuksessa oloaika. Tuntipalkkaisilla tehtyjen työtuntien (ml. henkilöstökoulutus) määrä voidaan määrittää suoraan palkkakirjanpidon tiedoista. Tehtyjen työtuntien määrään on kuitenkin lisättävä henkilöstökoulutukseen käytetty aika. Kuukausipalkkaisilla tehdyt työtunnit voidaan määrittää vähentämällä teoreettisesta työajasta palkalliset ja palkattomat poissaolot sekä lisäämällä siihen ylityöt.

Tilastointijakso

Tilastointijakso on normaalisti ensimmäisellä neljänneksellä 1.1.–31.3, toisella neljänneksellä 1.4.–30.6., kolmannella neljänneksellä 1.7.–30.9. ja neljännellä neljänneksellä 1.10.–31.12. Mikäli koko neljännestä koskevia tietoja ei ole käytettävissä, tiedot voidaan ilmoittaa myös lyhyemmältä ajanjaksolta. Tilastointijakso voi alkaa myös edellisen vuosineljänneksen aikana.

Tuntipalkkainen työntekijä

Työntekijät, joiden palkkauksen perusteena on tuntipalkka. Työsuhteen kestolla (määräaikainen vs. toistaiseksi voimassa oleva) ei ole vaikutusta.